Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Planta test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Planta category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

corola =

huā guàn
花冠

huābàn
花瓣

gēn

huā
corteza =

gēn

cǎoběn zhíwù
草本植物

shùpí
树皮

jīng
ovario =

jīng

zǐ fáng
子房

zhù tóu
柱头


bulbo =

juélèi
蕨类

shùpí
树皮

qiújìng
球茎

jīng
raíz =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

gēn

zhíwù
植物


vegetal =

shūcài
蔬菜

huā

zhù tóu
柱头

shuǐguǒ
水果
polen =

huāfěn
花粉

jīng

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

huā zhù
花柱
estambre =

zǐ fáng
子房

xióng ruǐ
雄蕊

zhíwù
植物

shù, mù
树, 木
tallo =



zǐ fáng
子房

jīng

xióng ruǐ
雄蕊
planta =

zhíwù
植物

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

huāfěn
花粉

shù, mù
树, 木
rama =

huāè
花萼

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

shùzhī
树枝

zhù tóu
柱头
árbol =

shù, mù
树, 木

cǎoběn zhíwù
草本植物

shùzhī
树枝

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
hierba =

cǎoběn zhíwù
草本植物



xióng ruǐ
雄蕊


estigma =

jīng

gēn

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

zhù tóu
柱头
capullo =

gēn

cǎoběn zhíwù
草本植物

shuǐguǒ
水果


flor =

jīng

huā

shù, mù
树, 木

qiújìng
球茎
pedicelo =

huāè
花萼

xiānrénzhǎng
仙人掌

shùpí
树皮

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄
estilo =

huāfěn
花粉

xiānrénzhǎng
仙人掌

huā zhù
花柱

zhíwù
植物
peciolo =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

gēn

huāfěn
花粉

shùpí
树皮
fruta =

shuǐguǒ
水果

huā guàn
花冠

shūcài
蔬菜

jīng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles