Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 法字典

法字典 | 武器

Search dictionary :-

汉语拼音法语
武器wǔqìf arme
剑, 刀jiàn, dāof épée
dùnm écu
短剑duǎnjiànm poignard
qiāngf arme à feu
机枪jīqiāngf mitrailleuse
骑兵用的长矛qībīng yòng de chángmáof lance
装甲zhuāngjiǎf armure
面甲miànjiǎf visière
盔甲kuījiǎf armure complète
手榴弹shǒuliúdànf grenade
地雷, 水雷dì léi, shuǐ léif mine
坦克tǎnkèm tank
火箭发射器huǒ jiàn fā shè qìm lance-roquettes
(日) 刀, 武士刀(rì) dāo, wǔ shì dāom katana
杖, 棍, 棒zhàng, gùn, bàngm bâton
短弯刀; 半月形刀duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāom cimeterre
手枪shǒuqiāngm pistolet
步枪bùqiāngm fusil
猎枪lièqiāngm fusil de chasse
大炮dàpàom canon
gōngm arc
十字弓, 弩shízìgōng, nǔf arbalète
jiànf flèche
弩箭, 矢, 方镞箭nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiànm carreau
枪弹qiāngdànf balle
炸弹zhàdànf bombe
弯刀; 短剑wān dāo; duǎn jiànm coutelas
火箭huǒjiànf fusée
导弹dǎodànm missile
Now take the 武器 test in French

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
音乐
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles