Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Oficina test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Oficina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ordenador =

diàn nǎo
电脑

bǐ jì běn
笔记本

bàn gōng shì
办公室

chōu tì
抽屉
papel =

qiān bǐ
铅笔

shōu wén lán
收文篮

zhǐ zhāng
纸张

bàn gōng shì
办公室
bloc =

dǎng àn guì
档案柜

xiàng pí
橡皮

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

jì shì běn
记事本
guía telefónica =

hēi bǎn cā
黑板擦

shōu wén lán
收文篮

zhǐ zhāng
纸张

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
sacapuntas =

qiān bǐ
铅笔

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

diàn huà
电话

jì shì běn
记事本
clip =

hēi bǎn cā
黑板擦

chōu tì
抽屉

huí xíng zhēn
回形针

zhǐ zhāng
纸张
pizarra =

xìn fēng
信封

dìng shū jī
订书机

hēi bǎn
黑板

shōu wén lán
收文篮
sobre =

xìn fēng
信封

jì shì běn
记事本

bàn gōng shì
办公室

shōu wén lán
收文篮
goma =

diàn huà
电话

xiàng pí
橡皮

bàn gōng zhuō
办公桌

huí xíng zhēn
回形针
grapadora =

wén jiàn hé
文件盒

diàn nǎo
电脑

chōu tì
抽屉

dìng shū jī
订书机
oficina =

bàn gōng shì
办公室

wén jiàn hé
文件盒

diàn nǎo
电脑

diàn huà
电话
bolígrafo =

gāng bǐ
钢笔

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

dǎng àn guì
档案柜

bàn gōng zhuō
办公桌
sikka =

huí xíng zhēn
回形针

yǐ zi
椅子

zhǐ zhāng
纸张

qiān bǐ
铅笔
cajón =

gāng bǐ
钢笔

hēi bǎn
黑板

chōu tì
抽屉

huí xíng zhēn
回形针
excritorio =

wén jiàn hé
文件盒

huí xíng zhēn
回形针

bàn gōng zhuō
办公桌

diàn huà hào mǎ
电话号码
teléfono =

wén jiàn hé
文件盒

bàn gōng shì
办公室

diàn huà
电话

diàn huà hào mǎ
电话号码
número de teléfono =

qiān bǐ
铅笔

chōu tì
抽屉

diàn nǎo
电脑

diàn huà hào mǎ
电话号码
lápiz =

gāng bǐ
钢笔

chōu tì
抽屉

bǐ jì běn
笔记本

qiān bǐ
铅笔
borrador =

diàn huà
电话

wén jiàn hé
文件盒

gāng bǐ
钢笔

hēi bǎn cā
黑板擦
bandeja de salida =

wén jiàn hé
文件盒

bǐ jì běn
笔记本

xìn fēng
信封

gāng bǐ
钢笔
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles