Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 法字典

法字典 | 说明

Search dictionary :-

汉语拼音法语
说明shuōmíngfpl indications
方向fāngxiàngf direction
这里zhèlǐici
往哪里wǎng nàlǐ
běim nord
nánm sud
dōngm est
西m ouest
东北dōngběim nord-est
西北xīběim nord-ouest
东南dōngnánm sud-est
西南xīnánm sud-ouest
左边zuǒbiāngauche
公正gōngzhèngdroite
上面shàngmiàndessus
下面xiàmiàndessous
向上的xiàngshàngdeascendant
向下的xiàng xià dedescendant
正面zhèngmiàndevant
后面hòumiànderrière
对面duìmiànen face
里面lǐmiànà l'intérieur
外面wàimiànà l'extérieure
jìnprès
yuǎnloin
面积miànjìf région
邻近línjìnf proximité
附近fùjìnautour
Now take the 说明 test in French

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
音乐
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles