jonsay.co.uk
Language Dictionaries
英字典

英字典 | 说明

Chinese
A to Z

汉语拼音英语
说明shuōmíngDirections
方向fāngxiàngdirection
在那zài nǎwhere?
这里zhèlǐhere
往哪里wǎng nàlǐthere
在那边zài nà biānover there
běinorth
nánsouth
dōngeast
西west
东北dōngběinorth-east
西北xīběinorth-west
东南dōngnánsouth-east
西南xīnánsouth-west
左边zuǒbiānleft
公正gōngzhèngright
上面shàngmiànabove
下面xiàmiànbelow
上面shàngmiànover
在下面zài xiàmiànbeneath
向上的xiàngshàngdeupwards
向下的xiàng xià dedownwards
正面zhèngmiànfront
后面hòumiànbehind
在 ... 旁边zài ... pángbiānnext to, beside
对面duìmiànopposite
里面lǐmiàninside
外面wàimiànoutside
jìnnear
yuǎnfar
面积miànjìarea
邻近línjìnvicinity
附近fùjìnaround
汉语拼音英语
View the 说明 flashcards page


Now take the 说明 test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles