Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Timempo test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Timempo category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

década =

hòu nián
后年

shínián
十年

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

xià zhōu
下周
la semana próximo =

míng tiān
明天

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

xià zhōu
下周

miǎo
anteayer =

xià zhōu
下周

miǎo

qián tiān
前天

shíjiān
时间
mañana por la tarde =

shínián
十年

xià xià gè yuè
下下个月

zhè zhōu
这周

míng tiān shàng wǔ
明天上午
pasado mañana =

xià gè yuè
下个月

yìqiānnián
一千年

shàng zhōu
上周

hòu tiān
后天
mañana por la mañana =

zhè zhōu
这周

míng tiān zǎo shàng
明天早上

qù nián
去年

liǎng xīngqī
两星期
mañana por la noche =

shínián
十年

shàng shàng gè xīng qī
上上个星期

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

jīn nián
今年
esta mañana =

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

shàng shàng gè yuè
上上个月

qián nián
前年

shínián
十年
ayer por la noche =

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

qián tiān
前天

qù nián
去年

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上
ayer =

qù nián
去年

shàng gè yuè
上个月

xià zhōu
下周

zuó tiān
昨天
milenio =

qù nián
去年

xīngqī, zhōu
星期, 周

yìqiānnián
一千年

nián
esta año =

zhè gè yuè
这个月

xīngqī, zhōu
星期, 周

jīn nián
今年

xià gè yuè
下个月
esta mes =

xīngqī, zhōu
星期, 周

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

shíjiān
时间

zhè gè yuè
这个月
el mes próximo =

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚

xià gè yuè
下个月

jīn nián
今年

jīn tiān
今天
la semana pasado =

shàng zhōu
上周

hòu nián
后年

shíjiān
时间

hòu tiān
后天
Tiempo =

jīn nián
今年

yìqiānnián
一千年

shíjiān
时间

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚
segundo =

shàng gè yuè
上个月

xiǎoshí
小时

zhè gè yuè
这个月

miǎo
quince dias =

jīn nián
今年

shíjiān
时间

liǎng xīngqī
两星期

xiǎoshí
小时
ayer por la tarde =

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

qù nián
去年

jīn nián
今年

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚
ayer por la mañana =

miǎo

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

yuè

tiān
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles