Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 英字典

英字典 | 电脑

Search dictionary :-

汉语拼音英语
电脑; 电子计算机diàn nǎo; diàn zǐ jì suàn jīcomputer
打印机dǎ yìn jīprinter
电缆diàn lǎncable
光盘刻录机guāng pán kè lù jīCD rewriter
光驱guāng qūDVD writer
键盘输入jiàn pán shū rùkey
键盘jiàn pánkeyboard
刻录机kè lù jīCD writer
宽带kuān dàibroadband
屏幕píng mùscreen
扫描仪sǎo miáo yíscanner
数字化视频光盘shù zì huà shì pín guāng pánDVD
鼠标shǔ biāomouse
显示器xiǎn shì qìmonitor
只读光盘zhǐ dú guāng pánCDROM

鼠标指针shǔ biāo zhǐ zhēnpointer
点击diǎn jīclick
双击shuāng jīdouble click
移动yí dòngmove
光标guāng biāocursor

程序chéng xùprogram
菜单, 菜单键cài dān, cài dān jiànmenu
文件wén jiànfile
下载xià zǎiload
保存bǎo cúnsave
新建xīn jiàncreate
删除shān chúdelete
退出tuì chūquit
离开, 退出lí kāi, tuì chūexit
存档cún dàngarchive
工具gōng jùtools
选择xuǎn zéoptions

互联网hù lián wǎnginternet
网络服务器提供商wǎng luò fú wù qì tí gòng shāngISP
宽带kuān dàibroadband
拨号bō hàodialup
调制解调器diào zhì jiě tiáo qìmodem
网站wǎng zhànwebsite
主页zhǔ yèhome page
链接liàn jiēlink
下载xià zǎidownload
上传shàng chuánupload
标语biāo yǔbanner
弹出式广告dàn chū shì guǎng gàopop up
电子邮件diàn zǐ yóu jiànemail
电子邮箱diàn zǐ yóu xiāngemail address
发送fā sòngsend
接收jiē shōureceive
回复huí fùreply
附件fù jiànattachment

比特(二进位制信息单位) bǐ tè (èr jìn wèi zhì xìn xī dān wèi)bit
字节; 8位元组zì jiē; bā wèi yuán zǔbyte
字长zì chángword
qiānkilo
百万bǎi wànmega
千兆; 十亿qiān zhào; shí yìgiga
Now take the 电脑 test in English

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles