jonsay.co.uk
Language Dictionaries
英字典

英字典 | 恐龙

Chinese
A to Z

汉语拼音英语
恐龙kǒng lóngdinosaur
翼手龙翼手龙pteradactylus
暴龙bào lóngtyrannosaurus
薄片龙báo piàn lóngelasmosaurus
包头龙bāo tóu lóngeuoplocephalus
大眼鱼龙dà yǎn yú lóngophthalmosaurus
盾甲龙dùn jiǎ lóngscutosaurus
副栉龙fù zhì lóngparasaurolophus
风神翼龙fēng shén yì lóngquetzalcoatlus
哥斯拉龙gē sī lā lónggojirasaurus
古巨龟gǔ jù guīarchelon
海王龙hǎi wáng lóngtylosaurus
滑齿龙huá chǐ lóngliopleurodon
棘龙jí lóngspinosaurus
巨太龙jù tài lónggigantasaurus
剑龙jiàn lóngstegosaurus
坚爪龙jiān zhǎo lóngbaryonyx
恐鳄kǒng èdeinosuchus
伶盗龙líng dào lóngvelociraptor
链鳄liàn èdesmatosuchus
梁龙liáng lóngdiplodocus
迷惑龙mí huò lóngapatosaurus
美颌龙měi hé lóngcompsognathus
南方巨兽龙nán fāng jù shòu lónggiganotosaurus
南翼龙nán yì lóngpterodaustro
禽龙qín lóngiguanadon
日本龙rì běn lóng nipponosaurus
三角龙sān jiǎo lóngtriceratops
蛇颈龙shé jǐng lóngplesiosaurus
始祖鸟shǐ zǔ niǎoarchaeopteryx
腕龙wàn lóngbrachiosaurus
无齿翼龙wú chǐ yì lóngpteranodon
尾羽龙wěi yǔ lóngcaudipteryx
异特龙yì tè lóngallosaurus
依卡洛蜥yī kǎ luò xīicarosaurus
重龙zhòng lóngbarosaurus
中龙zhōng lóngmesosaurus
肿头龙zhǒng tóu lóngpachycephalosaurus
汉语拼音英语

Now take the 恐龙 test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles