Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Oficina test

Currently 40 users online.

You will now be tested on the Oficina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

guía telefónica =

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

bàn gōng zhuō
办公桌

qiān bǐ
铅笔
sacapuntas =

jì shì běn
记事本

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

hēi bǎn cā
黑板擦

wén jiàn hé
文件盒
goma =

hēi bǎn cā
黑板擦

diàn huà
电话

diàn huà
电话

xiàng pí
橡皮
sikka =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

xiàng pí
橡皮

yǐ zi
椅子

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
bloc =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

diàn huà
电话

hēi bǎn cā
黑板擦

jì shì běn
记事本
bolígrafo =

hēi bǎn cā
黑板擦

gāng bǐ
钢笔

hēi bǎn
黑板

jì shì běn
记事本
teléfono =

jì shì běn
记事本

diàn huà
电话

xiàng pí
橡皮

huí xíng zhēn
回形针
cajón =

xiàng pí
橡皮

chōu tì
抽屉

dǎng àn guì
档案柜

xìn fēng
信封
excritorio =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

dìng shū jī
订书机

bàn gōng zhuō
办公桌

zhǐ zhāng
纸张
pizarra =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

jì shì běn
记事本

diàn nǎo
电脑

hēi bǎn
黑板
oficina =

gāng bǐ
钢笔

diàn huà
电话

bǐ jì běn
笔记本

bàn gōng shì
办公室
bandeja de salida =

hēi bǎn
黑板

huí xíng zhēn
回形针

wén jiàn hé
文件盒

xìn fēng
信封
número de teléfono =

wén jiàn hé
文件盒

shōu wén lán
收文篮

diàn huà hào mǎ
电话号码

dǎng àn guì
档案柜
clip =

xìn fēng
信封

hēi bǎn
黑板

hēi bǎn cā
黑板擦

huí xíng zhēn
回形针
cuaderno =

zhǐ zhāng
纸张

xiàng pí
橡皮

bǐ jì běn
笔记本

hēi bǎn cā
黑板擦
ordenador =

huí xíng zhēn
回形针

gāng bǐ
钢笔

diàn nǎo
电脑

jì shì běn
记事本
grapadora =

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn nǎo
电脑

dìng shū jī
订书机

shōu wén lán
收文篮
bandeja de entrada =

chōu tì
抽屉

shōu wén lán
收文篮

bàn gōng shì
办公室

gāng bǐ
钢笔
lápiz =

huí xíng zhēn
回形针

wén jiàn hé
文件盒

yǐ zi
椅子

qiān bǐ
铅笔
sobre =

xìn fēng
信封

bàn gōng zhuō
办公桌

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

yǐ zi
椅子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles