Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Música test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Música category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

semifusa =

dàhào
大号

xiū zhǐ fú
休止符

dàhào
大号

liù shí sì fēn yīn fú
六十四分音符
clave =

màntuólín
曼陀林

gāngqín
钢琴

pǔ hào
谱号

gāngqín
钢琴
cantante =

mùqín
木琴

xiāng cūn hé xī bù yīn yuè
乡村和西部音乐

yīngguó hào
英国号

gēshǒu
歌手
silencio =

sākèsīguǎn
萨克斯管

xiū zhǐ fú
休止符

dānhuángguǎn
单簧管

nán gāo yīn gē chàng jiā
男高音歌唱家
violin =

liù shí sì fēn yīn fú
六十四分音符

kǒuqín
口琴

quán yīn fú
全音符

xiǎo tíqín
小提琴
clarin =

zhōng yīn pǔ hào
中音谱号

duǎndí
短笛

gēshǒu
歌手

hàojiǎo
号角
cornetin =

cì nǚ gāo yīn
次女高音

màntuólín
曼陀林

duǎnhào
短号

gāo yīn pǔ hào
高音谱号
fagot =

duǎndí
短笛

línggǔ
铃鼓

chàng gē
唱歌

dīyīnguǎn
低音管
nota =

chàng gē
唱歌

gāo yīn pǔ hào
高音谱号

duǎndí
短笛

yīn fú
音符
cantante =

pǔ hào
谱号

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐

lè pǔ pǔ
乐谱

gēshǒu
歌手
banjo =

shùqín
竖琴

dàtíqín
大提琴

bānzhuóqín
班卓琴

hào
báritono =

nán zhōng yīn gē shǒu
男中音歌手

dānhuángguǎn
单簧管

liúxíng yīnyuè
流行音乐

jiē zòu bù lǔ sī yīn yuè
节奏布鲁斯音乐
arpa =

yīn fú
音符

jítā
吉他

shùqín
竖琴

xiū zhǐ fú
休止符
xilófono =

zhōng tíqín
中提琴

lǎba
喇叭

shùqín
竖琴

mùqín
木琴
Música =

liúxíng yīnyuè
流行音乐

shuō chàng yīn yuè
说唱音乐

bā fēn yīn fú
八分音符

yīnyuè
音乐
garrapatea =

yuè pǔ
乐谱

yī bǎi èr shí bā fēn yīn fú
一百二十八分音符

èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú
二全音符, 短弱音符

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐
triángulo =

sān jiǎo tiě
三角铁

jítā
吉他

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐

dàtíqín
大提琴
negra =

fù diǎn yīn fú; sì fèn yīn fú
附点音符; 四分音符

língyuè
灵乐

sì fēn yīn fú
四分音符

màntuólín
曼陀林
rhythm and blues =

sākèsīguǎn
萨克斯管

jiē zòu bù lǔ sī yīn yuè
节奏布鲁斯音乐

juéshìyuè
爵士乐

quán yīn fú
全音符
violoncelo =

bānzhuóqín
班卓琴

dàtíqín
大提琴

zǔfen
组分

duǎnhào
短号
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles