jonsay.co.uk
Language Dictionaries
法字典

法字典 | 建筑

Chinese

汉语拼音法语
建筑jiànzhùm bâtiment
建筑jiànzhùf structure
办公室bàngōngshìm bureau
博物馆bówùguǎnm musée
冰屋bīngwūm igloo
百货商店bǎihuò shāngdiànm magasin à rayons
餐馆cānguǎnm restaurant
城堡, 车chéngbǎo, jūm château fort
超级市场chāojí shìchǎngm supermarché
大使馆dàshǐguǎnf ambassade
大学dàxuéf université
灯塔dēngtǎm phare
电影院diànyǐngyuànm cinéma
飞机场fēijīchǎngm aéroport
*验照处yànzhàochǔm passeport
风车fēngchēm moulin à vent
工厂gōngchǎngf usine
宫殿gōngdiànm palais
公寓gōngyùm appartement
gǎngm port
港口gǎngkǒum port
*验照处yànzhàochǔm passeport
户籍登记处hùjí dēngjìchùm bureau de l'état civil
花商huāshāngm fleuriste
剧院jùyuànf salle de spectacle
警察分局jǐngchá fēnjúm poste de police
教堂jiàotángf église
jiāf maison
酒吧jiǔbām bar
酒吧jiǔbām pub
陵墓língmùm mausolée
旅馆lǚguǎnm hôtel
旅游咨询处lǚyóuzī xúnchùm office du tourisme
摩天楼mótiānlóum gratte-ciel
美术馆, 画廊měishùguǎn, huàlángf galerie d'art
庙宇miàoyǔm temple
农场nóngchǎngf ferme
平房píngfángf maison de plain-pied
清真寺qīngzhēnsìf mosquée
qiáom pont
肉铺ròupùm boucher, f bouchère
圣陵shènglíngm sanctuaire
市场shìchǎngm marché
市议会所有的房产shìyìhuì suǒyǒude fángchǎnf maison à loyer modéré
市政厅shìzhèngtīngm hôtel de ville
食品杂货商shípǐn záhuòshāngm épicier, f épicière
商店shāngdiànm magasin
水族馆shuǐzúguǎnm aquarium
图书馆túshūguǎnf bibliothèque
体育场tǐyùchǎngm stade
天文台tiānwéntáim observatoire
消防站xiāofángzhànf caseme de pompiers
小旅馆xiǎo lǚguǎnf pension de famille
学校xuéxiàof école
学院xuéyuànf université
银行yínhángf banque
邮政局yóuzhèngjúm bureau de poste
医院yīyuànm hôpital
演播室yǎn bō shìm studio
总教堂zǒngjiàotángf cathédrale
帐篷zhàngpengf tente
庄园zhuāngyuánm manoir
汉语拼音法语

Now take the 建筑 test in French


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles