Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Número test

Currently 45 users online.

You will now be tested on the Número category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

nueve =

jiǔ



sānbǎi
三百

qībǎi
七百
cuatrocientos =

jiǔqiān
九千

sìshí
四十

liùbǎi
六百

sìbǎi
四百
noventa y uno =

bāqiān
八千

yī bǎi yì
一百亿

shíwàn
十万

jiǔshíyī
九十一
once =

shíjiǔ
十九

shí`èr
十二

shíyī
十一

jiǔqiān
九千
setecientos =

qībǎi
七百

shíjiǔ
十九

èrqiān
二千

sānbǎi
三百
diecisiete =

shíwǔ
十五

jiǔqiān
九千

shí`èr
十二

shíqī
十七
cincuenta y uno =

wǔshíyī
五十一

wǔbǎi
五百

sān

liùbǎi
六百
mil =

èrshí
二十

yīyì
一亿

yīqiān
一千

sānqiān
三千
trece =

shísān
十三

sìshí
四十

shíyī
十一

èrbǎi
二百
diez mil =

sānshíyī
三十一

shíbā
十八

yīwàn
一万

sìqiān
四千
cien millones =

yīyì
一亿

èrbǎi
二百

yībǎi líng èr
一百零二

hàomǎ
号码
sesenta =



yībǎi líng èr
一百零二

èrshí
二十

liǔshí
六十
dieciocho =

bāshí
八十

jiǔshí
九十

qīqiān
七千

shíbā
十八
ochenta y uno =

liǔshíyī
六十一

bāqiān
八千

bāshíyī
八十一

èrqiān
二千
un billón =

qīqiān
七千

jiǔqiān
九千

wàn yì
万亿


cien y uno =

bāshí
八十

sān

yībǎi líng yī
一百零一

bāshí
八十
trescientos =

sānbǎi
三百

hàomǎ
号码

sān

yī bǎi yì
一百亿
sesenta y uno =

sānqiān
三千

liǔshíyī
六十一

sān

sìqiān
四千
dieciseis =

sìshí`èr
四十二

jiǔqiān
九千

shíliù
十六

shí
tres mil =

shí`èr
十二

sānbǎi
三百

bāshíyī
八十一

sānqiān
三千
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles