Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Religión test

Currently 36 users online.

You will now be tested on the Religión category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

confesionario =

yóutàirén
犹太人

lābǐ
拉比

chànhuǐshì
忏悔室

tiānshǐ
天使
arzobispo =

miàoyǔ
庙宇

xiǎo jiàotáng
小教堂

dàzhǔjiào
大主教

shàngdìde
上帝的
mezquita =

qīngzhēnsì
清真寺

zhǔjiào
主教

fójiào
佛教徒

cìfú
赐福
apóstol =

shǐtú
使徒

shèngzhí
圣职

shàngdìde
上帝的

yùyánjiā
预言家
ataúd =

guāncai
棺材

zōngjiào
宗教

xiǎo jiàotáng
小教堂

jiàoqū mùshī
教区牧师
ángel =

tiānshǐ
天使

èmó
恶魔

shèngjīng
圣经

guāncai
棺材
bautismo =

xǐlǐ
洗礼

xìntú
信徒

pǔbiàntú
普遍徒

yóutàirén
犹太人
discípulo, discípula =

miàoyǔ
庙宇

shǐtú
使徒

zōngjiào
宗教

xìntú
信徒
iglesia =

chànhuǐshì
忏悔室

jiàotáng
教堂

xiūnǚ
修女

zōngjiào
宗教
cementerio =

mùdì
墓地

shèngjiéde
圣洁的

shénfù
神父

miàoyǔ
庙宇
Buda =

xiūnǚ
修女

xìngshì
幸事

xìntú
信徒

shénfù
神父
sacerdocio =

shèngzhí
圣职

xìntú
信徒

jīdū
基督

xìntú
信徒
Párroco =

xìngshì
幸事

shèngdì
圣地

xǐlǐ
洗礼

jiàoqū mùshī
教区牧师
Satanás =

sādàn
撒旦

lābǐ
拉比

chànhuǐshì
忏悔室

dàzhǔjiào
大主教
adorar =

jìngfèng
敬奉

miàoyǔ
庙宇

dàzhǔjiào
大主教

shèngjiéde
圣洁的
Católico, Católica =

fójiào
佛教

pǔbiàntú
普遍徒

tiānshǐ
天使

dìyù
地狱
Escritura =

xiūnǚ
修女

jiàoqū mùshī
教区牧师

shèngjīng
圣经

jiàotáng
教堂
budismo =

fójiào
佛教

shèngjīng
圣经

chànhuǐshì
忏悔室

qídǎo
祈祷
monje =

shèngdì
圣地

sādàn
撒旦

sēnglǚ
僧侣

èmó
恶魔
monja, religiosa =

sādàn
撒旦

xiūnǚ
修女

shèngjiéde
圣洁的

bùdào
布道
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles