jonsay.co.uk
Language Dictionaries
法字典

法字典 | 颜色

Chinese

汉语拼音法语
颜色yán sèf couleur
原色yuánsèf couleur primaire
白色bái sèm blanc
橙色chéng sèm orange
粉色fěnsèm rose
红色hóng sèm rouge
黑色hēi sèm noir
黄色huáng sèm jaune
蓝色lán sèm bleu
绿色lǜ sèm vert
棕色zōng sèm marron, m brun
紫色zǐ sèm violet
汉语拼音法语

Now take the 颜色 test in French


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles