jonsay.co.uk
Language Dictionaries
毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 自然界

Chinese
A to Z

Image banner for the nature category
汉语拼音毕萨亚语
自然界zìránjièkinaiya, kinaiyahan

天气tiānqìpanahon
彩虹cǎihōngbalangaw, bangaw
大风dàfēngkusog nga hangin
fēnghangin
风暴fēngbàounos
飓风jùfēngurakan, dako`ng bagyo
léidalogdog, dogdog
闪电shǎndiànkilat, liti, lipak
台风táifēngbagyo
*阳光yángguāngsilaw sa adlaw
微风wēifēnghoyohoy, hinuyohoy
gabon
旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánhanging kusog
旋风xuànfēngalimpulos
xuěnyebe
yúngabon, panganod
ulan, uwan

shuǐtubig
cháotaub-huna sa dagat
hǎidagat
*海滨hǎibīnbaybay
海湾hǎiwānlaod
海啸hǎixiàodakong balud
海峡hǎixiásigpit wanang sa dagat
suba
洪水hóngshuǐbaha, lunup
danaw
làngbalud
浪涛làngtāohubag, hupong
流, 水流liú, shuǐliúkuryente
瀑布pùbùbusay
三角洲sānjiǎozhōudeposito sa yuta duol sa baba sa suba
小河, 溪xiǎohé, xīsapa
小河xiǎohéagos
泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúlaguna
旋涡xuánwōlilo
洋, 海洋yáng, hǎiyángkadagatan

地球dìqiúkalibutan
丛林, 密林cónglín, mìlínkakahoyan, kalasangan, kalibunan
大陆, 大洲dàlù, dàzhōucontinental
地沟dìgōutrenseras
地震dìzhènlinog
海岛hǎidǎoisla
海滩hǎitānbaybay
火山huǒshānbolkan
绿洲lùzhōutubigan sa disyerto
lapok
泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngyuta, lapok
黏土, 泥土niántǔ, nítǔlapok
平川píngchuānkapatagan
森林sēnlínlasang
石头shítoubato
shābalas
沙漠shāmòdesyerto
山, 山岳shān, shānyuèbukid
山洞shāndònglangob
深谷shēngǔdal`og, lugut
土地tǔdìyuta
小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngbungtod
溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔwalog
震动zhèndòngtay-ug
汉语拼音毕萨亚语
View the 自然界 flashcards page


Now take the 自然界 test in Cebuano


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles