Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Arma test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Arma category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

arco =

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

lièqiāng
猎枪

gōng

dàpào
大炮
armadura =

qiāng

miànjiǎ
面甲

kuījiǎ
盔甲

zhàdàn
炸弹
fusil =

qiāng

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

kuījiǎ
盔甲

zhàdàn
炸弹
dranada =

qiāng

shǒuliúdàn
手榴弹

dùn

dǎodàn
导弹
ballesta =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器
lanza =

huǒjiàn
火箭

shǒuqiāng
手枪

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
escudo =

lièqiāng
猎枪

lièqiāng
猎枪

shǒuqiāng
手枪

dùn
cimitarra =

zhàdàn
炸弹

duǎnjiàn
短剑

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
flecha =

jiàn

zhàdàn
炸弹

duǎnjiàn
短剑

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
bastón =

duǎnjiàn
短剑

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

dǎodàn
导弹

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩
lanzacohetes =

jiàn

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩
mina =

qiāngdàn
枪弹

dǎodàn
导弹

dàpào
大炮

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
misil =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

qiāngdàn
枪弹

miànjiǎ
面甲

dǎodàn
导弹
bomba =

qiāng

tǎnkè
坦克

zhàdàn
炸弹

bùqiāng
步枪
ametralladora =

dùn

jīqiāng
机枪

zhàdàn
炸弹

dǎodàn
导弹
espada =

lièqiāng
猎枪

jiàn, dāo
剑, 刀

zhuāngjiǎ
装甲

tǎnkè
坦克
pistola =

qiāngdàn
枪弹

zhàdàn
炸弹

tǎnkè
坦克

shǒuqiāng
手枪
visera =

dàpào
大炮

gōng

miànjiǎ
面甲

dàpào
大炮
tanque, carro de combate =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

jiàn, dāo
剑, 刀

tǎnkè
坦克

shǒuqiāng
手枪
katana =

duǎnjiàn
短剑

shǒuqiāng
手枪

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

shǒuliúdàn
手榴弹
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles