jonsay.co.uk
Language Dictionaries
英字典

英字典 | 昆虫

Chinese
A to Z

Image banner for the insects category
汉语拼音英语
昆虫kūnchónginsect
蛛形纲zhūxínggāngarachnid
jiǎncocoon

苍蝇cāngyíngfly
*青蝇qīngyíngbluebottle
émoth
蝴蝶húdiébutterfly
黄蜂huángfēngwasp
甲虫jiǎchóngbeetle
*瓢虫piáochóngladybird
*象鼻虫xiàngbíchóngweevil
毛虫máochóngcaterpillar
蚂蚁máyǐant
蜜蜂mìfēngbee
*蜂房, 蜂箱fēngfáng, fēngxiāngbeehive
*大蜂dàfēngbumblebee
蜻蜓qīngtíngdragonfly
蚯蚓qiūyǐnearthworm
rùignat
shīlouse
wénmosquito
蜈蚣wúgōngearwig
蟋蟀xīshuàicricket
蝎子xiēziscorpion
小昆虫xiǎo kūnchóngbug
蚱蜢zhàměnggrasshopper
蛀木虫zhùmùchóngwoodworm
蟑螂zhānglángcockroach
蜘蛛zhīzhūspider
汉语拼音英语

Now take the 昆虫 test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles