Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > 法字典

法字典 | 说明

Search dictionary :-

汉语拼音法语
说明shuōmíngfpl indications
方向fāngxiàngf direction
这里zhèlǐici
往哪里wǎng nàlǐ
běim nord
nánm sud
dōngm est
西m ouest
东北dōngběim nord-est
西北xīběim nord-ouest
东南dōngnánm sud-est
西南xīnánm sud-ouest
左边zuǒbiāngauche
公正gōngzhèngdroite
上面shàngmiàndessus
下面xiàmiàndessous
向上的xiàngshàngdeascendant
向下的xiàng xià dedescendant
正面zhèngmiàndevant
后面hòumiànderrière
对面duìmiànen face
里面lǐmiànà l'intérieur
外面wàimiànà l'extérieure
jìnprès
yuǎnloin
面积miànjìf région
邻近línjìnf proximité
附近fùjìnautour
Now take the 说明 test in French

Language Book Store

Tip:-
qui means both who and whom in french.
种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
音乐
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles