Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Música test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Música category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bemol =

(zhǐ yīn diào) jiàng bàn yīn de
(指音调) 降半音的

shuō chàng yīn yuè
说唱音乐

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符

shuānghuángguǎn
双簧管
clave =

yuèduì
乐队pǔ hào
谱号

dàhào
大号
corno francés =

fù diǎn yīn fú; sì fèn yīn fú
附点音符; 四分音符

fǎguó hào
法国号

chánghào
长号

yuèqì
乐器
corno inglés =

yīngguó hào
英国号

língyuè
灵乐

yīnyuè
音乐

sākèsīguǎn
萨克斯管
música clásica =

bānzhuóqín
班卓琴

chánghào
长号

nǚ gāo yīn gē shǒu
女高音歌手

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐
heavy =

shuō chàng yīn yuè
说唱音乐

bānzhuóqín
班卓琴

zhòng jīn shǔ yáo gǔn yuè
重金属摇滚乐

chàng gē
唱歌
rock =

yáogǔnyuè
摇滚乐

nán gāo yīn gē chàng jiā
男高音歌唱家

yuè pǔ
乐谱

gēshǒu
歌手
banda =

yīngguó hào
英国号

zǔfen
组分

chàng gē
唱歌

yuèduì
乐队
violoncelo =

dàtíqín
大提琴

xiāng cūn hé xī bù yīn yuè
乡村和西部音乐

liúxíng yīnyuè
流行音乐

zhōng yīn pǔ hào
中音谱号
clave de sol =

gāo yīn pǔ hào
高音谱号

shuānghuángguǎn
双簧管

shuānghuángguǎn
双簧管

duǎnhào
短号
trompeta =

sì fēn yīn fú
四分音符

shùqín
竖琴

duǎnhào
短号

lǎba
喇叭
garrapatea =

liù shí sì fēn yīn fú
六十四分音符

yī bǎi èr shí bā fēn yīn fú
一百二十八分音符

yuè pǔ
乐谱

dīyīnguǎn
低音管
semicorchea =

jiē zòu bù lǔ sī yīn yuè
节奏布鲁斯音乐

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

língyuè
灵乐

yáogǔnyuè
摇滚乐
R&B =

bānzhuóqín
班卓琴

jiē zòu bù lǔ sī yīn yuè
节奏布鲁斯音乐

sān jiǎo tiě
三角铁

fǎguó hào
法国号
oboe =

shuānghuángguǎn
双簧管

xiū zhǐ fú
休止符

duǎnhào
短号

dīyīnjítā
低音吉他
jazz =

yī bǎi èr shí bā fēn yīn fú
一百二十八分音符

juéshìyuè
爵士乐

guǎn yuèqì
管乐器

èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú
二全音符, 短弱音符
gaita =

fēngdí
风笛

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

duǎnhào
短号

jiànpán
键盘
nota =

yuèduì
乐队

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符

yīn fú
音符

língyuè
灵乐
viola =

mùqín
木琴

zhōng tíqín
中提琴

yuè pǔ
乐谱

jítā
吉他
xilófono =

mùqín
木琴

sān jiǎo tiě
三角铁

bùlǔsī yīnyuè
布鲁斯音乐

shí liù fēn yīn fú
十六分音符
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles