Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Naturaleza test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Naturaleza category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

arena =

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

huǒshān
火山

shā

běijí
北极
oasis =

jiàngluò, píngxī
降落, 平息

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

lùzhōu
绿洲
roca =

xuě huā
雪花

yúnwù
云雾

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

jùlì
巨砾
lago =

cǎihōng
彩虹

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土
roca =

fēng

liú, shuǐliú
流, 水流

bīng

yán
arco iris =

fēng

cǎihōng
彩虹

táifēng
台风

hǎixiá
海峡
lluvia =dàfēng
大风

lùzhōu
绿洲

zhōng rǔ shí
钟乳石
delta =

sānjiǎozhōu
三角洲

shíhuīyán
石灰岩

hǎitān
海滩

dìgōu
地沟
vendaval =

dàfēng
大风

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

xuě huā
雪花

bànquí
半球
relámpago =

fēngbào
风暴

shǎndiàn
闪电

shítou
石头

liú, shuǐliú
流, 水流
cima =

dìgōu
地沟

hǎi`ànxiàn
海岸线

shānfēng
山峰

làngtāo
浪涛
playa =

shāndǐng
山顶

zhōng rǔ shí
钟乳石

shíhuīyán
石灰岩

hǎitān
海滩
océano =

nánjí
南极

bànquí
半球

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

hǎi`ànxiàn
海岸线
tormenta =

liú, shuǐliú
流, 水流

dìgōu
地沟

wēifēng
微风

fēngbào
风暴
viento =

xuě huā
雪花

cháo

fēng

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁
longitud =

jīngdù
经度

huǒshān
火山hǎi
volcán =píngchuān
平川

huǒshān
火山

sēnlín
森林
cascadas =

luǎnshí, xiǎoyuánshí
卵石, 小圆石

jiàngluò, píngxī
降落, 平息

bīng

pùbù
瀑布
aguanieve =

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

yǔjiāxuě
雨夹雪

shā

shí sǔn
石笋
estalactitia =

zhōng rǔ shí
钟乳石

chìdào
赤道

yán

tǔdì
土地
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles