jonsay.co.uk
Language Dictionaries
法字典

法字典 | 宗教

Chinese

汉语拼音法语
宗教zōngjiàof religion
宗教的zōngjiào dereligieux, religieuse
恶魔èmóm démon
布道bùdàoprêcher
忏悔chànhuǐf confession
忏悔室chànhuǐshìm confessionnal
崇拜者chóngbàizhěm/f fidèle
赐福cìfúbénir
大主教dàzhǔjiàom archevêque
地狱dìyùm enfer
m Bouddha
佛教fójiàom bouddhisme
佛教徒fójiàom/f bouddhiste
棺材guāncaim cercueil
敬奉jìngfèngvénérer
基督jīdūm le Christ
基督教jīdūjiàom chrétienté
基督徒jīdūtúm chrétien, f chrétienne
教区牧师jiàoqū mùshīm pasteur
教堂jiàotángf église
拉比lābǐm rabbin
墓地mùdìm cimetière
穆斯林mùsīlínm musulman, f musulmane
庙宇miàoyǔm temple
女神nǚshénf déesse
普遍徒pǔbiàntúm/f catholique
祈祷qídǎoprier
祈祷文qídǎowénf prière
清真寺qīngzhēnsìf mosquée
撒旦sādànm Satan
撒旦sādànm diable
僧侣sēnglǚm moine
司铎, 牧师sīduó, mùshīm prêtre
上帝shàngdìm dieu
上帝的shàngdìdepieux
圣地shèngdìm sanctuaire
圣经shèngjīngm les Écritures
圣洁的shèngjiédesaint
圣职shèngzhíf prêtrise
神父shénfùm père
神谕shényùm oracle
使徒shǐtúm apôtre
天使tiānshǐm ange
天堂tiāntángm ciel
幸事xìngshìf bénédiction
信徒xìntúm/f disciple
洗礼xǐlǐm baptême
修女xiūnǚf religieuse
小教堂xiǎo jiàotángf chapelle
犹太的yóutàidejuif, juive
犹太人yóutàirénm juif, f juive
预言家yùyánjiām prophète
主教zhǔjiàom évêque
汉语拼音法语

Now take the 宗教 test in French


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles