Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Timempo test

Currently 49 users online.

You will now be tested on the Timempo category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

en dos semanas =

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

xià xià zhōu
下下周

míng tiān shàng wǔ
明天上午

hòu nián
后年
milenio =

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

yìqiānnián
一千年

xià xià zhōu
下下周

xià xià zhōu
下下周
Tiempo =

míng tiān
明天

nián

shíjiān
时间

qián nián
前年
mañana por la noche =

zhè gè yuè
这个月

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚

jīn nián
今年

shàng shàng gè xīng qī
上上个星期
ayer por la noche =

shíjiān
时间

qián nián
前年

míng tiān zǎo shàng
明天早上

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚
quince dias =

shíjiān
时间

jīn tiān
今天

liǎng xīngqī
两星期

shíjiān
时间
ayer por la mañana =

yuè

tiān

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

zhè gè yuè
这个月
mañana por la mañana =

yìqiānnián
一千年

nián

liǎng xīngqī
两星期

míng tiān zǎo shàng
明天早上
ayer por la noche =

yìqiānnián
一千年

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

yuè

shíjiān
时间
mañana por la tarde =

xià gè yuè
下个月

shíjiān
时间

míng tiān zǎo shàng
明天早上

míng tiān shàng wǔ
明天上午
semana =

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚

xīngqī, zhōu
星期, 周

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚

shíjiān
时间
en dos años =

hòu nián
后年

miǎo

xià xià gè yuè
下下个月

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上
dia =

zuó tiān
昨天

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

tiān

xià zhōu
下周
hoy =

xià gè yuè
下个月

tiān

jīn tiān
今天

jīn tiān zǎo shàng
今天早上
esta año =

yìqiānnián
一千年

jīn nián
今年

hòu tiān
后天

míng tiān shàng wǔ
明天上午
mes =

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

míng tiān
明天

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

yuè
hace dos meses =

xià gè yuè
下个月

hòu tiān
后天

xià gè yuè
下个月

shàng shàng gè yuè
上上个月
pasado mañana =

tiān

hòu tiān
后天

fēn

zuó tiān
昨天
hace dos años =

jīn tiān
今天

qián nián
前年

jīn nián
今年

jīn tiān
今天
esta mes =

jīn tiān
今天

zhè gè yuè
这个月

tiān

xiǎoshí
小时
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles