jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 英字典

英字典 | 人体

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音英语
儿童értóngchild
儿子érziboy
妇女fùnǚfemale
妇女fùnǚwoman
男人nánrénmale
男人nánrénman
女儿nǚérgirl
婴儿yīngérbaby

人体réntǐbody
粉刺fěncìacne
máohair
毛孔máokǒngpore
skin
雀斑quèbānfreckle
瑕疵xiácīblemish
zhìmole
皱纹zhòuwénwrinkle

tóuhead
éforehead
耳朵ěrduoear
 • 耳膜
 • ěrmóeardrum
  鼻子bízinose
 • 鼻梁
 • bíliángbridge
 • 鼻孔
 • bíkǒngnostril
  jaw
 • 上颌
 • shánghéupper jaw
 • 下颌
 • xiàhélower jaw
  脸, liǎn, miànkǒngface
  máohair
 • gēnhair root
  眉毛méimaoeyebrow
  面颊miànjiácheek
  咽喉yānhóuthroat
  眼力yǎnlìeye
 • 眼球
 • yǎnqiúeyeball
 • 睫毛
 • jiémáoeyelash
 • 眼睑
 • yǎnjiǎneyelid
  zuǐmouth
 • 牙床
 • yáchuánggum
 • 嘴唇
 • zuǐchúnlip
 • 舌头
 • shétoutongue
 • 扁桃体
 • biǎntáotǐtonsil
 • 牙齿, 齿
 • yáchǐ, chǐtooth

  躯干qūgàntorso
  bèiback
  肚脐dùqínavel
  abdomen
  腹部fùbùbelly
  睾丸gāowántesticle
  jǐngneck
  jiānshoulder
  奶头nǎitóunipple
  屁股pìgubottom
  乳房rǔfángbreast
  xiōngbosom
  胸腔xiōngqiāngchest
  yāowaist
  阴道yīndàovagina
  阴茎yīnjīngpenis

  arm
  大拇指dàmǔzhǐthumb
 • 拇指甲
 • mǔzhǐjiǎthumbnail
  前臂qiánbìforearm
  shǒuhand
  手掌shǒuzhǎngpalm
  手指shǒuzhǐfinger
 • 指甲
 • zhǐjiafingernail
 • 指甲根部的表皮
 • zhījiā gēnbù de biǎopícuticle
 • 指纹印
 • zhǐwényìnfingerprint
 • 指尖
 • zhǐjiānfingertip
  wànwrist
  指节zhǐjiéknuckle
  zhǒuelbow

  tuǐleg
  大腿, 股dàtuǐ, gǔthigh
  féicalf
  huáiankle
  jìngshin
  脚, 足jiǎo, zúfoot
  脚后跟jiǎohòugēnheel
  脚趾jiǎozhǐtoe
 • 趾甲
 • zhǐjiǎtoenail
  臀部túnbùhip
  膝, 膝盖xī, xīgàiknee
 • 膝盖骨
 • xīgàigǔkneecap

  内部的nèibùdeinternal
  chángintestine
  动脉dòngmàiartery
  fèilung
  肝脏gānzàngliver
  骨骼gǔgébone
  静脉jìngmàivein
  精液jīngyèsperm
  肌肉jīròumuscle
  结肠jiéchángcolon
  阑尾lánwěiappendix
  肋骨lèigǔrib
  卵巢luǎncháoovary
  nǎobrain
  膀胱pángguāngbladder
  脾, 脾脏pí, pízàngspleen
  器官qìguānorgan
  气管qìguānwindpipe
  脐带qídàiumbilical cord
  韧带rèndàiligament
  肾, 肾脏shèn, shènzàngkidney
  视网膜shìwǎngmóretina
  头骨tóugǔskull
  胎儿tāi`érfoetus
  心脏xīnzàngheart
 • 心跳, 心搏
 • xīntiào, xīnbóheartbeat
  xuèblood
  血管xuèguǎnblood vessel
  眼球yǎnqiúeyeball
  子宫zǐgōnguterus
  子宫zǐgōngwomb
  汉语拼音英语
  Now take the 人体 test in English


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles