Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Oficina test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Oficina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

teléfono =

diàn huà
电话

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

bàn gōng shì
办公室

wén jiàn hé
文件盒
cuaderno =

dǎng àn guì
档案柜

hēi bǎn
黑板

bǐ jì běn
笔记本

bàn gōng shì
办公室
número de teléfono =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

bǐ jì běn
笔记本

diàn huà hào mǎ
电话号码

zhǐ zhāng
纸张
sobre =

diàn huà
电话

shōu wén lán
收文篮

diàn huà
电话

xìn fēng
信封
excritorio =

diàn huà
电话

xiàng pí
橡皮

zhǐ zhāng
纸张

bàn gōng zhuō
办公桌
guía telefónica =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

bǐ jì běn
笔记本

qiān bǐ
铅笔

yǐ zi
椅子
goma =

xiàng pí
橡皮

bǐ jì běn
笔记本

gāng bǐ
钢笔

gāng bǐ
钢笔
pizarra =

bàn gōng shì
办公室

hēi bǎn
黑板

chōu tì
抽屉

dìng shū jī
订书机
sikka =

dìng shū jī
订书机

bàn gōng zhuō
办公桌

yǐ zi
椅子

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
bandeja de entrada =

shōu wén lán
收文篮

bàn gōng zhuō
办公桌

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

qiān bǐ
铅笔
bloc =

qiān bǐ
铅笔

jì shì běn
记事本

zhǐ zhāng
纸张

hēi bǎn cā
黑板擦
bolígrafo =

gāng bǐ
钢笔

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

diàn nǎo
电脑

hēi bǎn cā
黑板擦
clip =

huí xíng zhēn
回形针

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

wén jiàn hé
文件盒

diàn nǎo
电脑
ordenador =

xiàng pí
橡皮

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

dìng shū jī
订书机

diàn nǎo
电脑
archivador =

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn huà
电话

dǎng àn guì
档案柜

wén jiàn hé
文件盒
papel =

diàn huà hào mǎ
电话号码

huí xíng zhēn
回形针

qiān bǐ
铅笔

zhǐ zhāng
纸张
borrador =

bàn gōng zhuō
办公桌

hēi bǎn cā
黑板擦

xìn fēng
信封

xìn fēng
信封
cajón =

chōu tì
抽屉

dìng shū jī
订书机

dìng shū jī
订书机

hēi bǎn cā
黑板擦
lápiz =

jì shì běn
记事本

dìng shū jī
订书机

qiān bǐ
铅笔

shōu wén lán
收文篮
bandeja de salida =

qiān bǐ
铅笔

dìng shū jī
订书机

bàn gōng zhuō
办公桌

wén jiàn hé
文件盒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles