jonsay.co.uk
Language Dictionaries
英字典

英字典 | 植物

Chinese
A to Z

汉语拼音英语
植物zhíwùplant
cǎograss
草本植物cǎoběn zhíwùherb
huāflower
蕨类juélèifern
树, 木shù, mùtree
蔬菜shūcàivegetable
水果shuǐguǒfruit
仙人掌xiānrénzhǎngcactus

thorn
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shùtiller
gēnroot
花萼huāèsepal
花梗; 果梗, 柄huā gěng; guǒ gěng, bǐngpedicel
花冠huā guàncorolla
花柱huā zhùstyle
huāflower
花瓣huābànpetal
花粉huāfěnpollen
jīngstalk
jīngstem
皮孔pí kǒnglenticel
球茎qiújìngbulb
树皮shùpíbark
树枝shùzhībranch
雄蕊xióng ruǐstamen
*花粉囊, 花药huā fěn náng, huā yàoanther
*花丝huā sīfilament
bud
叶柄, 柄部yè bǐng, bǐng bùpetiole
leaf
*叶片yè piànlamina (blade)
*叶柄; 柄部, (植物的) 茎, 秆; (支持叶子, 果实和花的) 梗, 柄yè bǐng; bǐng bù, (zhí wù de) jīng, gǎn; (zhī chí yè zǐ, guǒ shí hé huā de) gěng, bǐngpetiole (stalk)
子房zǐ fángovary
柱头zhù tóustigma
汉语拼音英语

Now take the 植物 test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles