jonsay.co.uk
Language Dictionaries
法字典

法字典 | 哺乳动物

Chinese

汉语拼音法语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùm mammifère
食肉动物shíròu dòngwùm carnivore
食草动物shícǎo dòngwùm herbivore
食虫动物shíchóng dòngwùm insectivore
杂食动物záshí dòngwùm/f omnivore

白鼬báiyòum furet
斑马bānmǎm zèbre
穿山甲chuān shān jiǎm pangolin
刺猬cìwèim hérisson
长颈路chángjǐnglùf girafe
河马hémǎm hippopotame
m renard
黑豹hēibàof panthère
海豹hǎibàom phoque
海狮hǎishīm lion de mer
海象hǎixiàngm morse
m tigre
黄鼬huángyòuf belette
huānm blaireau
lángm loup
羚羊的一种língyáng deyīzhǒngm gnou
羚羊língyángf antilope
鬣狗liègǒuf hyène
骆驼luòtuom chameau
美洲驼, 无峰驼měi zhōu tuó, wú fēng tuó m lama
m élan
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàom jaguar
犰狳qiúyúm tatou
食蚁兽shíyǐshòum fourmilier
狮子shīzim lion
水牛shuǐniúm buffle
水獭shuǐtǎf loutre
m lapin
犀牛xīniúm rhinocéros
xiàngm éléphant
*母象mǔxiàngf vache
野牛yěniúm bison
野兔yětùm lièvre
野猪yězhūm verrat
鼹鼠yǎnshǔf taupe
cháim chacal
鼩鼱qú jīngf musaraigne

啮齿目动物nièchǐmù dòngwùm rongeur
仓鼠cāngshǔm hamster
大鼠dàshǔm rat
旱獭, 土拨鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔf marmotte
豪猪háozhūm porc-épic
河狸hélím castor
松鼠sōngshǔm écureuil
沙鼠shā shǔf gerbille
shǔf souris
豚鼠túnshǔm cochon d'inde

类人猿lèirényuánm singe
长臂猿chángbìyuánm gibbon
大猩猩dàxīngxīngm gorille
黑猩猩hēixīngxīngm chimpanzé
猩猩xīngxīngm orang-outang

灵长目动物língzhǎngmù dòngwùm primate
狒狒fèifèim babouin
hóum singe
猕猴mí hóum macaque rhésus

有袋动物yǒu dài dòngwùm marsupial
袋鼠dàishǔm kangourou
树袋熊shùdàixióngm koala
负鼠fù shǔm opossum

xióngm ours
北极熊běijíxióngm ours polaire
大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngm panda
棕熊, 棕色熊zōng xióng, zōng sè xióng m ours brun
浣熊huàn xióng m raton laveur

gǒum chien
鹿m chevreuil
m âne
māom chat
m cheval
niúf vache
*母牛mǔniúf vache
山羊shānyángf chèvre
yángm mouton
zhūm cochon
*公猪gōngzhūm verrat

jīngm cetacea
海豚hǎitúnm dauphin
虎鲸hǔjīngm orque
鲸鱼jīngyúf baleine
鼠海豚shǔhǎitúnm marsouin
汉语拼音法语
View the 哺乳动物 flashcards page


Now take the 哺乳动物 test in French


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles