jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo

Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo | Adlaw, Buwan, Tuig

Cebuano
A to Z

BisayaPinyinInsik
Simanaxīngqī星期
Adlawtiān
Lunesxīngqīyī星期一
Martesxīngqī`èr星期二
Miyerkulesxīngqīsān星期三
Huwebesxīngqīsì星期四
Biyernesxīngqīwǔ星期五
Sabadoxīngqīliù星期六
Domingoxīngqīrì星期日

Tuignián
Buwanyuè
Eneroyīyuè一月
Pebreroèryuè二月
Marsosānyuè三月
Abrilsìyuè四月
Mayowǔyuè五月
Hunyoliùyuè六月
Hulyoqīyuè七月
Agostobāyuè八月
Septembrejiǔyuè九月
Oktubreshíyuè十月
Nobiembreshíyīyuè十一月
Disiembreshí`èryuè十二月

Panahonjìjié季节
Tingpamulakchūnjì春季
Ting-initxiàjì夏季
Tingdagdagqiūjì秋季
Tingtugnawdōngjì冬季
BisayaPinyinInsik

Now take the Adlaw, Buwan, Tuig test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles