Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Fuerza con Energia test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Fuerza con Energia category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

fuerza centrifuga =

jiā sù dù
加速度

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

jì xiàn
迹线

shēng sù
声速
potencia =

zǐ wài xiàn
紫外线

gōng lǜ
功率

jiā sù dù
加速度

zhèng xián bō
正弦波
visible =

kě jiàn guāng
可见光

diàn liú
电流

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

zhèng xián bō
正弦波
sonido =

lì liàng
力量

zhèng xián bō
正弦波

tuī lì
推力

shēng yīn
声音
gravedad =

zhí liú diàn
直流电

shēng yīn
声音

chōnglì
重力

cícháng
磁场
reflexión =

hóng wài xiàn
红外线

cícháng
磁场

shēng yīn
声音

fǎn guāng
反光
corriente =

diàn liú
电流

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线

shēng yīn
声音

zhèng de
正的
repulsión =

běi jí
北极

jīnglì
精力

chì lì
斥力

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波
barrera del sonido =

shēng zhàng
声障

yùn dòng
运动

chōnglì
重力

cícháng
磁场
infrarrojo =

cícháng
磁场

fǎn guāng
反光

hóng wài xiàn
红外线

diàn liú
电流
luz =

guǐ dào
轨道

xī yǐn lì
吸引力

pín lǜ
频率

guāng
radiación =

chōnglì
重力

fú shè
辐射

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

pín lǜ
频率
frecuencia =

nán jí
南极

kě jiàn guāng
可见光

pín lǜ
频率

cícháng
磁场
fuerza =

jiǎn sù dù
减速度

lì liàng
力量

yùn dòng
运动

cícháng
磁场
radiación electromagnética =

hóng wài xiàn
红外线

diàn cí de
电磁的

shēng pǔ
声谱

cícháng
磁场
acelerar =

zhí liú diàn
直流电

shēng yīn
声音

jiā sù dù
加速度

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极
polaridad =

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

shēng zhàng
声障

lì liàng
力量

shēng pǔ
声谱
resistecia =

yùn dòng
运动

guǐ dào
轨道

zǔ lì
阻力

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的
órita =

jīnglì
精力

guǐ dào
轨道

zhí liú diàn
直流电

fú shè
辐射
ultravioleta =

nán jí
南极

zǐ wài xiàn
紫外线

běi jí
北极

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles