jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 英字典

英字典 | 天文学

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音英语
天文学tiānwénxuéAstronomy
太阳tàiyángSun
行星xíngxīngPlanet
水星shuǐxīngMercury
金星jīnxīngVenus
地球dìqiúEarth
火星huǒxīngMars
木星mùxīngJupiter
土星tǔxīngSaturn
天王星tiānwángxīngUranus
海王星hǎiwángxīngNeptune
冥王星míngwángxīngPluto
月球yuèqiúMoon
卫星wèixīngSatellite

银河系yínhéxìMilky Way
宇宙yǔzhòuUniverse
星系xīngxìGalaxy
xīngStar
太阳系tàiyángxìSolar System
行星xíngxīngPlanet
彗星huìxīngComet
流星liúxīngMeteor
流星雨liúxīngyǔMeteor shower
小行星xiǎoxíngxīngAsteroid

望远镜wàngyuǎnjìngTelescope
接眼jiēyǎneyepiece
巴洛透镜bā luò tòu jìngbarlow lens
折反射望远镜zhēfǎnshè wàngyuǎnjìngcatadioptric telescope
牛顿望远镜niúdùn wàngyuǎnjìngnewtonian
多布森望远镜duōbùsēn wàngyuǎnjìngdobsonian
放大fàngdàmagnification
孔径kǒngjìngaperture
准直仪zhǔnzhíyícollimator
导星镜dǎo xīng jìngguide scope
滤色镜lǚsèjìngfilter
jìngmirror
透镜tòujìnglens
星星的亮度xīng xīng de liàng dùmagnitude

星座xīngzuòConstellation
仙女座xiānnǚzuòAndromeda
唧筒座jītǒngzuòAntlia
天燕座tiānyànzuòApus
宝瓶座bǎopíngzuòAquarius
天鹰座tiānyīngzuòAquila
天坛座tiāntánzuòAra
白羊座báiyángzuòAries
御夫座yùfūzuòAuriga
牧夫座mùfūzuòBootes
雕具座diāojùzuòCaelum
鹿豹座lùbàozuòCamelopardalis
巨蟹座jùxièzuòCancer
猎犬座lièquǎnzuòCanes Venatici
大犬座dàquǎnzuòCanis Major
小犬座xiǎoquǎnzuòCanis Minor
摩羯座mójiézuòCapricornus
船底座chuándǐzuòCarina
仙后座xiānhòuzuòCassiopeia
半人马座bànrénmǎzuòCentaurus
仙王座xiānwángzuòCepheus
鲸鱼座jīngyúzuòCetus
堰蜓座yàntíngzuòChamaeleon
圆规座yuánguīzuòCircinus
天鸽座tiāngēzuòColumba
后发座hòufāzuòComa Berenices
南冕座nán miǎnzuòCorona Australis
北冕座běi miǎnzuòCorona Borealis
乌鸦座wūyāzuòCorvus
巨爵座jùjuézuòCrater
南十字座nán shízìzuòCrux
天鹅座tiānézuòCygnus
海豚座hǎitúnzuòDelphinus
剑鱼座jiànyúzuòDorado
天龙座tiānlóngzuòDraco
小马座xiǎomǎzuòEquuleus
波江座bōjiāngzuòEridanus
天炉座tiānlúzuòFornax
双子座shuāngzizuòGemini
天鹤座tiānhèzuòGrus
武仙座wǔxiānzuòHercules
时钟座shízhōngzuòHorologium
长蛇座chángshézuòHydra
水蛇座shuǐshézuòHydrus
印地安座yìndìānzuòIndus
蝎虎座xiēhǔzuòLacerta
狮子座shīzizuòLeo
小狮座xiǎoshīzuòLeo Minor
天兔座tiāntùzuòLepus
天秤座tiānchèngzuòLibra
豺狼座cháilángzuòLupus
天猫座tiānmāozuòLynx
天琴座tiānqínzuòLyra
山案座shānànzuòMensa
显微镜座xiǎnwēijìngzuòMicroscopium
麒麟座qílínzuòMonoceros
苍蝇座cāngyíngzuòMusca
矩尺座jǔchǐzuòNorma
南极座nán jízuòOctans
蛇夫座shéfūzuòOphiuchus
猎戶座lièhùzuòOrion
孔雀座kǒngquèzuòPavo
飞马座fēimǎzuòPegasus
英仙座yīngxiānzuòPerseus
凤凰座fènghuángzuòPhoenix
绘架座huìjiàzuòPictor
双魚座shuāngyúzuòPisces
南鱼座nán yúzuòPiscis Australis
船尾座chuánwěizuòPuppis
罗盘座luópánzuòPyxis
网罟座wǎnggǔzuòReticulum
天箭座tiānjiànzuòSagitta
人马座rénmǎzuòSagittarius
天蝎座tiānxiēzuòScorpius
玉夫座yùfūzuòSculptor
盾牌座dùnpáizuòScutum
巨蛇座jùshézuòSerpens
六分仪座liùfēnyízuòSextans
金牛座jīnniúzuòTaurus
望远镜座wàngyuǎnjìngzuòTelescopium
三角座sānjiǎozuòTriangulum
南三角座nán sānjiǎozuòTriangulum Australe
杜鹃座dùjuānzuòTucana
大熊座dàxióngzuòUrsa Major
小熊座xiǎoxióngzuòUrsa Minor
船帆座chuánfānzuòVela
室女座shìnǚzuòVirgo
飞鱼座fēiyúzuòVolans
狐狸座húxīngzuòVulpecula
汉语拼音英语
Now take the 天文学 test in English


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles