jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 法字典

法字典 | 哺乳动物

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
音乐
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
Search dictionary :-

汉语拼音法语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùm mammifère
食肉动物shíròu dòngwùm carnivore
食草动物shícǎo dòngwùm herbivore
食虫动物shíchóng dòngwùm insectivore
杂食动物záshí dòngwùm/f omnivore

白鼬báiyòum furet
斑马bānmǎm zèbre
穿山甲chuān shān jiǎm pangolin
刺猬cìwèim hérisson
长颈路chángjǐnglùf girafe
河马hémǎm hippopotame
m renard
黑豹hēibàof panthère
海豹hǎibàom phoque
海狮hǎishīm lion de mer
海象hǎixiàngm morse
m tigre
黄鼬huángyòuf belette
huānm blaireau
lángm loup
羚羊的一种língyáng deyīzhǒngm gnou
羚羊língyángf antilope
鬣狗liègǒuf hyène
骆驼luòtuom chameau
美洲驼, 无峰驼měi zhōu tuó, wú fēng tuó m lama
m élan
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàom jaguar
犰狳qiúyúm tatou
食蚁兽shíyǐshòum fourmilier
狮子shīzim lion
水牛shuǐniúm buffle
水獭shuǐtǎf loutre
m lapin
犀牛xīniúm rhinocéros
xiàngm éléphant
 • 母象
 • mǔxiàngf vache
  野牛yěniúm bison
  野兔yětùm lièvre
  野猪yězhūm verrat
  鼹鼠yǎnshǔf taupe
  cháim chacal
  鼩鼱qú jīngf musaraigne

  啮齿目动物nièchǐmù dòngwùm rongeur
  仓鼠cāngshǔm hamster
  大鼠dàshǔm rat
  旱獭, 土拨鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔf marmotte
  豪猪háozhūm porc-épic
  河狸hélím castor
  松鼠sōngshǔm écureuil
  沙鼠shā shǔf gerbille
  shǔf souris
  豚鼠túnshǔm cochon d'inde

  类人猿lèirényuánm singe
  长臂猿chángbìyuánm gibbon
  大猩猩dàxīngxīngm gorille
  黑猩猩hēixīngxīngm chimpanzé
  猩猩xīngxīngm orang-outang

  灵长目动物língzhǎngmù dòngwùm primate
  狒狒fèifèim babouin
  hóum singe
  猕猴mí hóum macaque rhésus

  有袋动物yǒu dài dòngwùm marsupial
  袋鼠dàishǔm kangourou
  树袋熊shùdàixióngm koala
  负鼠fù shǔm opossum

  xióngm ours
  北极熊běijíxióngm ours polaire
  大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngm panda
  棕熊, 棕色熊zōng xióng, zōng sè xióng m ours brun
  浣熊huàn xióng m raton laveur

  gǒum chien
  鹿m chevreuil
  m âne
  māom chat
  m cheval
  niúf vache
 • 母牛
 • mǔniúf vache
  山羊shānyángf chèvre
  yángm mouton
  zhūm cochon
 • 公猪
 • gōngzhūm verrat

  jīngm cetacea
  海豚hǎitúnm dauphin
  虎鲸hǔjīngm orque
  鲸鱼jīngyúf baleine
  鼠海豚shǔhǎitúnm marsouin
  汉语拼音法语
  Now take the 哺乳动物 test in French


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles