Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Forma test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Forma category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

triángulo =

língxíng
菱形

guān zhàng
管状

sānjiǎoxíng
三角形

guān zhàng
管状
toro =

xiàn
线

guān zhàng
管状

yuánzhùtǐ
圆柱体

huánmiàn
环面
forma =

píng

luóxuánxíng
螺旋形

luóxuánxíng
螺旋形

xíngzhuàng
形状
espiral =

qǔxiàn
曲线

luóxuánxíng
螺旋形

qībiānxíng
七边形

qiútǐ
球体
arco =

qiútǐ
球体xíngzhuàng
形状

língxíng
菱形
onda =

yuánzhuītǐ
圆锥体

guān zhàng
管状

bōlàngxíng
波浪形

xiàn
线
cuadrado =

zhèngfāngxíng
正方形

luǎnxíng
卵形

jiǎozhuītǐ
角锥体

chángfāngxíng
长方形
rectángulo =

yuánzhuītǐ
圆锥体

chángfāngxíng
长方形

qībiānxíng
七边形

qǔxiàn
曲线
cono =

bōlàngxíng
波浪形

yuánzhùtǐ
圆柱体

yuánzhuītǐ
圆锥体

luóxuánxíng
螺旋形
plano =

yuánzhùtǐ
圆柱体

xiàn
线

wǔbiānxíng
五边形

píngmiàn
平面
rombo =

qǔxiàn
曲线

lìfāngtǐ
立方体

píng

língxíng
菱形
cubo =

lìfāngtǐ
立方体

qībiānxíng
七边形

qībiānxíng
七边形

zhèngfāngxíng
正方形
recta =

jiǎozhuītǐ
角锥体

yuánzhuītǐ
圆锥体

xiàn
线

qiútǐ
球体
hexágono =

píngmiàn
平面

liùbiānxíng
六边形

jiǎozhuītǐ
角锥体

lìfāngtǐ
立方体
círculo =

bābiānxíng
八边形

xíngzhuàng
形状

yuán

jiǎozhuītǐ
角锥体
tubo =

wǔbiānxíng
五边形

jiǎozhuītǐ
角锥体

jiǎozhuītǐ
角锥体

guān zhàng
管状
casilla =

qǔxiàn
曲线

zhèngfāngxíng
正方形

yuánzhùtǐ
圆柱体

bōlàngxíng
波浪形
plano =

bābiānxíng
八边形

píng

liùbiānxíng
六边形

lìfāngtǐ
立方体
pirámide =

jiǎozhuītǐ
角锥体

chángfāngxíng
长方形

lìfāngtǐ
立方体

qiútǐ
球体
pentágono =

lìfāngtǐ
立方体

yuán dǐng xíng
圆顶状

zhèngfāngxíng
正方形

wǔbiānxíng
五边形
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles