jonsay.co.uk
Language Dictionaries
英字典

英字典 | 颜色

Chinese
A to Z

汉语拼音英语
颜色yán sèColour
原色yuánsèprimary colour
白色bái sèwhite
橙色chéng sèorange
粉色fěnsèpink
红色hóng sèred
黑色hēi sèblack
灰色hūi sègrey
黄色huáng sèyellow
蓝色lán sèblue
绿色lǜ sègreen
棕色zōng sèbrown
紫色zǐ sèpurple
汉语拼音英语

Now take the 颜色 test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles