Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 德字典

德字典 | 恐龙

Search dictionary :-

汉语拼音德语
恐龙kǒng lóngm Dinosaurier
翼手龙翼手龙m Pteradactylus
暴龙bào lóngm Tyrannosaurus
薄片龙báo piàn lóngf Elasmosaurus
包头龙bāo tóu lóngf Euoplocephalus
大眼鱼龙dà yǎn yú lóngf Ophthalmosaurus
盾甲龙dùn jiǎ lóngf Scutosaurus
副栉龙fù zhì lóngf Parasaurolophys
风神翼龙fēng shén yì lóngf Quetzalcoatlus
哥斯拉龙gē sī lā lóngf Gojirasaurus
古巨龟gǔ jù guīf Archelon
海王龙hǎi wáng lóngf Tylosaurus
滑齿龙huá chǐ lóngf Liopleurodon
棘龙jí lóngm Spinosaurus
巨太龙jù tài lóngm Gigantasaurus
剑龙jiàn lóngm Stegosaurus
坚爪龙jiān zhǎo lóngf Baryonyx
恐鳄kǒng èf Deinosuchus
伶盗龙líng dào lóngm Velociraptor
链鳄liàn èf Desmatosuchus
梁龙liáng lóngm Diplodocus
迷惑龙mí huò lóngf Apatosaurus
美颌龙měi hé lóngf Compsognathas
南翼龙nán yì lóngf Pterodaustro
禽龙qín lóngf Iguanadon
日本龙rì běn lóng f Nipponosaurus
三角龙sān jiǎo lóngf Triceratops
蛇颈龙shé jǐng lóngf Plesiosaurus
始祖鸟shǐ zǔ niǎom Archaeopteryx
腕龙wàn lóngm Brachiosaurus
无齿翼龙wú chǐ yì lóngf Pteranodon
尾羽龙wěi yǔ lóngf Caudipteryx
异特龙yì tè lóngf Allosaurus
依卡洛蜥yī kǎ luò xīf Icarosaurus
重龙zhòng lóngf Barosaurus
中龙zhōng lóngf Mesosaurus
肿头龙zhǒng tóu lóngf Pachycephalosaurus
Now take the 恐龙 test in German

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles