Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Herbs test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Herbs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

hierbabuena =

niúzhì
牛至

bǎilǐxiāng
百里相

bǎilǐxiāng
百里相

bòhe
薄荷
acedera =

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

yáng huí xiāng
洋茴香

ōuqín
欧芹

shān luó bo
山萝卜
anis =

yáng huí xiāng
洋茴香

shì luó
莳萝

yuèguì
月桂

yuèguì
月桂
perejil =

ōuqín
欧芹

yuèguì
月桂

wànshòujú
万寿菊

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄
perifollo =

shì luó
莳萝

bǎilǐxiāng
百里相

shān luó bo
山萝卜

xìfāncōng
细番葱
eneldo =

mí dié xiāng
迷迭香

shì luó
莳萝

fó shǒu gān
佛手柑

bǎilǐxiāng
百里相
rábano picante =

yuánxiédāngguī
圆叶当归

luōle
罗勒

làgēn
辣根

fó shǒu gān
佛手柑
romero =

mí dié xiāng
迷迭香

ōuqín
欧芹

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

shān luó bo
山萝卜
caléndula =

shì luó
莳萝

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

bòhe
薄荷

wànshòujú
万寿菊
comino =

shǔwěicǎo
鼠尾草

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

yuánxiédāngguī
圆叶当归

xiǎohuífān
小茴香
lavanda =

yuèguì
月桂

xiǎohuífāntóu
小茴香头

xūnyīcāo
薰衣草

bòhe
薄荷
bergamota =

fó shǒu gān
佛手柑

lónghāo
龙蒿

yuèguì
月桂

shǔwěicǎo
鼠尾草
albahaca =

luōle
罗勒

bòhe
薄荷

làgēn
辣根

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄
borraja =

yuánxiédāngguī
圆叶当归

zǐ cǎo
紫草

mí dié xiāng
迷迭香

yuánxiédāngguī
圆叶当归
menta =

xiǎohuífāntóu
小茴香头

mí dié xiāng
迷迭香

xūnyīcāo
薰衣草

bòhe
薄荷
mejorana =

mí dié xiāng
迷迭香

niúzhì
牛至

làgēn
辣根

xiǎohuífāntóu
小茴香头
salvia =

xìfāncōng
细番葱

shǔwěicǎo
鼠尾草

shì luó
莳萝

shān luó bo
山萝卜
levístico =

yáng huí xiāng
洋茴香

zǐ cǎo
紫草

yuánxiédāngguī
圆叶当归

shǔwěicǎo
鼠尾草
hierba =

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

cǎoběn zhíwù
草本植物

yuèguì
月桂

xiǎohuífān
小茴香
tomillo =

yáng huí xiāng
洋茴香

bǎilǐxiāng
百里相

fó shǒu gān
佛手柑

luōle
罗勒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles