jonsay.co.uk
Language Dictionaries
毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 号码

Chinese
A to Z

汉语拼音毕萨亚语
号码hàomǎNumero

usa, uno
èrduha, dos
sāntulo, tres
upat, kwatro
lima, singko
liùunom, sais
pito, syete
walo, otso
jiǔsiyam, nwebe
shínapulo, dyes
十一shíyīnapulo`g usa, onse
十二shí`èrnapulo`g duha, dose
十三shísānnapulo`g tulo, trese
十四shísìnapulo`g upat, katorse
十五shíwǔnapulo`g lima, kinse
十六shíliùnapulo`g unom, disesays
十七shíqīnapulo`g pito, disesyete
十八shíbānapulo`g walo, disiotso
十九shíjiǔnapulo`g siyam, disenuybe
二十èrshíkawhaan, bayente
二十一èrshíyīkawhaa`g usa, bayente uno
二十二èrshí`èrkawhaa`g duha, baynete dos
三十sānshíkatloan ,trayente
三十一sānshíyīkatloa`g usa, trayente uno
三十二sānshí`èrkatloa`g duha, trayente dos
四十sìshíkap`atan, kwarenta
四十一sìshíyīkap`ata`g usa, kwarenta uno
四十二sìshí`èrkap`ata`g duha, kwarenta dos
五十wǔshíkalim`an, singkwenta
五十一wǔshíyīkalim`a`g usa, singkwenta uno
六十liǔshíkan`uman, saysenta
六十一liǔshíyīkan`uma`g usa, saysenta uno
七十qīshíkapitoan, setenta
七十一qīshíyīkapitoa`g usa, setenta uno
八十bāshíkawalohan, otsenta
八十一bāshíyīkawaloha`g usa, otsenta uno
九十jiǔshíkasiyaman, nobenta
九十一jiǔshíyīkasiyama`g usa, nobenta uno
一百yībǎiusa ka gatos, syento
一百零一yībǎi líng yīusa ka gatus ug usa, syento uno
二百èrbǎiduha ka gatus, dos syentos
二百零一èrbǎi líng yīduha ka gatus ug usa, dos syentos dos
三百sānbǎitulo ka gatus, tres syentos
四百sìbǎiupat ka gatus, kwatro syentos
五百wǔbǎilima ka gatus, kinyentos
六百liùbǎiunom ka gatus, sais syentos
七百qībǎipito ka gatus, syete syentos
八百bābǎiwalo ka gatus, otso syentos
九百jiǔbǎisiyam ka gatus, nwebe syentos
一千yīqiānusa ka libo
二千èrqiānduha ka libo
三千sānqiāntulo ka libo
四千sìqiānupat ka libo
五千wǔqiānlima ka libo
六千liùqiānunom ka libo
七千qīqiānpito ka libo
八千bāqiānwalo ka libo
九千jiǔqiānsiyam ka libo
一万yīwànnapulo ka libo
十万shíwànusa ka gatus ka libo
一百万yībǎiwànusa ka milyon
一千万yīqiānwàndyes milyones
一亿yīyìusa ka gatus ka milyon
十亿shíyìusa ka bilyon
一百亿yī bǎi yìnapulo ka bilyon
万亿wàn yìusa ka trilyon

汉语拼音毕萨亚语

Now take the 号码 test in Cebuano


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles