Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Planta test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Planta category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

polen =

xióng ruǐ
雄蕊

juélèi
蕨类

cǎo

huāfěn
花粉
estambre =

qiújìng
球茎

xióng ruǐ
雄蕊

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄


bulbo =jīng

qiújìng
球茎

juélèi
蕨类
sepalo =

jīng

huāè
花萼

xiānrénzhǎng
仙人掌


espina =jīng

cǎo

huā zhù
花柱
estigma =

cǎoběn zhíwù
草本植物

zhíwù
植物

zhù tóu
柱头


rama =

cǎoběn zhíwù
草本植物juélèi
蕨类

shùzhī
树枝
vegetal =

shūcài
蔬菜

huā

huāè
花萼

shùzhī
树枝
estilo =

shùpí
树皮

huā zhù
花柱

huā guàn
花冠

huā guàn
花冠
hoja =huābàn
花瓣

shuǐguǒ
水果

jīng
fruta =

juélèi
蕨类

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

huāfěn
花粉

shuǐguǒ
水果
helecho =

juélèi
蕨类

shùzhī
树枝huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄
árbol =

huābàn
花瓣

shuǐguǒ
水果

shuǐguǒ
水果

shù, mù
树, 木
ovario =

huā

zǐ fáng
子房

shùzhī
树枝

shuǐguǒ
水果
corola =

cǎo

huā guàn
花冠

cǎo

gēn
planta =

shù, mù
树, 木

zhíwù
植物

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

huāfěn
花粉
pétalo =

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄huābàn
花瓣

shù, mù
树, 木
flor =

jīnghuā

qiújìng
球茎
raíz =

cǎoběn zhíwù
草本植物

gēn

huā zhù
花柱

xiānrénzhǎng
仙人掌
corteza =

huā

huā guàn
花冠

zhù tóu
柱头

shùpí
树皮
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles