Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Bisaya-Insik Diksyonaryo

Bisaya-Insik Diksyonaryo | Adlaw, Buwan, Tuig

Search dictionary :-

BisayaPinyinInsik
Simanaxīngqī星期
Adlawtiān
Lunesxīngqīyī星期一
Martesxīngqī`èr星期二
Miyerkulesxīngqīsān星期三
Huwebesxīngqīsì星期四
Biyernesxīngqīwǔ星期五
Sabadoxīngqīliù星期六
Domingoxīngqīrì星期日

Tuignián
Buwanyuè
Eneroyīyuè一月
Pebreroèryuè二月
Marsosānyuè三月
Abrilsìyuè四月
Mayowǔyuè五月
Hunyoliùyuè六月
Hulyoqīyuè七月
Agostobāyuè八月
Septembrejiǔyuè九月
Oktubreshíyuè十月
Nobiembreshíyīyuè十一月
Disiembreshí`èryuè十二月

Panahonjìjié季节
Tingpamulakchūnjì春季
Ting-initxiàjì夏季
Tingdagdagqiūjì秋季
Tingtugnawdōngjì冬季
Now take the Adlaw, Buwan, Tuig test in Chinese

Language Book Store

Tip:-
Mandarin is a tonal language.

There are 5 tones in total.

high tone mā

mid to high tone rising má

high to low tone dropping mà

mid to low to mid tone mǎ

no tone ma which is pronounced flat and even.
Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Negosyo
Adlaw, Buwan, Tuig
Ang Pagpangulo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z
Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles