Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Música test

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Música category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

armónica =

dàtíqín
大提琴

zhòng jīn shǔ yáo gǔn yuè
重金属摇滚乐

kǒuqín
口琴

zhōng tíqín
中提琴
saxófon =

sākèsīguǎn
萨克斯管

pǔ hào
谱号

dānhuángguǎn
单簧管

xiū zhǐ fú
休止符
mezzosoprano =

(zhǐ yīn diào) jiàng bàn yīn de
(指音调) 降半音的

cì nǚ gāo yīn
次女高音

sān jiǎo tiě
三角铁

sì fēn yīn fú
四分音符
xilófono =

fēngdí
风笛

mùqín
木琴

dī yīn pǔ hào
低音谱号

yáogǔnyuè
摇滚乐
canto =

zhídí
直笛

zǔfen
组分

chàng gē
唱歌

jiànpán
键盘
sostenido =

xiǎo tíqín
小提琴

dīyīnjítā
低音吉他

gāo bàn dù yīn de
高半度音的

nán zhōng yīn gē shǒu
男中音歌手
semicorchea =

guǎn yuèqì
管乐器

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

lǎba
喇叭
rocanrol, rock and roll =

cì nǚ gāo yīn
次女高音

yuèqì
乐器

yáogǔnyuè
摇滚乐

mùqín
木琴
corchea =

zhòng jīn shǔ yáo gǔn yuè
重金属摇滚乐

bā fēn yīn fú
八分音符

chánghào
长号

jiē zòu bù lǔ sī yīn yuè
节奏布鲁斯音乐
tuba =

fǎguó hào
法国号

sān jiǎo tiě
三角铁

fēngdí
风笛

dàhào
大号
bateria =

shùqín
竖琴

dàhào
大号dānhuángguǎn
单簧管
soprano =

chánghào
长号

nǚ gāo yīn gē shǒu
女高音歌手

èr fēn yīn fú
二分音符

xiāng cūn hé xī bù yīn yuè
乡村和西部音乐
grupo =

juéshìyuè
爵士乐

zǔfen
组分

yáogǔnyuè
摇滚乐

zhōng yīn pǔ hào
中音谱号
heavy =

zhòng jīn shǔ yáo gǔn yuè
重金属摇滚乐

gāo yīn pǔ hào
高音谱号

zǔfen
组分

chàng gē
唱歌
tenor =

juéshìyuè
爵士乐

nán gāo yīn gē chàng jiā
男高音歌唱家

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符
negra =

fǎguó hào
法国号

zhídí
直笛

yīnyuèjiā
音乐家

sì fēn yīn fú
四分音符
violin =

(zhǐ yīn diào) jiàng bàn yīn de
(指音调) 降半音的

xiǎo tíqín
小提琴

yī bǎi èr shí bā fēn yīn fú
一百二十八分音符

kǒuqín
口琴
cantante =

gēshǒu
歌手

liù shí sì fēn yīn fú
六十四分音符

yáogǔnyuè
摇滚乐

kǒuqín
口琴
soul =

shuānghuángguǎn
双簧管

fù diǎn yīn fú; sì fèn yīn fú
附点音符; 四分音符

língyuè
灵乐

pǔ hào
谱号
sintetizador =

jiànpán
键盘

yīnyuèjiā
音乐家

màntuólín
曼陀林

yáogǔnyuè
摇滚乐
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles