jonsay.co.uk
Language Dictionaries
英字典

英字典 | 自然界

Chinese
A to Z

Image banner for the nature category
汉语拼音英语
自然界zìránjiènature
赤道chìdàoequator
半球bànquíhemisphere
*北半球běi bànquínorthern hemisphere
*南半球nán bànquísouthern hemisphere
纬度wěidùlatitude
经度jīngdùlongitude
北极běijínorth pole
南极nánjísouth pole
北回归线běi huíguīxiàntropic of cancer
南回归线nán huíguīxiàntropic of capricorn

天气tiānqìweather
气象学qìxiàngxuémeteorology
暴风雪bàofēngxuěsnowstorm
暴风雨bàofēngyǔrainstorm
暴风雨bàofēngyǔtempest
bīngice
冰雹, 雹子bīngbáo, báozìhail
*冰雹bīngbáohailstone
*雹暴báobàohailstorm
冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéglacier
冰山, 流冰bīngshān, liúbīngice berg
冰柱bīngzhùicicle
彩虹cǎihōngrainbow
大风dàfēnggale
大风dàfēngsquall
大气, 空气dàqì, kōngqìatmosphere
fēngwind
风暴fēngbàostorm
飓风jùfēnghurricane
léithunder
雷声léishēngthunderclap
气候qìhòuclimate
闪电shǎndiànlightning
台风táifēngtyphoon
太阳tàiyángsun
*阳光yángguāngsunshine
微风wēifēngbreeze
fog
旋风, 气旋xuànfēng, qìxuáncyclone
旋风xuànfēngwhirlwind
xuěsnow
*雪球xuěqiúsnowball
雪堆xuěduīsnowdrift
yúncloud
*高积云gāo jī yúnaltocumulus
*高层云gāo céng yúnaltostratus
*卷积云juàn jī yúncirrocumulus
*卷层云juàn céng yúncirrostratus
*卷云juàn yúncirrus
*积雨云jī yǔ yúncumulonimbus
*碎积云suì jī yúnfractocumulus
*碎雨云suì yǔ yúnfractonimbus
*碎层云suì céng yúnfractostratus
*雨层云yǔ céng yúnnimbostratus
*雨云yǔ yúnnimbus
*层积云céng jī yúnstratocumulus
*层云céng yúnstratus
云层yúncéngcloud layer
云雾yúnwùmist
rain
*雨水yǔshuǐrainfall, rainwater
雨夹雪yǔjiāxuěsleet

shuǐwater
冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéglacier
cháotide
潮水cháoshuǐtidewater
池塘chítángpond
hǎisea
*海底hǎidǐseabed
*海滨hǎibīnseashore
海湾hǎiwāngulf
海啸hǎixiàotsunami
海峡hǎixiástrait
river
*河岸hé`ànriver bank
*河床héchuángriver bed
*河套hétàoriver bend
洪水hóngshuǐflood
lake
间歇泉jiàn xíe quángeyser
làngwave
浪涛làngtāoswell
涟漪liányīripple
流, 水流liú, shuǐliúcurrent
瀑布pùbùwaterfall
quánspring
三角洲sānjiǎozhōudelta
水坝shuǐbàdam
水井shuǐjǐngwell
水库shuǐkùreservoir
水坑shuǐkēngpuddle
水塘shuǐtángpool
小河, 溪xiǎohé, xībrook
小河xiǎohéstream
泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúlagoon
旋涡xuánwōwhirlpool
洋, 海洋yáng, hǎiyángocean

地球dìqiúearth
丛林, 密林cónglín, mìlínjungle
大山洞dà shāndòngcavern
大陆, 大洲dàlù, dàzhōucontinent
地层, 岩层dìcéng, yáncéngstrata
地层, 岩层dìcéng, yáncéngstratum
地沟dìgōutrench
地幔dìmànmantle
地壳dìqiàocrust (earth`s)
地下的dìxiàdesubterranean
地心, 地核dìxīn, dìhécore (earth`s)
地震dìzhènearthquake
地质dìzhìgeology
腐蚀fǔshíerosion
海岸线hǎi`ànxiàncoastline
海岛hǎidǎoisland
海角hǎijiǎocape
海滩hǎitānbeach
火山huǒshānvolcano
火山口huǒshānkǒucrater
降落, 平息jiàngluò, píngxīsubsidence
巨砾jùlìboulder
矿泉kuàngquánspa, hot spring
卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshípebble
绿洲lùzhōuoasis
mud
泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngsoil
黏土, 泥土niántǔ, nítǔclay
平川píngchuānplain
喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquángeyser
森林sēnlínforest
石灰岩shíhuīyánlimestone
石头shítoustone
树林shùlínwood
shāsand
*沙丘shāqiūsand dune
沙漠shāmòdesert
山, 山岳shān, shānyuèmountain
山崩, 地滑shānbēng, dìhuálandslide
山洞shāndòngcave
山顶shāndǐngsummit
山峰shānfēngpeak
沙岩shāyánsandstone
深谷shēngǔravine
水晶shuǐjīngcrystal
土地tǔdìland
小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlínghill
溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔvalley
悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìcliff
yánrock (substance)
岩石, 大石yánshí, dàshírock (boulder)
震动zhèndòngtremor
钟乳石zhōng rǔ shístalactite
石笋shí sǔnstalagmite
地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài tectonic plate
汉语拼音英语
View the 自然界 flashcards page


Now take the 自然界 test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles