Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Arma test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Arma category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

dranada =

gōng

huǒjiàn
火箭

shǒuliúdàn
手榴弹

qiāngdàn
枪弹
cohete =

huǒjiàn
火箭

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

dùn

jīqiāng
机枪
katana =

qiāng

zhuāngjiǎ
装甲

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

zhàdàn
炸弹
visera =

jīqiāng
机枪

bùqiāng
步枪

shǒuqiāng
手枪

miànjiǎ
面甲
arco =

qiāngdàn
枪弹

gōng

jīqiāng
机枪

dàpào
大炮
cañón =

duǎnjiàn
短剑

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

dàpào
大炮

dùn
cimitarra =

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

lièqiāng
猎枪

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩
escopeta =

jiàn

lièqiāng
猎枪

kuījiǎ
盔甲

zhuāngjiǎ
装甲
pistola =

duǎnjiàn
短剑

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

shǒuqiāng
手枪
mina =

gōng

gōng

shǒuliúdàn
手榴弹

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
ametralladora =

kuījiǎ
盔甲

jīqiāng
机枪

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

miànjiǎ
面甲
armadura =

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

duǎnjiàn
短剑

zhuāngjiǎ
装甲

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
misil =

bùqiāng
步枪

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

dǎodàn
导弹
armadura =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

lièqiāng
猎枪

kuījiǎ
盔甲

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀
bala =

dǎodàn
导弹

qiāngdàn
枪弹

duǎnjiàn
短剑

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀
daga, puñal =

gōng

bùqiāng
步枪

zhuāngjiǎ
装甲

duǎnjiàn
短剑
bastón =

gōng

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

tǎnkè
坦克

zhàdàn
炸弹
bomba =

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

zhàdàn
炸弹

shǒuliúdàn
手榴弹

jiàn, dāo
剑, 刀
riple =

dàpào
大炮

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

bùqiāng
步枪

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀
escudo =

shǒuliúdàn
手榴弹

dùn

duǎnjiàn
短剑

dǎodàn
导弹
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles