Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Número test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Número category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cincuenta y uno =

wǔshíyī
五十一qībǎi
七百

èrshí
二十
Número =

wǔbǎi
五百

sānqiān
三千

wǔshíyī
五十一

hàomǎ
号码
diez mil millones =

èrbǎi
二百

qīshí
七十

jiǔ

yī bǎi yì
一百亿
novecientos =

jiǔbǎi
九百

sānbǎi
三百

shíqī
十七

bāshí
八十
ochenta y uno =

bābǎi
八百

shíwàn
十万

bāqiān
八千

bāshíyī
八十一
cinco =

shíliù
十六

yīwàn
一万

sān


un millón =

yībǎiwàn
一百万

sìqiān
四千

èrshí`èr
二十二

sìshí`èr
四十二
cuarenta =

sìshí
四十

sìshíyī
四十一

liùbǎi
六百

qīqiān
七千
veintidos =

sìbǎi
四百

èrshí`èr
二十二

yīwàn
一万

jiǔ
sesenta =

shí

wǔqiān
五千

sānshíyī
三十一

liǔshí
六十
cien mil =

yīqiānwàn
一千万

shíwàn
十万

sānbǎi
三百


setecientos =

yībǎi líng yī
一百零一

qībǎi
七百

sānshí`èr
三十二

sānshíyī
三十一
cuarenta y dos =

shíwǔ
十五

sìshí`èr
四十二

liǔshí
六十

wǔshí
五十
seis =

liù

sìbǎi
四百

jiǔshíyī
九十一

sānshí`èr
三十二
sesenta y uno =hàomǎ
号码

liǔshíyī
六十一

èrshí
二十
siete =

yī bǎi yì
一百亿

wǔshí
五十
seicientos =

shíjiǔ
十九

liǔshíyī
六十一

liùbǎi
六百

wǔshí
五十
veintiuno =

shísì
十四èrshíyī
二十一

yībǎi líng èr
一百零二
diez mil =

sìbǎi
四百

yī bǎi yì
一百亿

yīwàn
一万

èrshí
二十
treinta =yībǎi líng yī
一百零一

sānshí
三十

jiǔ
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles