jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Tagalog Diksyonaryo

Bisaya-Tagalog Diksyonaryo | Numero

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z
Search dictionary :-

BisayaTagalog
NumeroNumero

usa, unoIsa
duha, dosDalawa
tulo, tresTatlo
upat, kwatroApat
lima, singkoLima
unom, saisAnim
pito, syetePito
walo, otsoWalo
siyam, nwebeSiyam
napulo, dyesSampu
napulo`g usa, onseLabing-isa
napulo`g duha, doseLabindalawa
napulo`g tulo, treseLabintatlo
napulo`g upat, katorseLabing-apat
napulo`g lima, kinseLabinlima
napulo`g unom, disesaysLabing-anim
napulo`g pito, disesyeteLabingpito
napulo`g walo, disiotsoLabingwalo
napulo`g siyam, disenuybeLabinsiyam
kawhaan, bayenteDalawampu
kawhaa`g usa, bayente unoDalawampu’t isa
kawhaa`g duha, baynete dosDalawampu’t dalawa
katloan, trayenteTatlumpu
katloa`g usa, trayente unoTatlumpu’t isa
katloa`g duha, trayente dosTattlumpu’t dalawa
kap`atan, kwarentaApatnapu
kap`ata`g usa, kwarenta unoApatnapu’t isa
kap`ata`g duha, kwarenta dosApatnapu’t dalawa
kalim`an, singkwentaLimampu
kalim`a`g usa, singkwenta unoLimampu’t isa
kan`uman, saysentaAnimnapu
kan`uma`g usa, saysenta unoAnimnapu’t isa
kapitoan, setentaPitumpu
kapitoa`g usa, setenta unoPitumpu’t isa
kawalohan, otsentaWalumpu
kawaloha`g usa, otsenta unoWalumpu’t isa
kasiyaman, nobentaSiyamnapu
kasiyama`g usa, nobenta unoSiyamnapu’t isa
usa ka gatos, syentoSandaan
usa ka gatus ug usa, syento unoSandaa’t isa
duha ka gatus, dos syentosDalawang daan
duha ka gatus ug usa, dos syentos dosDalawang daa’t isa
tulo ka gatus, tres syentosTatlong daan
upat ka gatus, kwatro syentosApataraan
lima ka gatus, kinyentosLimang daan
unom ka gatus, sais syentosAnim na raan
pito ka gatus, syete syentosPitong daan
usa ka liboIsang libo
lima ka liboLimang libo
napulo ka liboSampung libo
usa ka gatus ka liboSandaang libo
usa ka milyonSang-angaw

BisayaTagalog
Now take the Numero test in Tagalog


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles