jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 法字典

法字典 | 度量衡

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
音乐
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
Search dictionary :-

汉语拼音法语
度量衡dùliànghéngpoids et mesures
zhòngm poids
弥撒mísaf masse
英石yīngshístone
bàngf livre
盎司àngsīf once
m gramme
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnm kilogramme
毫克háokèm millegramme

温度wēndùf température
花式温度计huáshì wēndùjìFahrenheit
摄氏度shèshìdùCelsius
摄氏度shèshìdùcentigrade
量度liàngdùf mesure
沸点fèidiǎnm point d`ébullition
冰点bīngdiǎnm point de congélation
沸腾fèiténgbouillant
冰冷bīnglěngglacial

体积tǐjìm volume
shēngm litre
毫升háoshēngm millelitre
品脱pǐntuōf pinte
加仑jiālúnm gallon
立方米lìfāngmǐm mètre cube

尺寸chǐcùnf mesure
距离jùlíf distance
毫米háomǐm millimètre
厘米, 公分límǐ, gōngfēnm centimètre
米, 公尺mǐ, gōngchǐm mètre
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐm kilomètre
英寸yīngcùnm pouce
m yard
英里yīnglǐm mile
汉语拼音法语
Now take the 度量衡 test in French


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles