Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Música test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Música category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

guitarra =

sākèsīguǎn
萨克斯管

jítā
吉他

yīn fú
音符

yáogǔnyuè
摇滚乐
arpa =

yuèqì
乐器

hào

língyuè
灵乐

shùqín
竖琴
jazz =

liù shí sì fēn yīn fú
六十四分音符

juéshìyuè
爵士乐

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符

chángdí
长笛
contralto =

shuō chàng yīn yuè
说唱音乐

nǚ dī yīn gē shǒu
女低音歌手

sān jiǎo tiě
三角铁

hào
sintetizador =

jiànpán
键盘

yīngguó hào
英国号

nǚ gāo yīn gē shǒu
女高音歌手

lè pǔ pǔ
乐谱
heavy =

xiū zhǐ fú
休止符

xiǎo tíqín
小提琴

zhòng jīn shǔ yáo gǔn yuè
重金属摇滚乐

quán yīn fú
全音符
sostenido =

nán zhōng yīn gē shǒu
男中音歌手

jiē zòu bù lǔ sī yīn yuè
节奏布鲁斯音乐

nán zhōng yīn gē shǒu
男中音歌手

gāo bàn dù yīn de
高半度音的
xilófono =

liù shí sì fēn yīn fú
六十四分音符

mùqín
木琴

màntuólín
曼陀林

zǔfen
组分
báritono =

nán zhōng yīn gē shǒu
男中音歌手

bā fēn yīn fú
八分音符

yīngguó hào
英国号

dīyīnguǎn
低音管
clave de do en cuarta =

shuānghuángguǎn
双簧管

cì zhōng yīn pǔ hào
次中音谱号

pǔ hào
谱号

chánghào
长号
mandolina =

yīnyuè
音乐

èr fēn yīn fú
二分音符

màntuólín
曼陀林

yáogǔnyuè
摇滚乐
instrumento =

sākèsīguǎn
萨克斯管

yuèqì
乐器

bùlǔsī yīnyuè
布鲁斯音乐

yáogǔnyuè
摇滚乐
garrapatea =

nán dī yīn
男低音

yī bǎi èr shí bā fēn yīn fú
一百二十八分音符

jiē zòu bù lǔ sī yīn yuè
节奏布鲁斯音乐

dàhào
大号
banda =

lǎba
喇叭

yuèduì
乐队

(zhǐ yīn diào) jiàng bàn yīn de
(指音调) 降半音的

yáogǔnyuè
摇滚乐
bajo =

yīnyuè
音乐

bùlǔsī yīnyuè
布鲁斯音乐

màntuólín
曼陀林

dīyīnjítā
低音吉他
armónica =

shuō chàng yīn yuè
说唱音乐

dī yīn pǔ hào
低音谱号

kǒuqín
口琴

dàtíqín
大提琴
canto =

zǔfen
组分

chàng gē
唱歌

guǎn yuèqì
管乐器

liúxíng yīnyuè
流行音乐
semicorchea =

chángdí
长笛

yáogǔnyuè
摇滚乐

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

cì nǚ gāo yīn
次女高音
tenor =

zhōng tíqín
中提琴

pǔ hào
谱号

fù diǎn yīn fú; sì fèn yīn fú
附点音符; 四分音符

nán gāo yīn gē chàng jiā
男高音歌唱家
píccolo =

duǎndí
短笛

línggǔ
铃鼓

shuō chàng yīn yuè
说唱音乐

pǔ hào
谱号
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles