Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Número test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Número category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tres mil =

sìqiān
四千

hàomǎ
号码

yībǎi líng yī
一百零一

sānqiān
三千
cuatro =

jiǔsānshíyī
三十一


setenta y uno =

qīqiān
七千

sìbǎi
四百

qīshíyī
七十一

bāshíyī
八十一
un millón =

bāshíyī
八十一

yībǎiwàn
一百万

liùbǎi
六百

liù
veintidos =

liǔshí
六十

èrshí`èr
二十二

yībǎiwàn
一百万

qīshíyī
七十一
cuarenta y dos =

yīqiānwàn
一千万wàn yì
万亿

sìshí`èr
四十二
noventa y uno =

jiǔshíyī
九十一

èrshí`èr
二十二

sìbǎi
四百

bāqiān
八千
catorce =

hàomǎ
号码

shísì
十四

jiǔ


cuarenta =

sìshí
四十

yīqiān
一千

sānshí`èr
三十二

sìqiān
四千
doce =

shí`èr
十二

sìbǎi
四百

shíliù
十六

shíyì
十亿
diez millón =

wǔshí
五十

shísì
十四

yīqiānwàn
一千万

shíyī
十一
ocho mil =

liù

yībǎiwàn
一百万

bāqiān
八千

qīshíyī
七十一
quinientos =

wǔqiān
五千

wǔbǎi
五百

jiǔshíyī
九十一

qīshí
七十
seis mil =

bāshíyī
八十一

èrshíyī
二十一

yībǎi
一百

liùqiān
六千
Número =

hàomǎ
号码

liù

shí`èr
十二

sìshí`èr
四十二
un billón =

liùbǎi
六百

bāshíyī
八十一

wàn yì
万亿

bābǎi
八百
seicientos =

liùbǎi
六百

liǔshíyī
六十一

sānbǎi
三百

jiǔqiān
九千
ochenta y uno =

sìshíyī
四十一

bāshíyī
八十一

èrshí
二十

yīyì
一亿
diez =

shíyì
十亿

shí

qīshíyī
七十一

èrshí`èr
二十二
cuarenta y uno =

yīqiān
一千

èrshíyī
二十一

sìshíyī
四十一

bāshíyī
八十一
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles