Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Naturaleza test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Naturaleza category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tierra =cǎihōng
彩虹

wēifēng
微风

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤
caverna =

xuànfēng
旋风

hǎitān
海滩

dà shāndòng
大山洞

shǎndiàn
闪电
terremoto =

dìxiàde
地下的

yánshí, dàshí
岩石, 大石

cháo

dìzhèn
地震
arenisca =

shāyán
沙岩

wēifēng
微风

shí sǔn
石笋

nánjí
南极
lago =

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲bīng

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁
caliza =

shítou
石头

shíhuīyán
石灰岩

liú, shuǐliú
流, 水流

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋
costa =

sānjiǎozhōu
三角洲

dìxiàde
地下的

xuěduī
雪堆

hǎi`ànxiàn
海岸线
marea =

fēng

tǔdì
土地

bànquí
半球

cháo
glaciar =

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河shā

sēnlín
森林
viento =

fēng

bīng

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁

nánjí
南极
gota de lluvia =

yún

zhōng rǔ shí
钟乳石

huǒshān
火山

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点
voragine =

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土

cháo

xuánwō
旋涡

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵
vendaval =

sānjiǎozhōu
三角洲

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

dàfēng
大风

shǎndiàn
闪电
erosión =

nánjí
南极

dìgōu
地沟

fǔshí
腐蚀

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲
Polo Sur =

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑

hǎitān
海滩

shāyán
沙岩

nánjí
南极
ecuador =

chìdào
赤道

hǎixiá
海峡

fǔshí
腐蚀

jiàn xíe quán
间歇泉
estalactitia =

sānjiǎozhōu
三角洲

zhōng rǔ shí
钟乳石

chìdào
赤道

shāndǐng
山顶
arena =

shā

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

hǎixiào
海啸

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖
océano =

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤

běi huíguīxiàn
北回归线

shānfēng
山峰
copo de nieve =

xuě huā
雪花

cónglín, mìlín
丛林, 密林dìxiàde
地下的
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles