Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Timempo test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Timempo category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

dia =

zhè gè yuè
这个月

tiān

zhè zhōu
这周

xiǎoshí
小时
Tiempo =

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

shíjiān
时间

xiǎoshí
小时

shàng shàng gè yuè
上上个月
hoy =

jīn tiān
今天

xià xià gè yuè
下下个月

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

miǎo
mañana =

liǎng xīngqī
两星期

xià xià gè yuè
下下个月

míng tiān
明天

míng nián
明年
el mes pasado =

qián nián
前年

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚

shàng gè yuè
上个月

qián nián
前年
la semana pasado =

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

shàng zhōu
上周

shínián
十年

zhè gè yuè
这个月
hace dos años =

qián nián
前年

jīn tiān
今天

nián

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上
en dos semanas =

tiān

zuó tiān
昨天

xià xià zhōu
下下周

shàng shàng gè xīng qī
上上个星期
esta mes =

zhè gè yuè
这个月

tiān

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

zuó tiān xià wǔ
昨天下午
hora =

xiǎoshí
小时

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

zhè gè yuè
这个月

yuè
mañana por la noche =

qù nián
去年

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

jīn nián
今年

míng tiān wǎn shàng
明天晚上
ayer por la tarde =

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

qián nián
前年

xià gè yuè
下个月

shàng zhōu
上周
milenio =

yìqiānnián
一千年

xià gè yuè
下个月

shínián
十年

tiān
mañana por la tarde =

xià xià zhōu
下下周

liǎng xīngqī
两星期

míng tiān shàng wǔ
明天上午

shàng shàng gè yuè
上上个月
minuto =

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

qián tiān
前天

míng tiān
明天

fēn
la semana próximo =

qián nián
前年

qián tiān
前天

qù nián
去年

xià zhōu
下周
el año próximo =

shínián
十年

míng nián
明年

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚

míng tiān wǎn shàng
明天晚上
en dos meses =

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

xià gè yuè
下个月

xià xià gè yuè
下下个月

shíjiān
时间
quince dias =

shàng zhōu
上周

shàng shàng gè xīng qī
上上个星期

jīn nián
今年

liǎng xīngqī
两星期
esta semana =

qián tiān
前天

shàng shàng gè yuè
上上个月

zhè zhōu
这周

qián nián
前年
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles