Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Número test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Número category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

diez mil =

yīwàn
一万

shísān
十三

yīqiān
一千

sān
dos mil =

yībǎi líng èr
一百零二

yīqiānwàn
一千万

èrqiān
二千


ochocientos =

bābǎi
八百

sìshíyī
四十一

sānshí`èr
三十二

shíqī
十七
treinta y uno =

jiǔshíyī
九十一yībǎi líng èr
一百零二

sānshíyī
三十一
novecientos =

èrqiān
二千

wǔshíyī
五十一

jiǔbǎi
九百

èrshí`èr
二十二
dieciocho =

bāshíyī
八十一

shíyī
十一

shíbā
十八

jiǔqiān
九千
once =

shíliù
十六

shíyī
十一

yī bǎi yì
一百亿

sānshí`èr
三十二
mil =

yīqiān
一千

wǔqiān
五千shíliù
十六
sesenta y uno =

yībǎiwàn
一百万

liǔshíyī
六十一bāshíyī
八十一
ochenta y uno =

bāshíyī
八十一

shíyī
十一

qībǎi
七百

sìshíyī
四十一
veinte =

èrshí
二十

sānbǎi
三百

yībǎiwàn
一百万

sānshí`èr
三十二
cien mil =

bāshíyī
八十一

shíwàn
十万

yīwàn
一万

qīqiān
七千
quince =

shíliù
十六

sìbǎi
四百

shíwǔ
十五

qīshíyī
七十一
cuatro =èrbǎi
二百

yībǎiwàn
一百万

jiǔshí
九十
seis mil =

yīqiānwàn
一千万

wǔshíyī
五十一

liùqiān
六千

èrshí`èr
二十二
tres mil =

sānqiān
三千

qīqiān
七千

qīqiān
七千

wǔqiān
五千
tres =

sānshísì
十四

yīqiān
一千
cuarenta y uno =

èrbǎi
二百

èrshíyī
二十一

sìshíyī
四十一

qībǎi
七百
cien y dos =

yībǎi líng èr
一百零二

qīqiān
七千

liǔshíyī
六十一


Número =

hàomǎ
号码

liùqiān
六千

liǔshí
六十

wǔshí
五十
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles