Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Forma test

Currently 36 users online.

You will now be tested on the Forma category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

onda =

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuán dǐng xíng
圆顶状

guān zhàng
管状

bōlàngxíng
波浪形
recta =

jiǎozhuītǐ
角锥体

zhèngfāngxíng
正方形

zhèngfāngxíng
正方形

xiàn
线
rectángulo =

bōlàngxíng
波浪形chángfāngxíng
长方形

liùbiānxíng
六边形
esfera =

qiútǐ
球体

sānjiǎoxíng
三角形

chángfāngxíng
长方形


curva =

yuánzhuītǐ
圆锥体

zhèngfāngxíng
正方形

yuán

qǔxiàn
曲线
toro =

zhèngfāngxíng
正方形

xiàn
线

huánmiàn
环面

xiàn
线
cono =

xíngzhuàng
形状

xíngzhuàng
形状

qiútǐ
球体

yuánzhuītǐ
圆锥体
forma =

huánmiàn
环面

xíngzhuàng
形状

wǔbiānxíng
五边形

píng
óvalo =

xiàn
线

luǎnxíng
卵形

bōlàngxíng
波浪形

wǔbiānxíng
五边形
octágono =

bābiānxíng
八边形

wǔbiānxíng
五边形

lìfāngtǐ
立方体

píngmiàn
平面
cubo =

zhèngfāngxíng
正方形

yuán dǐng xíng
圆顶状

lìfāngtǐ
立方体

guān zhàng
管状
triángulo =

bābiānxíng
八边形

sānjiǎoxíng
三角形

bābiānxíng
八边形

luóxuánxíng
螺旋形
arco =

luóxuánxíng
螺旋形

qībiānxíng
七边形

yuán


heptágono =

língxíng
菱形

qībiānxíng
七边形

xiàn
线

huánmiàn
环面
rombo =

yuánzhuītǐ
圆锥体

lìfāngtǐ
立方体

lìfāngtǐ
立方体

língxíng
菱形
tubo =

língxíng
菱形

wǔbiānxíng
五边形

guān zhàng
管状

yuánzhuītǐ
圆锥体
cúpula =

lìfāngtǐ
立方体

qǔxiàn
曲线

yuán dǐng xíng
圆顶状

lìfāngtǐ
立方体
plano =

zhèngfāngxíng
正方形

luóxuánxíng
螺旋形

yuán dǐng xíng
圆顶状

píng
cilindro =

yuánzhùtǐ
圆柱体

luǎnxíng
卵形

língxíng
菱形

qībiānxíng
七边形
pentágono =

xíngzhuàng
形状

wǔbiānxíng
五边形

yuán

yuánzhuītǐ
圆锥体
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles