Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Oficina test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Oficina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

oficina =

bàn gōng zhuō
办公桌

bàn gōng shì
办公室

bǐ jì běn
笔记本

dìng shū jī
订书机
clip =

dǎng àn guì
档案柜

shōu wén lán
收文篮

huí xíng zhēn
回形针

dǎng àn guì
档案柜
bandeja de salida =

jì shì běn
记事本

dìng shū jī
订书机

wén jiàn hé
文件盒

xiàng pí
橡皮
cajón =

diàn huà hào mǎ
电话号码

jì shì běn
记事本

chōu tì
抽屉

diàn nǎo
电脑
goma =

jì shì běn
记事本

zhǐ zhāng
纸张

xiàng pí
橡皮

hēi bǎn
黑板
excritorio =

zhǐ zhāng
纸张

huí xíng zhēn
回形针

bàn gōng zhuō
办公桌

bàn gōng shì
办公室
sobre =

wén jiàn hé
文件盒

gāng bǐ
钢笔

xìn fēng
信封

diàn nǎo
电脑
borrador =

zhǐ zhāng
纸张

zhǐ zhāng
纸张

hēi bǎn cā
黑板擦

huí xíng zhēn
回形针
bloc =

wén jiàn hé
文件盒

dǎng àn guì
档案柜

jì shì běn
记事本

dìng shū jī
订书机
bandeja de entrada =

shōu wén lán
收文篮

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

diàn huà hào mǎ
电话号码

hēi bǎn cā
黑板擦
cuaderno =

wén jiàn hé
文件盒

bǐ jì běn
笔记本

yǐ zi
椅子

dìng shū jī
订书机
sacapuntas =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

diàn huà
电话

xìn fēng
信封

dìng shū jī
订书机
número de teléfono =

yǐ zi
椅子

hēi bǎn cā
黑板擦

diàn huà hào mǎ
电话号码

qiān bǐ
铅笔
bolígrafo =

gāng bǐ
钢笔

qiān bǐ
铅笔

diàn huà hào mǎ
电话号码

dìng shū jī
订书机
guía telefónica =

hēi bǎn cā
黑板擦

qiān bǐ
铅笔

wén jiàn hé
文件盒

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
teléfono =

bàn gōng shì
办公室

diàn huà
电话

dǎng àn guì
档案柜

hēi bǎn
黑板
lápiz =

bǐ jì běn
笔记本

qiān bǐ
铅笔

xiàng pí
橡皮

bǐ jì běn
笔记本
sikka =

diàn nǎo
电脑

chōu tì
抽屉

xìn fēng
信封

yǐ zi
椅子
pizarra =

hēi bǎn
黑板

chōu tì
抽屉

shōu wén lán
收文篮

diàn huà hào mǎ
电话号码
archivador =

diàn huà
电话

dǎng àn guì
档案柜

xìn fēng
信封

yǐ zi
椅子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles