Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 法字典

法字典 | 度量衡

Search dictionary :-

汉语拼音法语
度量衡dùliànghéngpoids et mesures
zhòngm poids
弥撒mísaf masse
英石yīngshístone
bàngf livre
盎司àngsīf once
m gramme
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnm kilogramme
毫克háokèm millegramme

温度wēndùf température
花式温度计huáshì wēndùjìFahrenheit
摄氏度shèshìdùCelsius
摄氏度shèshìdùcentigrade
量度liàngdùf mesure
沸点fèidiǎnm point d`ébullition
冰点bīngdiǎnm point de congélation
沸腾fèiténgbouillant
冰冷bīnglěngglacial

体积tǐjìm volume
shēngm litre
毫升háoshēngm millelitre
品脱pǐntuōf pinte
加仑jiālúnm gallon
立方米lìfāngmǐm mètre cube

尺寸chǐcùnf mesure
距离jùlíf distance
毫米háomǐm millimètre
厘米, 公分límǐ, gōngfēnm centimètre
米, 公尺mǐ, gōngchǐm mètre
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐm kilomètre
英寸yīngcùnm pouce
m yard
英里yīnglǐm mile
Now take the 度量衡 test in French

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
音乐
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles