Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Planta test

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Planta category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

capullo =

cǎo

shù, mù
树, 木

shuǐguǒ
水果


planta =

huā

zhíwù
植物

huā

shùzhī
树枝
cactus =

huābàn
花瓣

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

xiānrénzhǎng
仙人掌


corteza =

cǎojuélèi
蕨类

shùpí
树皮
estilo =shùzhī
树枝

huā zhù
花柱


tallo =

shuǐguǒ
水果

shùzhī
树枝

jīng

huā zhù
花柱
estambre =

shùzhī
树枝

shùpí
树皮

xióng ruǐ
雄蕊


espina =

xiānrénzhǎng
仙人掌

gēn

cǎo


pedicelo =

huāè
花萼

shùzhī
树枝

xióng ruǐ
雄蕊

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄
flor =

huāfěn
花粉

xióng ruǐ
雄蕊

huā

shù, mù
树, 木
ovario =

shù, mù
树, 木

xiānrénzhǎng
仙人掌

zǐ fáng
子房

zhù tóu
柱头
raíz =

gēn

shù, mù
树, 木

juélèi
蕨类

cǎoběn zhíwù
草本植物
helecho =

juélèi
蕨类

shùpí
树皮

huāè
花萼

cǎoběn zhíwù
草本植物
corola =

huā guàn
花冠

cǎo

huābàn
花瓣

huā
árbol =

jīng

shù, mù
树, 木

shùzhī
树枝

huābàn
花瓣
estigma =

jīng

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

jīng

zhù tóu
柱头
peciolo =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

huābàn
花瓣

cǎo

huā guàn
花冠
hierba =

huāfěn
花粉

zhù tóu
柱头cǎoběn zhíwù
草本植物
polen =

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

huāfěn
花粉

juélèi
蕨类

xióng ruǐ
雄蕊
sepalo =

xióng ruǐ
雄蕊

shuǐguǒ
水果

huā zhù
花柱

huāè
花萼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles