jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Insik Diksyonaryo

Bisaya-Insik Diksyonaryo | Kinaiya

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Negosyo
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z
Search dictionary :-

BisayaPinyinInsik

kinaiya, kinaiyahanzìránjiè自然界
panahontiānqì天气
alimpulosxuànfēng旋风
bagyotáifēng台风
baha, lunuphóngshuǐ洪水
balangaw, bangawcǎihōng彩虹
dalogdog, dogdogléi
gabon, panganodyún
gabon
hanginfēng
hanging kusogxuànfēng, qìxuán旋风, 气旋
hoyohoy, hinuyohoywēifēng微风
kilat, liti, lipakshǎndiàn闪电
kusog nga hangindàfēng大风
nyebexuě
talisik, tulo sa ulanyǔdī, yǔdiǎn雨滴,雨点
ulan, uwan
unosfēngbào风暴
urakan, dako`ng bagyojùfēng飓风

tubigshuǐ
agosxiǎohé小河
baludlàng
busaypùbù瀑布
dagathǎi
dakong balodhǎixiào海啸
danaw
deposito sa yuta duol sa baba sa subasānjiǎozhōu三角洲
hubag, huponglàngtāo浪涛
kadagatanyáng, hǎiyáng洋, 海洋
kuryenteliú, shuǐliú流, 水流
lagunaxièhú, jiāohú泻湖, 礁湖
liloxuánwō旋涡
sapaxiǎohé, xī小河, 溪
sigpit wanang sa dagathǎixiá海峡
suba
taub-huna sa dagatcháo

kalibutandìqiú地球
batoshítou石头
baybayhǎitān海滩
bolkanhuǒshān火山
bukidshān, shānyuè山, 山岳
bungtodxiǎoshān, qiūlíng小山, 丘陵
continentaldàlù, dàzhōu大陆, 大洲
dal`og, lugutshēngǔ深谷
desyertoshāmò沙漠
islahǎidǎo海岛
kakahoyan, kalasangan, kalibunancónglín, mìlín丛林, 密林
kapataganpíngchuān平川
lapok
lasangsēnlín森林
linogdìzhèn地震
tay-ugzhèndòng震动
trenserasdìgōu地沟
tubigan sa disyertolùzhōu绿洲
walogxīgǔ, shāngǔ溪谷, 山谷
yutaniántǔ, nítǔ黏土, 泥土
yuta, lapoknítǔ, tǔrǎng泥土, 土壤
yutatǔdì土地
BisayaPinyinInsik
Now take the Kinaiya test in Chinese


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles