Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Insekto test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mariposa de la luz =

é

xiǎo kūnchóng
小昆虫

jiǎchóng
甲虫

xiēzi
蝎子
chinche =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

é

húdié
蝴蝶

mìfēng
蜜蜂
escorpión =

jiǎn

xiēzi
蝎子

xīshuài
蟋蟀

zhùmùchóng
蛀木虫
capullo =

xiēzi
蝎子

jiǎchóng
甲虫

jiǎn

zhàměng
蚱蜢
avispa =

xiēzi
蝎子

rùi

huángfēng
黄蜂

jiǎn
araña =

mìfēng
蜜蜂

húdié
蝴蝶

zhīzhū
蜘蛛

zhùmùchóng
蛀木虫
mariposa =

húdié
蝴蝶

mìfēng
蜜蜂

wúgōng
蜈蚣

zhāngláng
蟑螂
hormiga =

zhàměng
蚱蜢

máochóng
毛虫

huángfēng
黄蜂

máyǐ
蚂蚁
abeja =

jiǎchóng
甲虫

zhàměng
蚱蜢

mìfēng
蜜蜂

jiǎchóng
甲虫
mosca =

cāngyíng
苍蝇

é

qīngtíng
蜻蜓

xīshuài
蟋蟀
oruga =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

húdié
蝴蝶

mìfēng
蜜蜂

máochóng
毛虫
grillo =

é

mìfēng
蜜蜂

xiēzi
蝎子

xīshuài
蟋蟀
tijereta, cortapicas =

é

huángfēng
黄蜂

wúgōng
蜈蚣

zhùmùchóng
蛀木虫
escarabajo =

jiǎchóng
甲虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

cāngyíng
苍蝇

wúgōng
蜈蚣
libula =

zhùmùchóng
蛀木虫

huángfēng
黄蜂

qīngtíng
蜻蜓

é
cucaracha =

xīshuài
蟋蟀

xiǎo kūnchóng
小昆虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhāngláng
蟑螂
mosquito =

zhàměng
蚱蜢

wúgōng
蜈蚣

wén

zhùmùchóng
蛀木虫
insekto =

kūnchóng
昆虫

zhīzhū
蜘蛛

wén

xiēzi
蝎子
corcoma =

zhùmùchóng
蛀木虫

huángfēng
黄蜂

qīngtíng
蜻蜓

wúgōng
蜈蚣
mosquito =

zhùmùchóng
蛀木虫

zhīzhū
蜘蛛

qīngtíng
蜻蜓

rùi
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles