jonsay.co.uk
Language Dictionaries
英字典

英字典 | 草本植物

Chinese
A to Z

汉语拼音英语
草本植物cǎoběn zhíwùherb
艾菊ài júalecost
薄荷bòhemint
薄荷bòhepeppermint
百里相bǎilǐxiāngthyme
车叶草chē yè cǎowoodruff
当归dāng guīangelica
佛手柑fó shǒu gānbergamot
葛缕子gě lǚ zǐcaraway
黄春菊huángchūnjúcamomile
苦艾草kǔ ài cǎowormwood
辣根làgēnhorseradish
龙蒿lónghāotarragon
罗勒luōlebasil
迷迭香mí dié xiāngrosemary
柠檬马鞭草níng méng mǎ biān cǎolemon verbena
牛膝草, 海索草niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎohyssop
牛至niúzhìmarjoram
欧芹ōuqínparsley
青蒿qīng hāosouthernwood
莳萝shì luódill
山萝卜shān luó bochervil
鼠尾草shǔwěicǎosage
万寿菊wànshòujúmarigold
细番葱xìfāncōngchives
薰衣草xūnyīcāolavender
香蜂草xiāng fēng cǎolemon balm
香根芹xiāng gēn qínsweet cicely
小茴香xiǎohuífāncumin
小茴香头xiǎohuífāntóufennel
洋茴香yáng huí xiānganiseed
芸香yún xiāngrue
野甘菊, 小白菊, 菊科植物yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wùfeverfew
圆叶当归yuánxiédāngguīlovage
月桂yuèguìbay
鸢尾草yuān wěi cǎoorris
紫草zǐ cǎoborage
掌叶大黄zhǎng yè dà huángsorrel
汉语拼音英语

Now take the 草本植物 test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles