Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Salón test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Salón category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

altavoz =

yángshēngqì
扬声器

shōuyīnjī
收音机

diànshì
电视

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
cajon, gaveta =

lùxiàngjī
录象机

chōutì
抽屉

bìlú
壁炉

huìhuà
绘画
lampana =

lùxiàngjī
录象机

zhàopiàn
照片

shāfā
沙发

dēng
alfombra =

lùxiàngjī
录象机

xiǎo dìtǎn
小地毯

dēng

yáokòngqì
遥控器
radio =

shōuyīnjī
收音机

dìtǎn
地毯

yángshēngqì
扬声器

pínggāng
屏冈
mesilla de noche =

yǐzi
椅子

zhuōzi
桌子

dìtǎn
地毯

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
television =

guìchú
柜橱

yángshēngqì
扬声器

shāfā
沙发

diànshì
电视
salón =

diànshì
电视

dēng

qǐjūshì
起居室

dēng
mando a distancia =

yáokòngqì
遥控器

huìhuà
绘画

diànshì
电视

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
fotografía =

dìtǎn
地毯

zhàopiàn
照片

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

diànshì
电视
sofá =

diànshì
电视

xiǎo dìtǎn
小地毯

shāfā
沙发

zhàopiàn
照片
silla =

guìchú
柜橱

qǐjūshì
起居室

guìchú
柜橱

yǐzi
椅子
chimenea =

yángshēngqì
扬声器

yǐzi
椅子

xiǎo dìtǎn
小地毯

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
coche =

shāfā
沙发

dìtǎn
地毯

diànshì
电视

shāfā
沙发
ordenador =

diànshì
电视

yángshēngqì
扬声器

diànshì
电视

jìsuànjī
计算机
video =

huìhuà
绘画

zhuōzi
桌子

lùxiàngjī
录象机

pínggāng
屏冈
armario =

huìhuà
绘画

huìhuà
绘画

guìchú
柜橱

zhuōzi
桌子
chimenea =

bìlú
壁炉

zhuōzi
桌子

pínggāng
屏冈

qǐjūshì
起居室
alta fidelidad =

diànshì
电视

pínggāng
屏冈

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

yáokòngqì
遥控器
biombo =

yǐzi
椅子

guìchú
柜橱

pínggāng
屏冈

huìhuà
绘画
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles