Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 英字典

英字典 | 植物

Search dictionary :-

汉语拼音英语
植物zhíwùplant
cǎograss
草本植物cǎoběn zhíwùherb
huāflower
蕨类juélèifern
树, 木shù, mùtree
蔬菜shūcàivegetable
水果shuǐguǒfruit
仙人掌xiānrénzhǎngcactus

thorn
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shùtiller
gēnroot
花萼huāèsepal
花梗; 果梗, 柄huā gěng; guǒ gěng, bǐngpedicel
花冠huā guàncorolla
花柱huā zhùstyle
huāflower
花瓣huābànpetal
花粉huāfěnpollen
jīngstalk
jīngstem
皮孔pí kǒnglenticel
球茎qiújìngbulb
树皮shùpíbark
树枝shùzhībranch
雄蕊xióng ruǐstamen
 • 花粉囊, 花药
 • huā fěn náng, huā yàoanther
 • 花丝
 • huā sīfilament
  bud
  叶柄, 柄部yè bǐng, bǐng bùpetiole
  leaf
 • 叶片
 • yè piànlamina (blade)
 • 叶柄; 柄部, (植物的) 茎, 秆; (支持叶子, 果实和花的) 梗, 柄
 • yè bǐng; bǐng bù, (zhí wù de) jīng, gǎn; (zhī chí yè zǐ, guǒ shí hé huā de) gěng, bǐngpetiole (stalk)
  子房zǐ fángovary
  柱头zhù tóustigma
  Now take the 植物 test in English

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物


  昆虫
  恐龙
  植物

  植物
  水果

  草本植物

  一般生活
  问候, 打招呼!
  商业
  电脑
  亲属
  天月年
  饮料
  食物
  赌博
  职业
  艺术和文学
  医学的
  音乐
  神话
  宗教
  学校
  运动
  时间
  工具
  车辆
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰

  化妆品

  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  力和能量
  天文学
  形状
  度量衡

  语言
  号码
  动词
  副词
  形容词
  代词
  A to Z
  Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles