Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Oficina test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Oficina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

teléfono =

jì shì běn
记事本

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

diàn huà
电话

huí xíng zhēn
回形针
papel =

xìn fēng
信封

shōu wén lán
收文篮

diàn huà
电话

zhǐ zhāng
纸张
grapadora =

shōu wén lán
收文篮

huí xíng zhēn
回形针

dìng shū jī
订书机

hēi bǎn
黑板
cuaderno =

dìng shū jī
订书机

bǐ jì běn
笔记本

shōu wén lán
收文篮

wén jiàn hé
文件盒
guía telefónica =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

gāng bǐ
钢笔

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
oficina =

diàn nǎo
电脑

hēi bǎn
黑板

bàn gōng shì
办公室

gāng bǐ
钢笔
clip =

bǐ jì běn
笔记本

gāng bǐ
钢笔

huí xíng zhēn
回形针

xìn fēng
信封
bolígrafo =

chōu tì
抽屉

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

yǐ zi
椅子

gāng bǐ
钢笔
lápiz =

dǎng àn guì
档案柜

qiān bǐ
铅笔

dìng shū jī
订书机

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
bandeja de entrada =

wén jiàn hé
文件盒

yǐ zi
椅子

diàn huà hào mǎ
电话号码

shōu wén lán
收文篮
sobre =

xìn fēng
信封

qiān bǐ
铅笔

bǐ jì běn
笔记本

jì shì běn
记事本
número de teléfono =

dìng shū jī
订书机

dìng shū jī
订书机

xìn fēng
信封

diàn huà hào mǎ
电话号码
bloc =

xìn fēng
信封

jì shì běn
记事本

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
archivador =

bǐ jì běn
笔记本

huí xíng zhēn
回形针

bàn gōng zhuō
办公桌

dǎng àn guì
档案柜
cajón =

gāng bǐ
钢笔

dìng shū jī
订书机

chōu tì
抽屉

diàn nǎo
电脑
excritorio =

diàn huà hào mǎ
电话号码

yǐ zi
椅子

bàn gōng zhuō
办公桌

dìng shū jī
订书机
sikka =

qiān bǐ
铅笔

dìng shū jī
订书机

yǐ zi
椅子

wén jiàn hé
文件盒
goma =

yǐ zi
椅子

diàn huà hào mǎ
电话号码

xiàng pí
橡皮

bàn gōng shì
办公室
bandeja de salida =

wén jiàn hé
文件盒

diàn huà
电话

qiān bǐ
铅笔

dǎng àn guì
档案柜
sacapuntas =

gāng bǐ
钢笔

qiān bǐ
铅笔

diàn huà
电话

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles