Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Naturaleza test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Naturaleza category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

estalactitia =

yán

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

jīngdù
经度

zhōng rǔ shí
钟乳石
acantilado =xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁

chìdào
赤道

lùzhōu
绿洲
isla =

shā

hǎidǎo
海岛

yúnwù
云雾

hǎixiá
海峡
tiempo =

tiānqì
天气

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

chìdào
赤道

shāndòng
山洞
roca =

yán

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁

yún

dìzhèn
地震
neblina =

yúnwù
云雾

dàfēng
大风

sēnlín
森林

běi huíguīxiàn
北回归线
viento =

fēng

shāmò
沙漠

léi

hǎixiá
海峡
marea =

shā

tǔdì
土地

yánshí, dàshí
岩石, 大石

cháo
hundimiento =

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑

nán huíguīxiàn
南回归线

huǒshān
火山

jiàngluò, píngxī
降落, 平息
meteorologia =

làng

qìxiàngxué
气象学

jiàn xíe quán
间歇泉

shāmò
沙漠
nieve acumulada durante una ventisca =

jùfēng
飓风

zhōng rǔ shí
钟乳石

xuěduī
雪堆

chìdào
赤道
tormenta =

fēngbào
风暴

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋


zanja =

dìgōu
地沟

sēnlín
森林

hǎixiá
海峡

bànquí
半球
rio =

xuě huā
雪花

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

zhōng rǔ shí
钟乳石


derrumbamiento de tierras =

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑

dàfēng
大风

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖


Polo Norte =

jiàn xíe quán
间歇泉

jùlì
巨砾

tǔdì
土地

běijí
北极
hemisferio =

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁

bànquí
半球

pùbù
瀑布

shāndòng
山洞
lluvia =shāyán
沙岩

cháo

luǎnshí, xiǎoyuánshí
卵石, 小圆石
temblor =

zhèndòng
震动

shí sǔn
石笋
nieve =

xuě

cónglín, mìlín
丛林, 密林

chìdào
赤道

léi
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles