Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Insekto test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tijereta, cortapicas =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

máyǐ
蚂蚁

wúgōng
蜈蚣

zhāngláng
蟑螂
mosquito =

máyǐ
蚂蚁

zhāngláng
蟑螂

rùi

máyǐ
蚂蚁
saltamonte =

wúgōng
蜈蚣

é

máyǐ
蚂蚁

zhàměng
蚱蜢
capullo =

máyǐ
蚂蚁

zhàměng
蚱蜢

cāngyíng
苍蝇

jiǎn
grillo =

xīshuài
蟋蟀

xiēzi
蝎子

qīngtíng
蜻蜓

jiǎchóng
甲虫
avispa =

jiǎn

jiǎn

huángfēng
黄蜂

húdié
蝴蝶
abeja =

é

xīshuài
蟋蟀

mìfēng
蜜蜂

cāngyíng
苍蝇
libula =

rùi

máochóng
毛虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

qīngtíng
蜻蜓
escorpión =

xiēzi
蝎子

cāngyíng
苍蝇

húdié
蝴蝶

máyǐ
蚂蚁
corcoma =

máochóng
毛虫

zhàměng
蚱蜢

zhùmùchóng
蛀木虫

qīngtíng
蜻蜓
hormiga =

máochóng
毛虫

jiǎchóng
甲虫

máyǐ
蚂蚁

wúgōng
蜈蚣
mariposa =

máochóng
毛虫

é

zhùmùchóng
蛀木虫

húdié
蝴蝶
mariposa de la luz =

é

máochóng
毛虫

wúgōng
蜈蚣

cāngyíng
苍蝇
chinche =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

xīshuài
蟋蟀

zhàměng
蚱蜢

zhùmùchóng
蛀木虫
mosca =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

cāngyíng
苍蝇

zhàměng
蚱蜢

húdié
蝴蝶
insekto =

kūnchóng
昆虫

zhāngláng
蟑螂

jiǎn

xiēzi
蝎子
araña =

wén

húdié
蝴蝶

wúgōng
蜈蚣

zhīzhū
蜘蛛
cucaracha =

zhùmùchóng
蛀木虫

xiēzi
蝎子

zhāngláng
蟑螂

xiǎo kūnchóng
小昆虫
mosquito =

máyǐ
蚂蚁

zhùmùchóng
蛀木虫

zhàměng
蚱蜢

wén
oruga =

máochóng
毛虫

húdié
蝴蝶

máyǐ
蚂蚁

cāngyíng
苍蝇
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles