Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Arma test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Arma category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bastón =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

shǒuliúdàn
手榴弹

shǒuliúdàn
手榴弹

kuījiǎ
盔甲
lanzacohetes =

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

zhàdàn
炸弹

jiàn, dāo
剑, 刀

jīqiāng
机枪
arco =

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

zhuāngjiǎ
装甲

gōng

shǒuqiāng
手枪
pistola =

shǒuqiāng
手枪

kuījiǎ
盔甲

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

qiāng
lanza =

qiāngdàn
枪弹

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

bùqiāng
步枪

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
escudo =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

zhàdàn
炸弹

dùn
riple =

zhuāngjiǎ
装甲

bùqiāng
步枪

lièqiāng
猎枪

zhàdàn
炸弹
misil =

kuījiǎ
盔甲

dàpào
大炮

dǎodàn
导弹

jīqiāng
机枪
fusil =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

qiāng

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

lièqiāng
猎枪
bomba =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

dùn

huǒjiàn
火箭

zhàdàn
炸弹
bala =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

jiàn, dāo
剑, 刀

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

qiāngdàn
枪弹
visera =

lièqiāng
猎枪

miànjiǎ
面甲

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

dàpào
大炮
mina =

qiāngdàn
枪弹

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

shǒuliúdàn
手榴弹
katana =

zhuāngjiǎ
装甲

kuījiǎ
盔甲

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

dàpào
大炮
armadura =

kuījiǎ
盔甲

zhàdàn
炸弹

dùn

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
escopeta =

gōng

dàpào
大炮

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

lièqiāng
猎枪
cimitarra =

dàpào
大炮

dàpào
大炮

qiāngdàn
枪弹

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀
cohete =

huǒjiàn
火箭

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

duǎnjiàn
短剑

jiàn, dāo
剑, 刀
flecha =

dǎodàn
导弹

qiāngdàn
枪弹

jiàn

zhuāngjiǎ
装甲
dranada =

dǎodàn
导弹

shǒuliúdàn
手榴弹

tǎnkè
坦克

jiàn
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles