jonsay.co.uk
Language Dictionaries
法字典

法字典 | 度量衡

Chinese

汉语拼音法语
度量衡dùliànghéngpoids et mesures
zhòngm poids
弥撒mísaf masse
英石yīngshístone
bàngf livre
盎司àngsīf once
m gramme
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnm kilogramme
毫克háokèm millegramme

温度wēndùf température
花式温度计huáshì wēndùjìFahrenheit
摄氏度shèshìdùCelsius
摄氏度shèshìdùcentigrade
量度liàngdùf mesure
沸点fèidiǎnm point d`ébullition
冰点bīngdiǎnm point de congélation
沸腾fèiténgbouillant
冰冷bīnglěngglacial

体积tǐjìm volume
shēngm litre
毫升háoshēngm millelitre
品脱pǐntuōf pinte
加仑jiālúnm gallon
立方米lìfāngmǐm mètre cube

尺寸chǐcùnf mesure
距离jùlíf distance
毫米háomǐm millimètre
厘米, 公分límǐ, gōngfēnm centimètre
米, 公尺mǐ, gōngchǐm mètre
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐm kilomètre
英寸yīngcùnm pouce
m yard
英里yīnglǐm mile
汉语拼音法语

Now take the 度量衡 test in French


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles