jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo

Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo | Numero

Cebuano
A to Z

BisayaPinyinInsik
Numerohàomǎ号码

usa, uno
duha, dosèr
tulo, tressān
upat, kwatro
lima, singko
unom, saisliù
pito, syete
walo, otso
siyam, nwebejiǔ
napulo, dyesshí
napulo`g usa, onseshíyī十一
napulo`g duha, doseshí`èr十二
napulo`g tulo, treseshísān十三
napulo`g upat, katorseshísì十四
napulo`g lima, kinseshíwǔ十五
napulo`g unom, disesaysshíliù十六
napulo`g pito, disesyeteshíqī十七
napulo`g walo, disiotsoshíbā十八
napulo`g siyam, disenuybeshíjiǔ十九
kawhaan, bayenteèrshí二十
kawhaa`g usa, bayente unoèrshíyī二十一
kawhaa`g duha, baynete dosèrshí`èr二十二
katloan, trayentesānshí三十
katloa`g usa, trayente unosānshíyī三十一
katloa`g duha, trayente dossānshí`èr三十二
kap`atan, kwarentasìshí四十
kap`ata`g usa, kwarenta unosìshíyī四十一
kap`ata`g duha, kwarenta dossìshí`èr四十二
kalim`an, singkwentawǔshí五十
kalim`a`g usa, singkwenta unowǔshíyī五十一
kan`uman, saysentaliǔshí六十
kan`uma`g usa, saysenta unoliǔshíyī六十一
kapitoan, setentaqīshí七十
kapitoa`g usa, setenta unoqīshíyī七十一
kawalohan, otsentabāshí八十
kawaloha`g usa, otsenta unobāshíyī八十一
kasiyaman, nobentajiǔshí九十
kasiyama`g usa, nobenta unojiǔshíyī九十一
usa ka gatos, syentoyībǎi一百
usa ka gatus ug usa, syento unoyībǎi líng yī一百零一
duha ka gatus, dos syentosèrbǎi二百
duha ka gatus ug usa, dos syentos dosèrbǎi líng yī二百零一
tulo ka gatus, tres syentossānbǎi三百
upat ka gatus, kwatro syentossìbǎi四百
lima ka gatus, kinyentoswǔbǎi五百
unom ka gatus, sais syentosliùbǎi六百
pito ka gatus, syete syentosqībǎi七百
walo ka gatus, otso syentosbābǎi八百
siyam ka gatus, nwebe syentosjiǔbǎi九百
usa ka liboyīqiān一千
duha ka liboèrqiān二千
tulo ka libosānqiān三千
upat ka libosìqiān四千
lima ka libowǔqiān五千
unom ka liboliùqiān六千
pito ka liboqīqiān七千
walo ka libobāqiān八千
siyam ka libojiǔqiān九千
napulo ka liboyīwàn一万
usa ka gatus ka liboshíwàn十万
usa ka milyonyībǎiwàn一百万
dyes milyonesyīqiānwàn一千万
usa ka gatus ka milyonyīyì一亿
usa ka bilyonshíyì十亿
napulo ka bilyonyī bǎi yì一百亿
usa ka trilyonwàn yì万亿

BisayaPinyinInsik

Now take the Numero test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles