Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > 法字典

法字典 | 武器

Search dictionary :-

汉语拼音法语
武器wǔqìf arme
剑, 刀jiàn, dāof épée
dùnm écu
短剑duǎnjiànm poignard
qiāngf arme à feu
机枪jīqiāngf mitrailleuse
骑兵用的长矛qībīng yòng de chángmáof lance
装甲zhuāngjiǎf armure
面甲miànjiǎf visière
盔甲kuījiǎf armure complète
手榴弹shǒuliúdànf grenade
地雷, 水雷dì léi, shuǐ léif mine
坦克tǎnkèm tank
火箭发射器huǒ jiàn fā shè qìm lance-roquettes
(日) 刀, 武士刀(rì) dāo, wǔ shì dāom katana
杖, 棍, 棒zhàng, gùn, bàngm bâton
短弯刀; 半月形刀duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāom cimeterre
手枪shǒuqiāngm pistolet
步枪bùqiāngm fusil
猎枪lièqiāngm fusil de chasse
大炮dàpàom canon
gōngm arc
十字弓, 弩shízìgōng, nǔf arbalète
jiànf flèche
弩箭, 矢, 方镞箭nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiànm carreau
枪弹qiāngdànf balle
炸弹zhàdànf bombe
弯刀; 短剑wān dāo; duǎn jiànm coutelas
火箭huǒjiànf fusée
导弹dǎodànm missile
Now take the 武器 test in French

Language Book Store

Tip:-
French nouns have two genders, masculine and feminine. Adjective endings change depending on the noun they describe.
种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
音乐
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles