jonsay.co.uk
Language Dictionaries
英字典

英字典 | 号码

Chinese
A to Z

汉语拼音英语
号码hàomǎNumber
数目shùmùNumber (quantity)
电话号码diànhuà hàomǎTelephone number

língZeroNil
One
èrTwo
sānThree
Four
Five
liùSix
Seven
Eight
jiǔNine
shíTen
十一shíyīEleven
十二shí`èrTwelve
十三shísānThirteen
十四shísìFourteen
十五shíwǔFifteen
十六shíliùSixteen
十七shíqīSeventeen
十八shíbāEighteen
十九shíjiǔNineteen
二十èrshíTwenty
二十一èrshíyīTwenty one
二十二èrshí`èrTwenty two
三十sānshíThirty
三十一sānshíyīThirty one
三十二sānshí`èrThirty two
四十sìshíForty
四十一sìshíyīForty one
四十二sìshí`èrForty two
五十wǔshíFifty
五十一wǔshíyīFifty one
六十liǔshíSixty
六十一liǔshíyīSixty one
七十qīshíSeventy
七十一qīshíyīSeventy one
八十bāshíEighty
八十一bāshíyīEighty one
九十jiǔshíNinety
九十一jiǔshíyīNinety one
一百yībǎiOne hundred
一百零一yībǎi líng yīOne hundred and one
一百零二yībǎi líng èrOne hundred and two
一百二十五yībǎi èrshíwǔOne hundred and twenty five
二百èrbǎiTwo hundred
二百零一èrbǎi líng yīTwo hundred and one
三百sānbǎiThree hundred
四百sìbǎiFour hundred
五百wǔbǎiFive hundred
六百liùbǎiSix hundred
七百qībǎiSeven hundred
八百bābǎiEight hundred
九百jiǔbǎiNine hundred
一千yīqiānOne thousand
二千èrqiānTwo thousand
三千sānqiānThree thousand
四千sìqiānFour thousand
五千wǔqiānFive thousand
六千liùqiānSix thousand
七千qīqiānSeven thousand
八千bāqiānEight thousand
九千jiǔqiānNine thousand
一万yīwànTen thousand
十万shíwànOne hundred thousand
一百万yībǎiwànOne million
一千万yīqiānwànTen million
一亿yīyìOne hundred million
十亿shíyìOne billion
一百亿yī bǎi yìTen billion
一千亿yī qiān yìOne hundred billion
万亿wàn yìOne Trillion

分数fēnshufraction
二分之一èr fēn zhī yī/ one half
三分之一sān fēn zhī yī/ one third
三分之二sān fēn zhī èr/ two thirds
四分之一sì fēn zhī yī/ one quarter
四分之三sìi fēn zhī sān/ three quarters
五分之一wǔ fēn zhī yī/ one fifth
五分之二wǔ fēn zhī èr/ two fifths
五分之三wǔ fēn zhī sān/ three fifths
五分之四wǔ fēn zhī si/ four fifths
六分之一liù fēn zhī yī/ one sixth
六分之五liù fēn zhī wǔ/ five sixths
七分之一qī fēn zhī yī/ one seventh
五分之一bā fēn zhī yī/ one eigth
九分之一jiǔ fēn zhī yī/ one ninth
十分之一shí fēn zhī yī/ one tenth
十一分之一shíyī fēn zhī yī/ one eleventh
十二分之一shíèr fēn zhī yī/ one twelfth
二十分之一èrshí fēn zhī yī/ one twentieth
五十分之一wǔshí fēn zhī yī/ one fiftieth
百分之一bǎi fēn zhī yī/ one hundredth
千分之一qiān fēn zhī yī/ one thousandth
一万分之一yī wàn fēn zhī yī/ one ten thousandth
汉语拼音英语

Now take the 号码 test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles