jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 法字典

法字典 | 自然界

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
音乐
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
Search dictionary :-

汉语拼音法语
自然界zìránjièf nature
赤道chìdàom équateur
半球bànquím hémisphère
纬度wěidùf latitude
经度jīngdùf longitude
北极běijím pôle Nord
南极nánjím pôle Sud
北回归线běi huíguīxiànm tropique du Cancer
南回归线nán huíguīxiànm tropique du Capricorne

天气tiānqìm temps
气象学qìxiàngxuéf météorologie
暴风雪bàofēngxuěf tempête de neige
暴风雨bàofēngyǔf tempête
bīngf glace
 • 冰雹
 • bīngbáom grêlon
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém glacier
  冰山, 流冰bīngshān, liúbīngm iceberg
  冰柱bīngzhùm glaçon
  彩虹cǎihōngm arc-en-ciel
  大风dàfēngm coup de vent
  大风dàfēngm grain
  fēngm vent
  风暴fēngbàof tempête
  飓风jùfēngm ouragan
  léim tonnerre
  闪电shǎndiànm éclair
  台风táifēngm typhon
 • 阳光
 • yángguāngf lumière du soleil
  微风wēifēngf brise
  m brouillard
  旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánm cyclone
  旋风xuànfēngm tornade
  xuěf neige
  雪堆xuěduīf congère
  yúnm nuage
  云雾yúnwùf brume
  f pluie
  雨夹雪yǔjiāxuěf neige fondue

  shuǐf eau
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém glacier
  cháof marée
  hǎif mer
  海啸hǎixiàom tsunami
  海峡hǎixiám détroit
  f rivière
 • 河岸
 • hé`ànf berge
 • 河床
 • héchuángm lit de la rivière
  m lac
  间歇泉jiàn xíe quánm geyser
  làngf vague
  浪涛làngtāof houle
  流, 水流liú, shuǐliúm courant
  瀑布pùbùf chute d'eau
  quánf source
  三角洲sānjiǎozhōum delta
  小河, 溪xiǎohé, xīm ruisseau
  小河xiǎohém cours d'eau
  泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúf lagune
  旋涡xuánwōm tourbillon
  洋, 海洋yáng, hǎiyángm océan

  地球dìqiúf terre
  丛林, 密林cónglín, mìlínf jungle
  大山洞dà shāndòngf caverne
  大陆, 大洲dàlù, dàzhōum continent
  地沟dìgōuf fosse abyssale
  地下的dìxiàdesouterrain
  地震dìzhènm tremblement de terre
  腐蚀fǔshíf érosion
  海岸线hǎi`ànxiànm littoral
  海岛hǎidǎof île
  海滩hǎitānf plage
  火山huǒshānm volcan
  降落, 平息jiàngluò, píngxīm affaisement
  巨砾jùlìm rocher
  矿泉kuàngquánf source chaude
  卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshím caillou
  绿洲lùzhōuf oasis
  f boue
  泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngm sol
  黏土, 泥土niántǔ, nítǔf argile
  平川píngchuānf plaine
  喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquánm geyser
  森林sēnlínf forêt
  石灰岩shíhuīyánm calcaire
  石头shítouf pierre
  树林shùlínm bois
  shām sable
 • 沙丘
 • shāqiūf dune
  沙漠shāmòm désert
  山, 山岳shān, shānyuèf montagne
  山崩, 地滑shānbēng, dìhuám glissement de terrain
  山洞shāndòngf grotte
  山顶shāndǐngm sommet
  山峰shānfēngf cime
  沙岩shāyánm grès
  深谷shēngǔm ravin
  土地tǔdìf terre
  小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngf colline
  溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔf vallée
  悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìf falaise
  yánf roche
  岩石, 大石yánshí, dàshíf pierre
  震动zhèndòngf secousse
  钟乳石zhōng rǔ shíf stalactite
  石笋shí sǔnf stalagmite
  地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài f plaque tectonique
  汉语拼音法语
  Now take the 自然界 test in French


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles