Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 英字典

英字典 | 自然界

Search dictionary :-

汉语拼音英语
自然界zìránjiènature
赤道chìdàoequator
半球bànquíhemisphere
 • 北半球
 • běi bànquínorthern hemisphere
 • 南半球
 • nán bànquísouthern hemisphere
  纬度wěidùlatitude
  经度jīngdùlongitude
  北极běijínorth pole
  南极nánjísouth pole
  北回归线běi huíguīxiàntropic of cancer
  南回归线nán huíguīxiàntropic of capricorn

  天气tiānqìweather
  气象学qìxiàngxuémeteorology
  暴风雪bàofēngxuěsnowstorm
  暴风雨bàofēngyǔrainstorm
  暴风雨bàofēngyǔtempest
  bīngice
  冰雹, 雹子bīngbáo, báozìhail
 • 冰雹
 • bīngbáohailstone
 • 雹暴
 • báobàohailstorm
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéglacier
  冰山, 流冰bīngshān, liúbīngice berg
  冰柱bīngzhùicicle
  彩虹cǎihōngrainbow
  大风dàfēnggale
  大风dàfēngsquall
  大气, 空气dàqì, kōngqìatmosphere
  fēngwind
  风暴fēngbàostorm
  飓风jùfēnghurricane
  léithunder
  雷声léishēngthunderclap
  气候qìhòuclimate
  闪电shǎndiànlightning
  台风táifēngtyphoon
  太阳tàiyángsun
 • 阳光
 • yángguāngsunshine
  微风wēifēngbreeze
  fog
  旋风, 气旋xuànfēng, qìxuáncyclone
  旋风xuànfēngwhirlwind
  xuěsnow
 • 雪球
 • xuěqiúsnowball
  雪堆xuěduīsnowdrift
  yúncloud
 • 高积云
 • gāo jī yúnaltocumulus
 • 高层云
 • gāo céng yúnaltostratus
 • 卷积云
 • juàn jī yúncirrocumulus
 • 卷层云
 • juàn céng yúncirrostratus
 • 卷云
 • juàn yúncirrus
 • 积雨云
 • jī yǔ yúncumulonimbus
 • 碎积云
 • suì jī yúnfractocumulus
 • 碎雨云
 • suì yǔ yúnfractonimbus
 • 碎层云
 • suì céng yúnfractostratus
 • 雨层云
 • yǔ céng yúnnimbostratus
 • 雨云
 • yǔ yúnnimbus
 • 层积云
 • céng jī yúnstratocumulus
 • 层云
 • céng yúnstratus
  云层yúncéngcloud layer
  云雾yúnwùmist
  rain
 • 雨水
 • yǔshuǐrainfall, rainwater
  雨夹雪yǔjiāxuěsleet

  shuǐwater
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéglacier
  cháotide
  潮水cháoshuǐtidewater
  池塘chítángpond
  hǎisea
 • 海底
 • hǎidǐseabed
 • 海滨
 • hǎibīnseashore
  海湾hǎiwāngulf
  海啸hǎixiàotsunami
  海峡hǎixiástrait
  river
 • 河岸
 • hé`ànriver bank
 • 河床
 • héchuángriver bed
 • 河套
 • hétàoriver bend
  洪水hóngshuǐflood
  lake
  间歇泉jiàn xíe quángeyser
  làngwave
  浪涛làngtāoswell
  涟漪liányīripple
  流, 水流liú, shuǐliúcurrent
  瀑布pùbùwaterfall
  quánspring
  三角洲sānjiǎozhōudelta
  水坝shuǐbàdam
  水井shuǐjǐngwell
  水库shuǐkùreservoir
  水坑shuǐkēngpuddle
  水塘shuǐtángpool
  小河, 溪xiǎohé, xībrook
  小河xiǎohéstream
  泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúlagoon
  旋涡xuánwōwhirlpool
  洋, 海洋yáng, hǎiyángocean

  地球dìqiúearth
  丛林, 密林cónglín, mìlínjungle
  大山洞dà shāndòngcavern
  大陆, 大洲dàlù, dàzhōucontinent
  地层, 岩层dìcéng, yáncéngstrata
  地层, 岩层dìcéng, yáncéngstratum
  地沟dìgōutrench
  地幔dìmànmantle
  地壳dìqiàocrust (earth`s)
  地下的dìxiàdesubterranean
  地心, 地核dìxīn, dìhécore (earth`s)
  地震dìzhènearthquake
  地质dìzhìgeology
  腐蚀fǔshíerosion
  海岸线hǎi`ànxiàncoastline
  海岛hǎidǎoisland
  海角hǎijiǎocape
  海滩hǎitānbeach
  火山huǒshānvolcano
  火山口huǒshānkǒucrater
  降落, 平息jiàngluò, píngxīsubsidence
  巨砾jùlìboulder
  矿泉kuàngquánspa, hot spring
  卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshípebble
  绿洲lùzhōuoasis
  mud
  泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngsoil
  黏土, 泥土niántǔ, nítǔclay
  平川píngchuānplain
  喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquángeyser
  森林sēnlínforest
  石灰岩shíhuīyánlimestone
  石头shítoustone
  树林shùlínwood
  shāsand
 • 沙丘
 • shāqiūsand dune
  沙漠shāmòdesert
  山, 山岳shān, shānyuèmountain
  山崩, 地滑shānbēng, dìhuálandslide
  山洞shāndòngcave
  山顶shāndǐngsummit
  山峰shānfēngpeak
  沙岩shāyánsandstone
  深谷shēngǔravine
  水晶shuǐjīngcrystal
  土地tǔdìland
  小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlínghill
  溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔvalley
  悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìcliff
  yánrock (substance)
  岩石, 大石yánshí, dàshírock (boulder)
  震动zhèndòngtremor
  钟乳石zhōng rǔ shístalactite
  石笋shí sǔnstalagmite
  地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài tectonic plate
  Now take the 自然界 test in English

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物


  昆虫
  恐龙
  植物

  植物
  水果

  草本植物

  一般生活
  问候, 打招呼!
  商业
  电脑
  亲属
  天月年
  饮料
  食物
  赌博
  职业
  艺术和文学
  医学的
  音乐
  神话
  宗教
  学校
  运动
  时间
  工具
  车辆
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰

  化妆品

  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  力和能量
  天文学
  形状
  度量衡

  语言
  号码
  动词
  副词
  形容词
  代词
  A to Z

  Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles