Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Naturaleza test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Naturaleza category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

roca =

yánshí, dàshí
岩石, 大石

shānfēng
山峰

jiàn xíe quán
间歇泉

dàfēng
大风
cerro, colina =

bīng

shùlín
树林

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁
placa tectónica =

xuě huā
雪花

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

sēnlín
森林

shuǐ
roca =

làngtāo
浪涛

shǎndiàn
闪电

cǎihōng
彩虹

jùlì
巨砾
tiempo =

bànquí
半球

tiānqì
天气

hǎitān
海滩

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块
bosque =

bànquí
半球

sēnlín
森林

jiàngluò, píngxī
降落, 平息

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块
relámpago =

shǎndiàn
闪电jiàngluò, píngxī
降落, 平息

làngtāo
浪涛
cueva =

shāndòng
山洞

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

dàfēng
大风

shēngǔ
深谷
nube =

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

shí sǔn
石笋

yún

táifēng
台风
caverna =

dìqiú
地球

dà shāndòng
大山洞

yánshí, dàshí
岩石, 大石

nánjí
南极
neblina =

yúnwù
云雾

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

dìxiàde
地下的

shí sǔn
石笋
torbellino =

shǎndiàn
闪电

jiàngluò, píngxī
降落, 平息

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑

xuànfēng
旋风
corriente =

shuǐ

liú, shuǐliú
流, 水流

dà shāndòng
大山洞

shǎndiàn
闪电
cumbre, cima =

liú, shuǐliú
流, 水流

dà shāndòng
大山洞shāndǐng
山顶
cima =

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁

xuànfēng
旋风

shānfēng
山峰

jīngdù
经度
volcán =

zhèndòng
震动

yán

lùzhōu
绿洲

huǒshān
火山
llanura =

tǔdì
土地

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

píngchuān
平川

huǒshān
火山
barranco, quebrada =

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土

shēngǔ
深谷

chìdào
赤道

dàfēng
大风
tierzra =

qìxiàngxué
气象学

yǔjiāxuě
雨夹雪

fēng

dìqiú
地球
niebla =

dìzhèn
地震

liú, shuǐliú
流, 水流

pùbù
瀑布


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles