jonsay.co.uk
Language Dictionaries
英字典

英字典 | 音乐

Chinese
A to Z

Image banner for the music category
汉语拼音英语
音乐yīnyuèMusic
乐谱yuè pǔmusic score
管弦乐队guǎnxiányuèduìorchestra
歌手gēshǒusinger
组分zǔfengroup
乐队yuèduìband
布鲁斯音乐bùlǔsī yīnyuèblues
古典音乐gǔdiǎn yīnyuèclassical
乡村和西部音乐xiāng cūn hé xī bù yīn yuècountry and western
重金属摇滚乐zhòng jīn shǔ yáo gǔn yuèheavy metal
嘻哈音乐xī hā yīn yuèhip-hop
爵士乐juéshìyuèjazz
流行音乐liúxíng yīnyuèpop
说唱音乐shuō chàng yīn yuèrap
摇滚乐yáogǔnyuèrock
摇滚乐yáogǔnyuèrock and roll
节奏布鲁斯音乐jiē zòu bù lǔ sī yīn yuèR&B
节奏布鲁斯音乐jiē zòu bù lǔ sī yīn yuèrhythm and blues
灵乐língyuèsoul

乐器yuèqìInstrument
管乐器guǎn yuèqìwind instrument
弦乐器xián yuèqìstringed instrument
打击乐器dǎjī yuèqìpercussion instrument
音乐家yīnyuèjiāmusician
班卓琴bānzhuóqínbanjo
波弦古钢琴bōxián gǔgāngqínharpsicord
长笛chángdíflute
长号chánghàotrombone
大号dàhàotuba
大提琴dàtíqíncello
单簧管dānhuángguǎnclarinet
低音管dīyīnguǎnbassoon
电吉他diànjítāelectric guitar
低音吉他dīyīnjítābass guitar
短笛duǎndípiccolo
短号duǎnhàocornet
风笛fēngdíbagpipes
风琴fēngqínorgan
法国号fǎguó hàofrench horn
钢琴gāngqínpiano
drum
hàohorn
号角hàojiǎobugle
吉他jítāguitar
键盘jiànpánkeyboard
口琴kǒuqínharmonica
铃鼓línggǔtambourine
喇叭lǎbatrumpet
曼陀林màntuólínmandolin
木琴mùqínxylophone
齐特儿琴qítèr qínzither
萨克斯管sākèsīguǎnsaxophone
三角铁sān jiǎo tiětriangle
竖琴shùqínharp
手风琴shǒufēngqínaccordian
双簧管shuānghuángguǎnoboe
小提琴xiǎo tíqínviolin
英国号yīngguó hàoenglish horn
直笛zhídírecorder
中提琴zhōng tíqínviola

唱歌chàng gēSinging
歌手gē shǒusinger
女低音歌手nǚ dī yīn gē shǒualto
男低音nán dī yīnbass
男中音歌手nán zhōng yīn gē shǒubaritone
男高音歌唱家nán gāo yīn gē chàng jiātenor
次女高音cì nǚ gāo yīnmezzo soprano
女高音歌手nǚ gāo yīn gē shǒusoprano

乐谱lè pǔ pǔnotation
音符yīn fúnote
高半度音的gāo bàn dù yīn desharp
(指音调) 降半音的(zhǐ yīn diào) jiàng bàn yīn deflat
(钟锤, 铃舌等的) 敲击(zhōng chuí, líng shé děng de) qiāo jīstroke
附点音符; 四分音符fù diǎn yīn fú; sì fèn yīn fúdotted note
谱号pǔ hàoclef
高音谱号gāo yīn pǔ hàotreble clef
低音谱号dī yīn pǔ hàobass clef
中音谱号zhōng yīn pǔ hàoalto clef
次中音谱号cì zhōng yīn pǔ hàotenor clef
中音谱号zhōng yīn pǔ hàobaritone clef
高音谱号gāo yīn pǔ hàosoprano clef
次高音谱号cì gāo yīn pǔ hàomezzosoprano clef
休止符xiū zhǐ fúrest
二全音符, 短弱音符èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fúbreve
全音符quán yīn fúsemibreve
二分音符èr fēn yīn fúminim
四分音符sì fēn yīn fúcrotchet
八分音符bā fēn yīn fúquaver
十六分音符 shí liù fēn yīn fúsemiquaver
三十二分音符sān shí èr fēn yīn fúdemisemiquaver
六十四分音符liù shí sì fēn yīn fúhemidemisemiquaver
一百二十八分音符yī bǎi èr shí bā fēn yīn fúquasihemidemisemiquaver
汉语拼音英语
View the 音乐 flashcards page


Now take the 音乐 test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles