jonsay.co.uk
Language Dictionaries
英字典

英字典 | 人体

Chinese
A to Z

汉语拼音英语
儿童értóngchild
儿子érziboy
妇女fùnǚfemale
妇女fùnǚwoman
男人nánrénmale
男人nánrénman
女儿nǚérgirl
婴儿yīngérbaby

人体réntǐbody
粉刺fěncìacne
máohair
毛孔máokǒngpore
skin
雀斑quèbānfreckle
瑕疵xiácīblemish
zhìmole
皱纹zhòuwénwrinkle

tóuhead
éforehead
耳朵ěrduoear
*耳膜ěrmóeardrum
鼻子bízinose
*鼻梁bíliángbridge
*鼻孔bíkǒngnostril
jaw
*上颌shánghéupper jaw
*下颌xiàhélower jaw
脸, liǎn, miànkǒngface
máohair
*根gēnhair root
眉毛méimaoeyebrow
面颊miànjiácheek
咽喉yānhóuthroat
眼力yǎnlìeye
*眼球yǎnqiúeyeball
*睫毛jiémáoeyelash
*眼睑yǎnjiǎneyelid
zuǐmouth
*牙床yáchuánggum
*嘴唇zuǐchúnlip
*舌头shétoutongue
*扁桃体biǎntáotǐtonsil
*牙齿, 齿yáchǐ, chǐtooth

躯干qūgàntorso
bèiback
肚脐dùqínavel
abdomen
腹部fùbùbelly
睾丸gāowántesticle
jǐngneck
jiānshoulder
奶头nǎitóunipple
屁股pìgubottom
乳房rǔfángbreast
xiōngbosom
胸腔xiōngqiāngchest
yāowaist
阴道yīndàovagina
阴茎yīnjīngpenis

arm
大拇指dàmǔzhǐthumb
*拇指甲mǔzhǐjiǎthumbnail
前臂qiánbìforearm
shǒuhand
手掌shǒuzhǎngpalm
手指shǒuzhǐfinger
*指甲zhǐjiafingernail
*指甲根部的表皮zhījiā gēnbù de biǎopícuticle
*指纹印zhǐwényìnfingerprint
*指尖zhǐjiānfingertip
wànwrist
指节zhǐjiéknuckle
zhǒuelbow

tuǐleg
大腿, 股dàtuǐ, gǔthigh
féicalf
huáiankle
jìngshin
脚, 足jiǎo, zúfoot
脚后跟jiǎohòugēnheel
脚趾jiǎozhǐtoe
*趾甲zhǐjiǎtoenail
臀部túnbùhip
膝, 膝盖xī, xīgàiknee
*膝盖骨xīgàigǔkneecap

内部的nèibùdeinternal
chángintestine
动脉dòngmàiartery
fèilung
肝脏gānzàngliver
骨骼gǔgébone
静脉jìngmàivein
精液jīngyèsperm
肌肉jīròumuscle
结肠jiéchángcolon
阑尾lánwěiappendix
肋骨lèigǔrib
卵巢luǎncháoovary
nǎobrain
膀胱pángguāngbladder
脾, 脾脏pí, pízàngspleen
器官qìguānorgan
气管qìguānwindpipe
脐带qídàiumbilical cord
韧带rèndàiligament
肾, 肾脏shèn, shènzàngkidney
视网膜shìwǎngmóretina
头骨tóugǔskull
胎儿tāi`érfoetus
心脏xīnzàngheart
*心跳, 心搏xīntiào, xīnbóheartbeat
xuèblood
血管xuèguǎnblood vessel
眼球yǎnqiúeyeball
子宫zǐgōnguterus
子宫zǐgōngwomb
汉语拼音英语

Now take the 人体 test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles