Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Forma test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Forma category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

recta =

xiàn
线

yuán dǐng xíng
圆顶状

guān zhàng
管状

zhèngfāngxíng
正方形
rombo =

sānjiǎoxíng
三角形

qībiānxíng
七边形

língxíng
菱形

huánmiàn
环面
plano =

chángfāngxíng
长方形

liùbiānxíng
六边形

píng

lìfāngtǐ
立方体
cúpula =

liùbiānxíng
六边形

yuán dǐng xíng
圆顶状

língxíng
菱形

yuánzhùtǐ
圆柱体
espiral =

zhèngfāngxíng
正方形

luóxuánxíng
螺旋形

bōlàngxíng
波浪形

chángfāngxíng
长方形
cono =

jiǎozhuītǐ
角锥体

yuánzhuītǐ
圆锥体

bōlàngxíng
波浪形

lìfāngtǐ
立方体
tubo =

guān zhàng
管状

qǔxiàn
曲线luǎnxíng
卵形
plano =

xiàn
线

yuán dǐng xíng
圆顶状

píngmiàn
平面

sānjiǎoxíng
三角形
rectángulo =

yuánzhùtǐ
圆柱体

yuánzhuītǐ
圆锥体chángfāngxíng
长方形
arco =

qībiānxíng
七边形

luǎnxíng
卵形zhèngfāngxíng
正方形
heptágono =

wǔbiānxíng
五边形

yuán dǐng xíng
圆顶状

xíngzhuàng
形状

qībiānxíng
七边形
curva =

qǔxiàn
曲线

luǎnxíng
卵形

yuán dǐng xíng
圆顶状

zhèngfāngxíng
正方形
forma =

guān zhàng
管状

xíngzhuàng
形状

wǔbiānxíng
五边形

sānjiǎoxíng
三角形
esfera =

bābiānxíng
八边形

qiútǐ
球体

luóxuánxíng
螺旋形

sānjiǎoxíng
三角形
toro =

píng

xiàn
线

guān zhàng
管状

huánmiàn
环面
hexágono =

zhèngfāngxíng
正方形

xíngzhuàng
形状

liùbiānxíng
六边形


pentágono =

chángfāngxíng
长方形

liùbiānxíng
六边形

zhèngfāngxíng
正方形

wǔbiānxíng
五边形
triángulo =

zhèngfāngxíng
正方形

sānjiǎoxíng
三角形

jiǎozhuītǐ
角锥体

língxíng
菱形
cilindro =

luǎnxíng
卵形

luóxuánxíng
螺旋形

yuánzhùtǐ
圆柱体

zhèngfāngxíng
正方形
cubo =

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuán

lìfāngtǐ
立方体

zhèngfāngxíng
正方形
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles