Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Planta test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Planta category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

raíz =huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

gēn

shūcài
蔬菜
capullo =

xiānrénzhǎng
仙人掌

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
corola =

shùpí
树皮

cǎoběn zhíwù
草本植物

huā guàn
花冠

shūcài
蔬菜
pétalo =

shùpí
树皮

gēn

huābàn
花瓣

huā
estigma =

zhù tóu
柱头

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

xióng ruǐ
雄蕊

shuǐguǒ
水果
helecho =jīng

juélèi
蕨类


estambre =

juélèi
蕨类

xióng ruǐ
雄蕊
corteza =

juélèi
蕨类

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

cǎo

shùpí
树皮
vegetal =

shūcài
蔬菜

cǎo

xióng ruǐ
雄蕊

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
cactus =

xiānrénzhǎng
仙人掌shùpí
树皮

zǐ fáng
子房
tallo =

jīng

zǐ fáng
子房

zhíwù
植物

huā guàn
花冠
estilo =

zhíwù
植物

shūcài
蔬菜

cǎoběn zhíwù
草本植物

huā zhù
花柱
peciolo =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

huā guàn
花冠

huā guàn
花冠

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄
zacate =

shuǐguǒ
水果

xiānrénzhǎng
仙人掌

cǎo

huā guàn
花冠
espina =shuǐguǒ
水果

huābàn
花瓣

zhíwù
植物
flor =

huā

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

xióng ruǐ
雄蕊


pedicelo =

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

huā zhù
花柱
ovario =

zǐ fáng
子房

huābàn
花瓣

jīng

juélèi
蕨类
árbol =

shù, mù
树, 木

gēn

huāfěn
花粉

juélèi
蕨类
hierba =

shùpí
树皮

cǎoběn zhíwù
草本植物

shùpí
树皮

jīng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles