Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Religión test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Religión category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bendecir =

cìfú
赐福

bùdào
布道

zōngjiào de
宗教的

sīduó, mùshī
司铎, 牧师
musulmán, musulmana =

chànhuǐshì
忏悔室

xiǎo jiàotáng
小教堂

mùsīlín
穆斯林

xiūnǚ
修女
Satanás =

sādàn
撒旦

fójiào
佛教徒

jiàotáng
教堂

tiāntáng
天堂
santo, sagrado =

shèngjiéde
圣洁的

zōngjiào
宗教

miàoyǔ
庙宇

jìngfèng
敬奉
cementerio =

jīdūtú
基督徒

yùyánjiā
预言家

jiàoqū mùshī
教区牧师

mùdì
墓地
confesionario =

nǚshén
女神

jīdūjiào
基督教

zhǔjiào
主教

chànhuǐshì
忏悔室
santuario =

jīdūjiào
基督教

fójiào
佛教徒

shèngdì
圣地

jiàotáng
教堂
predicar =

yóutàide
犹太的

shèngzhí
圣职

bùdào
布道

zōngjiào de
宗教的
ataúd =

guāncai
棺材

èmó
恶魔

jiàoqū mùshī
教区牧师

jiàoqū mùshī
教区牧师
Buda =

xìngshì
幸事

tiāntáng
天堂

xìntú
信徒

jiàoqū mùshī
教区牧师
rezar, orar =

jìngfèng
敬奉

fójiào
佛教

guāncai
棺材

qídǎo
祈祷
Escritura =

tiānshǐ
天使

shèngjīng
圣经

guāncai
棺材

mùsīlín
穆斯林
confesión =

pǔbiàntú
普遍徒

tiāntáng
天堂

chànhuǐ
忏悔

qīngzhēnsì
清真寺
padre =

èmó
恶魔

qídǎo
祈祷

shénfù
神父

fójiào
佛教
oráculo =

xìngshì
幸事

shényù
神谕

zōngjiào
宗教

shèngjīng
圣经
obispo =

zhǔjiào
主教

zōngjiào
宗教

qídǎowén
祈祷文

sādàn
撒旦
infierno =

tiānshǐ
天使

shèngzhí
圣职

dìyù
地狱

chànhuǐ
忏悔
religión =

zōngjiào
宗教

yùyánjiā
预言家

guāncai
棺材

jīdū
基督
profeta, profetisa =

sādàn
撒旦

yùyánjiā
预言家

xiūnǚ
修女

èmó
恶魔
cristianismo =

zōngjiào
宗教

tiāntáng
天堂

yùyán
预言

jīdūjiào
基督教
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles