Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Religión test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Religión category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

monje =

miàoyǔ
庙宇

shényù
神谕

cìfú
赐福

sēnglǚ
僧侣
predicar =

jìngfèng
敬奉

shényù
神谕

bùdào
布道

xìntú
信徒
mezquita =

xìntú
信徒

jīdū
基督

yùyán
预言

qīngzhēnsì
清真寺
capilla =

lābǐ
拉比

xiǎo jiàotáng
小教堂

shèngjiéde
圣洁的

zōngjiào
宗教
Diosa =

shèngjīng
圣经

nǚshén
女神

xǐlǐ
洗礼

xǐlǐ
洗礼
infierno =

chànhuǐ
忏悔

èmó
恶魔

dìyù
地狱

shényù
神谕
cementerio =

mùdì
墓地

qīngzhēnsì
清真寺

dìyù
地狱

èmó
恶魔
obispo =

xiūnǚ
修女

chànhuǐshì
忏悔室

zhǔjiào
主教

yóutàirén
犹太人
cristianismo =

jiàotáng
教堂

shèngjiéde
圣洁的

xiūnǚ
修女

jīdūjiào
基督教
iglesia =

shàngdìde
上帝的

jiàotáng
教堂

chànhuǐ
忏悔

sīduó, mùshī
司铎, 牧师
demonio =

xìngshì
幸事

jìngfèng
敬奉

xiūnǚ
修女

èmó
恶魔
confesión =

fójiào
佛教

xiǎo jiàotáng
小教堂

chànhuǐ
忏悔

chànhuǐshì
忏悔室
ataúd =

chànhuǐshì
忏悔室

shèngjiéde
圣洁的

qīngzhēnsì
清真寺

guāncai
棺材
santo, sagrado =

shèngjiéde
圣洁的

tiāntáng
天堂

yóutàide
犹太的

shénfù
神父
judío =

zōngjiào
宗教

jīdūjiào
基督教

xìngshì
幸事

yóutàide
犹太的
confesionario =

shèngzhí
圣职

chànhuǐshì
忏悔室

shényù
神谕

jiàoqū mùshī
教区牧师
Buda =

xiǎo jiàotáng
小教堂

sādàn
撒旦

xìngshì
幸事

shàngdìde
上帝的
diablo =

sādàn
撒旦

shàngdìde
上帝的

shàngdìde
上帝的

pǔbiàntú
普遍徒
budismo =

dàzhǔjiào
大主教

jīdū
基督

sādàn
撒旦

fójiào
佛教
Católico, Católica =

pǔbiàntú
普遍徒

jīdū
基督

shèngjīng
圣经

zōngjiào de
宗教的
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles