Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 法字典

法字典 | 鱼

Search dictionary :-

汉语拼音法语
m poisson
大比目鱼bǐmùyúm flet
蝙鱼biān yúf brème
大比目鱼dàbǐmùyúm flétan
diém carrelet
鲱鱼fēiyúm hareng
狗鱼gǒuyúf pique
guīm saumon
黑线鳕hēixiànxuěm aiglefin
金枪鱼jīnqiāngyúm thon
金鱼jīnyúm poisson rouge
f perche
鲤鱼lǐyúf carpe
鲇形目niánfǎng mùm poisson-chat
qīngm maquereau
鳝, 鳗shàn, mànf anguille
 • 海鳗, 康吉鳗
 • hǎi mán, kāng jí mánm conger
 • 海鳝
 • hǎi shànf murène
  鲨鱼shāyúm requin
 • 双髻鲨
 • shuāng jì shām requin
 • 鲸鲨
 • jīng shām requin baleine
  鲦鱼(一种小淡水鱼)tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)m vairon
  小无须鳕xiǎo wú xū xuěm merlan
  xuěm cabillaud
  鳐科yáo kēf raie
  鳐目yáo mùf raie
 • 黄貂鱼
 • huáng diāo yúm pastenague
  鱿鱼yóuyúm calamar
  鳟鱼zūnyúf truite
  章鱼zhāngyúf pieuvre

  甲壳纲动物jiǎkégāng dòngwùm crustacé
  龙虾lóngxiām homard
  藤壶ténghúf bernache
  xièm crabe
  小虾xiǎoxiāf crevette

  刺胞动物cìbāo dòngwùm cnidaria
  海葵hǎikuíf anémone de mer
  珊瑚shānhúm corail
 • 珊瑚礁
 • shānhú jiāof barriére de corail
  水母, 海蜇shuǐmǔ, hǎizhém méduse

  软体动物ruǎntǐ dòngwùm mollusque
  f palourde
  蚝, 牡蛎háo, mǔlìf huître
  扇贝shànbèif coquille Saint-Jacques
  Now take the 鱼 test in French

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物


  昆虫
  植物

  植物
  水果


  一般生活
  商业
  亲属
  天月年
  饮料
  食物
  职业
  艺术和文学
  医学的
  音乐
  宗教
  时间
  工具
  车辆
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰


  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  力和能量
  天文学
  形状
  度量衡

  语言
  号码
  代词
  Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles