Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Insik Diksyonaryo

Bisaya-Insik Diksyonaryo | Arte ug Literatura

Search dictionary :-

BisayaPinyinInsik
arte ug literaturayì shù hé wén xué艺术和文学
arteyì shù; měi shù; yì shù pǐn艺术; 美术; 艺术品
laraw, planotú huà; sù miáo图画; 素描
pinturahuì huà; yóu huà绘画; 油画
pagpintalmiáo huà de; zhumiáo huà de; zhuó sè de; shuā shàng yóu qī de sè de; shuā shàng yóu qī de描画的; 着色的; 刷上油漆的
hulagway, larawanzhào piàn, tú huà照片, 图画
litra, patik, imprentayìn shuā印刷
paskinhǎi bào, guǎng gào; zhāo tiē海报, 广告; 招贴
libro para kolorantián sè 填色
libro para drowingantú huà běn图画本
papel para drowingsù xiě běn速写本
lisas, tisasfěn bǐ粉笔
crayolalà bǐ, yǒu sè fěn bǐ蜡笔, 有色粉笔
tintamò shuǐ, mò zhī; yóu mò墨水, 墨汁; 油墨
pintal, bulit, kinatumyanyóu qī; yán liào; huì huà zuò pǐn油漆; 颜料; 绘画作品
sipilyo, sagbutan, brutsayóu qī shuā, tú qī shuā油漆刷, 涂漆刷
dagang, pluma, igsusulatgāng bǐ钢笔
lapisqiān bǐ铅笔
papas, igpapalaxiàng pí橡皮
dyurnal, peryodikorì bào, zá zhì日报, 杂志
talan-awonshān shuǐ huà山水画
hulagway, retrato, larawanxiāo xiàng; miáo xiě; bàn shēn diāo sù xiàng肖像; 描写; 半身雕塑像
barabara sa dagathǎi yáng fēng jǐng huà海洋风景画
hubo, hinuboan, hukas, hinukaszhāi yào摘要
magsasaway, mananaway, tagsawapíng lùn jiā评论家
makatalagmanon, makuyawjiàn dìng de; píng lùn de鉴定的; 评论的
katukuranzhì dì; wén lǐ; jié gòu质地; 纹理; 结构
kolor, bulok, kulayyán sè; fēng gé颜色; 风格
pagbati, gibati, balatiangǎn jiào, chù jiào感觉, 触觉
pagbatiqíng gǎn; qíng xù情感; 情绪
mainitong pagbatijī qíng; rè qíng激情; 热情

katitikan, panitikan, literaturawén xué; wén xiàn; wén yì; zhù zuò文学; 文献; 文艺; 著作
tagbuhat, tagsulatzuò zhě; zuò jiā作者; 作家
nobelistaxiǎo shuō jiā小说家
pagbasa, basa, basahin, basahon yuè dú 阅读
pagsulat, sulat, sumulatxiě zuò, zuò qǔ写作, 作曲
libro, basahonshū jí书籍
diksiyonaryozì diǎn; cí diǎn字典; 词典
papel para notahanbǐ jì běn; jì shì shǒu cè笔记本; 记事手册
mantalaan, pamantalaanbào zhǐ报纸
magasin, mantalaanzá zhì杂志
mapadì tú; shì yì tú地图; 示意图
awtobayograpiyazì chuán; zì chuán wén xué自传; 自传文学
libro sa pinulonganyǔ yán lèi shū jí语言类书籍
nobela, bag-oxiǎo shuō小说
sugilnon, audana, istoryagù shì故事
mobo na istoryaduǎn piān xiǎo shuō (zhǐ yī wàn zì yǐ nèi de xiǎo shuō )短篇小说(指一万字以内的小说)
kahadlokan na istoryakǒng bù gù shì恐怖故事
romansa, gugmachuán qí; làng màn shǐ; mào xiǎn gù shì传奇; 浪漫史; 冒险故事
paghinam-hinamjīng xiǎn xiǎo shuō惊险小说
balakshī

potograpiyashè yǐng摄影
hulagway, litratozhào piàn, xiàng piàn照片, 相片
maghuhulagway shè yǐng shī; zhào xiàng shī 摄影师; 照相师
tugob sa arte sa hulagwayyì shù shè yǐng 艺术摄影
bangag, lungag, buho(zhào xiàng jī, wàng yuǎn jìng děng de )guāng quān, kǒng jìng(照相机, 望远镜等的)光圈, 孔径
pagtuan, pagbutyagpù guāng曝光
kamera, kodak zhào xiàng jī; shè yǐng jī 照相机; 摄影机
lentajìng tóu; tòu jìng镜头; 透镜
salaanlǜ guāng qì滤光器
tulo ka tiil nga kaskosān jiǎo jià三脚架
gitas-on sa sentral puntajiāo jù焦距
sobrang pagbutyagpù guāng guò dù曝光过度
takopkuài mén快门
Now take the Arte ug Literatura test in Chinese

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Negosyo
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles