Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Forma test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Forma category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

onda =

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuán dǐng xíng
圆顶状

qībiānxíng
七边形

bōlàngxíng
波浪形
esfera =

qiútǐ
球体

wǔbiānxíng
五边形

sānjiǎoxíng
三角形

yuán
casilla =

qǔxiàn
曲线

xiàn
线

zhèngfāngxíng
正方形

yuánzhùtǐ
圆柱体
cuadrado =

xiàn
线

zhèngfāngxíng
正方形

luóxuánxíng
螺旋形

qībiānxíng
七边形
pirámide =

xiàn
线

jiǎozhuītǐ
角锥体

yuán dǐng xíng
圆顶状


cono =

wǔbiānxíng
五边形

huánmiàn
环面

yuánzhuītǐ
圆锥体

luóxuánxíng
螺旋形
toro =

jiǎozhuītǐ
角锥体

huánmiàn
环面

qībiānxíng
七边形

píngmiàn
平面
arco =

qiútǐ
球体yuán dǐng xíng
圆顶状

bābiānxíng
八边形
tubo =

lìfāngtǐ
立方体

chángfāngxíng
长方形

bābiānxíng
八边形

guān zhàng
管状
cilindro =

zhèngfāngxíng
正方形

sānjiǎoxíng
三角形

yuánzhùtǐ
圆柱体

lìfāngtǐ
立方体
rombo =

huánmiàn
环面

lìfāngtǐ
立方体

língxíng
菱形

yuán dǐng xíng
圆顶状
octágono =

bābiānxíng
八边形

qǔxiàn
曲线

qībiānxíng
七边形

jiǎozhuītǐ
角锥体
plano =

yuánzhùtǐ
圆柱体

chángfāngxíng
长方形

xíngzhuàng
形状

píng
heptágono =

qībiānxíng
七边形

zhèngfāngxíng
正方形

guān zhàng
管状

yuán dǐng xíng
圆顶状
cúpula =

yuán dǐng xíng
圆顶状

zhèngfāngxíng
正方形

lìfāngtǐ
立方体

qǔxiàn
曲线
curva =

qǔxiàn
曲线

bābiānxíng
八边形

liùbiānxíng
六边形

yuánzhùtǐ
圆柱体
cubo =

lìfāngtǐ
立方体luǎnxíng
卵形

yuánzhùtǐ
圆柱体
triángulo =

bōlàngxíng
波浪形

chángfāngxíng
长方形

chángfāngxíng
长方形

sānjiǎoxíng
三角形
espiral =

luóxuánxíng
螺旋形

qībiānxíng
七边形

guān zhàng
管状

huánmiàn
环面
recta =

xiàn
线

qībiānxíng
七边形

luǎnxíng
卵形

xíngzhuàng
形状
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles