jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Insik Diksyonaryo

Bisaya-Insik Diksyonaryo | Pinulongan

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Negosyo
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z
Search dictionary :-

BisayaPinyinInsik
pinulonganyǔ yán语言
basayuè lǎn阅览
suwatxiě zuò; chuàng zuò写作; 创作
makinilyadǎ zì打字
printadǎ yìn打印
papascā chú; qīng chú擦除; 清除
sultijiǎng huà; shuō qǐ讲话; 说起
ingonjiù …ér lùn, jiàn yú就…而论, 鉴于
istoryatán huà谈话
tukixún wèn; yào qiú询问; 要求
titik, litok sa titikpīn xiě拼写
pagkudlit, pagbutanghuà huà画画
pangalanmíng cí名词
berbodòng cí动词
adhetibo, pangmatangxíng róng cí形容词
adberbiyofù cí副词
pulingalandài cí代词
abakadozì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng字母表, 字母系统
letrazì mǔ字母
symboloxiàng zhēng; fú hào; biāo zhì象征; 符号; 标志
sultidān cí单词
basayuè dú, lǎng dú阅读, 朗读
spelingpīn xiě; pīn zì拼写; 拼字
sulatshū xiě书写
salitajù zi句子
pag-ingonyàn yǔ; yán lùn谚语; 言论
pinulongancuò cí措词
pamulongduǎn yǔ短语
panultihonyàn yǔ, gé yán谚语, 格言
pahayagshēng míng; chén shù声明; 陈述
pangotanawèn tí, yí wèn问题, 疑问
mga sinulat nga pulongwén běn; kè wén文本; 课文
parapoduàn luò段落
anibzhāng, huí章, 回
gramatika, pulonglaanyǔ fǎ语法
kudlitshěng luè fú hào省略符号
kinatibuk-ang paghunongjù hào句号
komadòu hào逗号
duha nga tumbokmào hào冒号
puntog komafēn hào分号
giyonlián zì hào连字号
niaga naguò qù shì过去式
karonxiàn zài shì shí tài现在式时态
sa umaabotjiāng lái shí tài将来时态

katitikan, literaturawén xué文学
balakshī gē诗歌
balitabào gào报告
basahon-ton`ananjiāo kē shū, kè běn教科书, 课本
basahonzá zhì杂志
biyograpiyazhuàn jì传记
diksyonaryozì diǎn; cí diǎn字典; 词典
istorya, sugilanon, andanagù shì, xiǎo shuō故事, 小说
kalig-ohan, dokumentowén jiàn文件
kalisang, kuyawkǒng bù de恐怖的
komedyaxǐ jù喜剧
komikalián huán màn huà连环漫画
lapisqiān bǐ铅笔
libro, basahonshū jí书籍
mantalaanbào zhǐ报纸
minugbong istoryaduǎn piān xiǎo shuō短篇小说
papelzhǐ zhāng纸张
pinulongan diksyonaryoyǔ yán zì diǎn语言字典
plumagāng bǐ钢笔
romansalàng màn gù shì, chuán qí浪漫故事, 传奇
stationaryowén jù; xìn zhǐ文具; 信纸
sugilambongxiǎo shuō小说
sulatzì mǔ字母
tintamò shuǐ墨水
tipodǎ zì打字
udlotchuán dān传单

debate, lantugibiàn lùn辩论
istorya hanaytán huà谈话
lantugizhēng lùn争论
pulong-pulongtǎo lùn讨论
siwitsiwit, tabi-tabiliú yán fēi yǔ流言蜚语
BisayaPinyinInsik
Now take the Pinulongan test in Chinese


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles