jonsay.co.uk
Language Dictionaries
英字典

英字典 | 建筑

Chinese
A to Z

汉语拼音英语
建筑jiànzhùbuilding
建筑jiànzhùstructure
办公室bàngōngshìoffice
博物馆bówùguǎnmuseum
*科技馆kē jì guǎnscience museum
冰屋bīngwūigloo
百货商店bǎihuò shāngdiàndepartment store
餐馆cānguǎnrestaurant
城堡, 车chéngbǎo, jūcastle
*城堡门chéngbǎoméngate
*护城河hùchénghémoat
*防御土墙fángyū tǔqiángrampart
*阙quètower
*地牢dìlàodungeon
*城墙chéngqiángwall
超级市场chāojí shìchǎngsupermarket
车库chēkùgarage (private)
大使馆dàshǐguǎnembassy
大学dàxuéuniversity
*讲演厅jiǎngyǎntīnglecture theatre
灯塔dēngtǎlight house
电影院diànyǐngyuàncinema
*银幕yínmùscreen
飞机场fēijīchǎngairport
*候机厅hòujītīngdeparture lounge
*验照处yànzhàochǔpassport control
风车fēngchēwindmill
工厂gōngchǎngfactory
宫殿gōngdiànpalace
*故宫gùgōngemperor`s palace
*总统府zǒng tǒng fǔpresidential palace
公寓gōngyùapartment
公寓gōngyùflat
gǎngharbour
港口gǎngkǒuport
*验照处yànzhàochǔpassport control
户籍登记处hùjí dēngjìchùregistry office
花商huāshāngflorist
剧院jùyuàntheatre
警察分局jǐngchá fēnjúpolice station
教堂jiàotángchurch
jiāhouse
酒吧jiǔbābar
酒吧jiǔbāpub
陵墓língmùmausoleum
旅馆lǚguǎnhotel
旅游咨询处lǚyóuzī xúnchùtourist office
摩天楼mótiānlóuskyscraper
美术馆, 画廊měishùguǎn, huàlángart gallery
庙宇miàoyǔtemple
农场nóngchǎngfarm
*谷仓gūcāngbarn
*农舍nóngshèfarm house
*农场场院nóngchǎng chángyuànfarm yard
平房píngfángbungalow
骑车修理站qìchēxiūlǐzhàngarage (repairs)
清真寺qīngzhēnsìmosque
qiáobridge
肉铺ròupùbutcher
圣陵shènglíngshrine
市场shìchǎngmarket
市议会所有的房产shìyìhuì suǒyǒude fángchǎncouncil house
市政厅shìzhèngtīngtown hall
食品杂货商shípǐn záhuòshānggrocer
商店shāngdiànshop
水族馆shuǐzúguǎnaquarium
图书馆túshūguǎnlibrary
体育场tǐyùchǎngstadium
天文台tiānwéntáiobservatory
消防站xiāofángzhànfire station
小旅馆xiǎo lǚguǎnguest house
学校xuéxiàoschool
*小学xiǎoxuéelementary school
*中学zhōngxuésecondary school
*中学zhōngxuéhigh school
*教室jiàoshìclass room
学院xuéyuàncollege
*讲演厅jiǎngyǎntīnglecture theatre
银行yínhángbank
邮政局yóuzhèngjúpost office
医院yīyuànhospital
*手术室shǒushùshìoperating theatre
*病房bìngfángward
演播室yǎn bō shìstudio (TV...)
总教堂zǒngjiàotángcathedral
帐篷zhàngpengtent
庄园zhuāngyuánmanor house
汉语拼音英语

Now take the 建筑 test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles