Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Casa test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Casa category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pomo =

dìjiào
地窖

nuǎnfáng
暖房

bǎshǒu
把手

huātán
花坛
postigos =

páishuǐgōu
排水沟

bǎiyèchuāng
百叶窗

yùshì
浴室

bǎshǒu
把手
suelo =

dìbǎn
地板

mén

chēfáng
车房

ménkǒu
门口
camino, sendero =

ménkǒu
门口

xiǎojìng
小径

lóuxià
楼下

chuāngbōli
窗玻璃
abajo =

lóuxià
楼下

chuāng

qǐjūshì
起居室

dìjiào
地窖
piso, planta =

chúfáng
厨房

dǐnglóu
顶楼

céng

píngfáng
平房
alero =

wūyán
屋檐

lóuxià
楼下

shì

shuān
terraza =

lóuxià
楼下

lùtái
露台

wòshì
卧室

huātán
花坛
cobertizo =

wūyán
屋檐

wòshì
卧室

péng

jiātíng dìzhǐ
家庭地址
sótano =

shuān

dìjiào
地窖

dǐnglóu
顶楼

qiang
puerta del jardín =

ménqián táijiē
门前台阶

mén

nuǎnfáng
暖房

qǐjūshì
起居室
alcantarillado =

páishuǐgōu
排水沟

chēfáng
车房

bǎiyèchuāng
百叶窗

chuāng
casa de una planta =

píngfáng
平房

bǎshǒu
把手

shì

yùshì
浴室
techo =

tiānhuābǎn
天花板

qiang

píngfáng
平房

suǒ
sala =

céng

qǐjūshì
起居室

lóuxià
楼下

céng
pared =

méntīng
门厅

lóuxià
楼下

nuǎnfáng
暖房

qiang
dirección, las señas =

yùshì
浴室

huāyuán
花园

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

wūdǐng
屋顶
timbre =

ménqián táijiē
门前台阶

sānjiǎo qiáng
三角墙

ménlíng
门铃

píngfáng
平房
puerta =

mén

qǐjūshì
起居室

chuāngbōli
窗玻璃

lóuxià
楼下
habitación =

lùtái
露台

xiǎojìng
小径

ménkǒu
门口

shì
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles