Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 英字典

英字典 | 运动

Search dictionary :-

汉语拼音英语
运动yùn dòngSports
棒球bàng qiúbaseball
 • qiúball
 • 球棒
 • qiú bàngbat
 • 击球员, 击球手
 • jī qiú yuán, jī qiú shǒubatter
 • 接球手
 • jiē qiú shǒucatcher
 • 棒球场
 • bàng qiú chǎngdiamond
 • 外场
 • wài chǎngfield
 • 手套
 • shǒu tàoglove
 • 投球给击球手
 • tóu qiú gěi jī qiú shǒupitch
 • 垒 (指一, 二, 三垒); (表明一, 二, 三垒的) 实心的方袋
 • lěi (zhǐ yī, èr, sān lěi); (biǎo míng yī, èr, sān lěi de) shí xīn de fāng dàibase
 • 一垒
 • yī lěifirst base
 • 二垒
 • èr lěisecond base
 • 三垒
 • sān lěithird base
 • 本垒
 • běn lěihome plate
 • 本垒裁判
 • běn lěi cái pànhome base umpire

  保龄球bǎo líng qiúten pin bowling
 • 保龄球
 • bǎo líng qiúbowling ball
 • 保龄球鞋
 • bǎo líng qiú xiébowling shoes
 • 排成三角形的球
 • pái chéng sān jiǎo xíng de qiúframe
 • 二击全倒
 • èr jī quán dǎospare
 • 一球击倒
 • yī qiú jī dǎostrike

  冰上曲棍球bīng shàng qū gùn qiúice hockey
 • 球门
 • qiú méngoal
 • 曲棍球球棍
 • qū gùn qiú qiú gùnhockey stick
 • 曲棍球面具
 • qū gùn qiú miàn jùhockey mask
 • 冰球
 • bīng qiúpuck

  飞镖fēi biāodarts
 • 飞镖
 • fēi biāodart
 • 飞镖靶
 • fēi biāo bǎdart board
 • 镖尾
 • biāo wěiflight
 • 飞镖起投线
 • fēi biāo qǐ tóu xiànoche
 • 记分牌
 • jì fēn páiscore board

  高尔夫球gāo ěr fū qiúgolf
 • 高尔夫球
 • gāo ěr fū qiúgolf ball
 • 高尔夫俱乐部
 • gāo ěr fū jù lè bùgolf club
 • 高尔夫球场
 • gāo ěr fū qiú chǎnggolf course
 • 高尔夫球手
 • gāo ěr fū qiú shǒugolfer
 • 高尔夫包
 • gāo ěr fū bāogolf bag
 • 球座, 发球处, 首次击球处
 • qiú zuò, fā qiú chù, shǒu cì jī qiú chùtee

  滑雪huá xuěskiing
 • 滑降比赛
 • huá jiàng bǐ sàidownhill
 • 滑雪橇
 • huá xuě qiāoski
 • 滑雪靴
 • huá xuě xuēskiing boots
 • 滑雪的人
 • huá xuě de rénskier
 • 跳台滑雪
 • tiào tái huá xuěski jump
 • 上山吊椅 (指运送滑雪者等的)
 • shàng shān diào yǐ (zhǐ yùn sòng huá xuě zhě děng de)ski lift
 • 滑雪杖
 • huá xuě zhàngski pole
 • 滑雪斜坡
 • huá xuě xié pōski slope
 • 滑雪服
 • huá xuě fúski suit
 • 障碍滑雪赛
 • zhàng ài huá xuě sàislalom
  篮球lán qiúbasketball

  慢跑màn pǎojogging
 • 跑鞋
 • pǎo xiérunning shoes

  马球mǎ qiúpolo
 • horse
 • 马球棍
 • mǎ qiú gùnpolo stick

  美式橄榄球měi shì gǎn lǎn qiúamerican football

  曲棍球qū gùn qiúhockey
 • 球门
 • qiú méngoal
 • 曲棍球球棍
 • qū gùn qiú qiú gùnhockey stick
 • 护腿
 • hù tuǐshin pads

  赛马sài mǎhorse racing

  射箭shè jiànarchery
 • 弓箭
 • gōng jiànbow
 • jiànarrow
 • 射击
 • shè jīto shoot
 • 靶子
 • bǎ zitarget

  田径运动tián jìng yùn dòngathletics
 • 发令枪
 • fā lìng qiāngstarting pistol
 • 铁饼
 • tiě bǐngdiscus
 • 链球
 • liàn qiúhammer
 • 标枪
 • biāo qiāngjavelin
 • 跳高
 • tiào gāohigh jump
 • 跨栏跑
 • kuà lán pǎohurdles
 • 跳远
 • tiào yuǎnlong jump
 • 撑竿跳
 • chēng gān tiàopole vault
 • 赛跑
 • sài pǎorunning
 • 推铅球
 • tuī qiān qiúshot put
 • 障碍赛
 • zhàng ài sàisteeplechase
 • 三级跳远
 • sān jí tiào yuǎntriple jump

  网球wǎng qiútennis
 • 球网
 • qiú wǎngnet
 • 网球
 • wǎng qiútennis ball
 • 网球场
 • wǎng qiú chǎngtennis court
 • 网球手
 • wǎng qiú shǒutennis player
 • 网球拍
 • wǎng qiú pāitennis racket
 • 网球鞋
 • wǎng qiú xiétennis shoes

  游泳yóu yǒngswimming
 • 去游泳
 • qù yóu yǒnggo for a swim
 • 游泳
 • yóu yǒngto swim (doing)
 • 横渡
 • héng dùto swim (cross)
 • 游泳者
 • yóu yǒng zhěswimmer
 • 泳帽
 • yǒng màoswimming cap
 • 泳衣
 • yǒng yīswimming costume
 • 游泳池
 • yóu yǒng chíswimming pool
 • 泳裤
 • yǒng kùswimming trunks
 • 游泳衣 (女式)
 • yóu yǒng yī (nǚ shì)swimsuit

  羽毛球yǔ máo qiúbadminton
 • 球拍
 • qiú pāiracquet
 • 羽毛球
 • yǔ máo qiúshuttlecock
 • 球网
 • qiú wǎngnet
 • 球场
 • qiú chǎngcourt

  足球zú qiúfootball
 • qiúball
 • 警告处分
 • jǐng gào chǔ fènto book
 • 中锋
 • zhōng fēngcentre forward
 • 防守队员
 • fáng shǒu duì yuándefender
 • 足球运动员
 • zú qiú yùn dòng yuánfootball player
 • 足球鞋
 • zú qiú xiéfootball boots
 • 犯规
 • fàn guīfoul
 • 射门得分
 • shè mén dé fēngoal
 • 守门员
 • shǒu mén yuángoal keeper
 • 足球门柱
 • zú qiú mén zhùgoal post
 • 前锋
 • qián fēnglinesman
 • 越位
 • yuè wèioffside
 • 足球场
 • zú qiú chǎngpitch
 • 裁判员
 • cái pàn yuánreferee
 • 裁判
 • cái pànto referee
 • 中锋
 • zhōng fēngstriker
 • 口哨
 • kǒu shàowhistle
 • 边锋
 • biān fēngwinger

  设备shè bèiEquipment
  qiúball
  球棒; 球拍qiú bàng; qiú pāibat
  球门qiú méngoal
  球拍qiú pāiracket
  靶子bǎ zǐtarget
  Now take the 运动 test in English

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物


  昆虫
  恐龙
  植物

  植物
  水果

  草本植物

  一般生活
  问候, 打招呼!
  商业
  电脑
  亲属
  天月年
  饮料
  食物
  赌博
  职业
  艺术和文学
  医学的
  音乐
  神话
  宗教
  学校
  运动
  时间
  工具
  车辆
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰

  化妆品

  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  力和能量
  天文学
  形状
  度量衡

  语言
  号码
  动词
  副词
  形容词
  代词
  A to Z

  Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles