jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 英字典

英字典 | 建筑

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音英语
建筑jiànzhùbuilding
建筑jiànzhùstructure
办公室bàngōngshìoffice
博物馆bówùguǎnmuseum
 • 科技馆
 • kē jì guǎnscience museum
  冰屋bīngwūigloo
  百货商店bǎihuò shāngdiàndepartment store
  餐馆cānguǎnrestaurant
  城堡, 车chéngbǎo, jūcastle
 • 城堡门
 • chéngbǎoméngate
 • 护城河
 • hùchénghémoat
 • 防御土墙
 • fángyū tǔqiángrampart
 • quètower
 • 地牢
 • dìlàodungeon
 • 城墙
 • chéngqiángwall
  超级市场chāojí shìchǎngsupermarket
  车库chēkùgarage (private)
  大使馆dàshǐguǎnembassy
  大学dàxuéuniversity
 • 讲演厅
 • jiǎngyǎntīnglecture theatre
  灯塔dēngtǎlight house
  电影院diànyǐngyuàncinema
 • 银幕
 • yínmùscreen
  飞机场fēijīchǎngairport
 • 候机厅
 • hòujītīngdeparture lounge
 • 验照处
 • yànzhàochǔpassport control
  风车fēngchēwindmill
  工厂gōngchǎngfactory
  宫殿gōngdiànpalace
 • 故宫
 • gùgōngemperor`s palace
 • 总统府
 • zǒng tǒng fǔpresidential palace
  公寓gōngyùapartment
  公寓gōngyùflat
  gǎngharbour
  港口gǎngkǒuport
 • 验照处
 • yànzhàochǔpassport control
  户籍登记处hùjí dēngjìchùregistry office
  花商huāshāngflorist
  剧院jùyuàntheatre
  警察分局jǐngchá fēnjúpolice station
  教堂jiàotángchurch
  jiāhouse
  酒吧jiǔbābar
  酒吧jiǔbāpub
  陵墓língmùmausoleum
  旅馆lǚguǎnhotel
  旅游咨询处lǚyóuzī xúnchùtourist office
  摩天楼mótiānlóuskyscraper
  美术馆, 画廊měishùguǎn, huàlángart gallery
  庙宇miàoyǔtemple
  农场nóngchǎngfarm
 • 谷仓
 • gūcāngbarn
 • 农舍
 • nóngshèfarm house
 • 农场场院
 • nóngchǎng chángyuànfarm yard
  平房píngfángbungalow
  骑车修理站qìchēxiūlǐzhàngarage (repairs)
  清真寺qīngzhēnsìmosque
  qiáobridge
  肉铺ròupùbutcher
  圣陵shènglíngshrine
  市场shìchǎngmarket
  市议会所有的房产shìyìhuì suǒyǒude fángchǎncouncil house
  市政厅shìzhèngtīngtown hall
  食品杂货商shípǐn záhuòshānggrocer
  商店shāngdiànshop
  水族馆shuǐzúguǎnaquarium
  图书馆túshūguǎnlibrary
  体育场tǐyùchǎngstadium
  天文台tiānwéntáiobservatory
  消防站xiāofángzhànfire station
  小旅馆xiǎo lǚguǎnguest house
  学校xuéxiàoschool
 • 小学
 • xiǎoxuéelementary school
 • 中学
 • zhōngxuésecondary school
 • 中学
 • zhōngxuéhigh school
 • 教室
 • jiàoshìclass room
  学院xuéyuàncollege
 • 讲演厅
 • jiǎngyǎntīnglecture theatre
  银行yínhángbank
  邮政局yóuzhèngjúpost office
  医院yīyuànhospital
 • 手术室
 • shǒushùshìoperating theatre
 • 病房
 • bìngfángward
  演播室yǎn bō shìstudio (TV...)
  总教堂zǒngjiàotángcathedral
  帐篷zhàngpengtent
  庄园zhuāngyuánmanor house
  汉语拼音英语
  Now take the 建筑 test in English


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles