jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo

Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo | Pulingalan

Cebuano
A to Z

BisayaPinyinInsik
pulingalandàicí代词
ako
ikaw
siya
siya
siya

nako
nimo
niya
niya
natowǒmen我们
kinizhè, zhège这, 这个
kananà, nàge那, 那个

akowǒde我的
imonǐde你的
atowǒmende我们的
inyonǐde你的
ilanǐmende你们的

BisayaPinyinInsik

Now take the Pulingalan test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles