jonsay.co.uk
Language Dictionaries
英字典

英字典 | 宗教

Chinese
A to Z

汉语拼音英语
宗教zōngjiàoreligion
宗教的zōngjiào dereligious
恶魔èmódemon
布道bùdàopreach
忏悔chànhuǐconfession
忏悔室chànhuǐshìconfessionary
崇拜者chóngbàizhěworshipper
赐福cìfúbless
大主教dàzhǔjiàoarchbishop
地狱dìyùhell
Buddha
佛教fójiàoBuddhism
佛教徒fójiàoBuddhist
棺材guāncaicoffin
敬奉jìngfèngworship
基督jīdūChrist
基督教jīdūjiàoChristianity
基督徒jīdūtúChristian
教区牧师jiàoqū mùshīVicar
教堂jiàotángchurch
拉比lābǐrabbi
墓地mùdìcemetary
穆斯林mùsīlínMuslim
庙宇miàoyǔtemple
女神nǚshénGoddess
普遍徒pǔbiàntúCatholic
祈祷qídǎopray
祈祷文qídǎowénprayer
清真寺qīngzhēnsìmosque
撒旦sādànSatan
撒旦sādàndevil
僧侣sēnglǚmonk
司铎, 牧师sīduó, mùshīpriest
上帝shàngdìGod
上帝的shàngdìdegodly
圣地shèngdìshrine
圣经shèngjīngScripture
圣洁的shèngjiédeholy
圣职shèngzhípriesthood
神父shénfùFather
神谕shényùoracle
使徒shǐtúapostle
天使tiānshǐangel
天堂tiāntángheaven
幸事xìngshìblessing
信徒xìntúdisciple
洗礼xǐlǐbaptism
修女xiūnǚNun
小教堂xiǎo jiàotángchapel
犹太的yóutàideJewish
犹太人yóutàirénJew
预言yùyánprophecy
预言家yùyánjiāprophet
主教zhǔjiàobishop
汉语拼音英语

Now take the 宗教 test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles