Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Fuerza con Energia test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Fuerza con Energia category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

trayectoria =

zǐ wài xiàn
紫外线

běi jí
北极

jì xiàn
迹线

kě jiàn guāng
可见光
ultravioleta =

hóng wài xiàn
红外线

fú shè
辐射

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

zǐ wài xiàn
紫外线
infrarrojo =

diàn yā
电压

hóng wài xiàn
红外线

zǔ lì
阻力

diàn lì
电力
radiación electromagnética =

shēng yīn
声音

diàn cí de
电磁的

chōnglì
重力

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线
voltaje =

kě jiàn guāng
可见光

diàn lì
电力

kě jiàn guāng
可见光

diàn yā
电压
barrera del sonido =

shēng zhàng
声障

fǎn guāng
反光

zhí liú diàn
直流电

shēng yīn
声音
repulsión =

nán jí
南极

jiā sù dù
加速度

chì lì
斥力

jiā sù dù
加速度
frecuencia =

cícháng
磁场

zhèng xián bō
正弦波

hóng wài xiàn
红外线

pín lǜ
频率
gravedad =

zhèng xián bō
正弦波

zhí liú diàn
直流电

chōnglì
重力

zhèng xián bō
正弦波
corriente continua =

cícháng
磁场

lí xīn lì de
离心力的

zhí liú diàn
直流电

tuī lì
推力
ultravioleta =

gōng lǜ
功率

zǐ wài xiàn
紫外线

diàn lì
电力

tuī lì
推力
potencia =

shēng sù
声速

jiā sù dù
加速度

diàn lì
电力

gōng lǜ
功率
luz =

guāng

shēng bō
声波

xī yǐn lì
吸引力

shēng yīn
声音
centrifuga =

kě jiàn guāng
可见光

jì xiàn
迹线

lí xīn lì de
离心力的

xī yǐn lì
吸引力
atracción =

tuī lì
推力

gōng lǜ
功率

xī yǐn lì
吸引力

kě jiàn guāng
可见光
onda =lí xīn lì de
离心力的

lí xīn lì de
离心力的

yùn dòng
运动
sonido =

guǐ dào
轨道

běi jí
北极

xī yǐn lì
吸引力

shēng yīn
声音
ultra-sonoro =

lì liàng
力量

shēng bō
声波

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力
trayectoria =

chì lì
斥力

jiǎn sù dù
减速度

zǔ lì
阻力

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线
corriente =

diàn liú
电流

fú shè
辐射

tuī jìn lì
推进力

chōnglì
重力
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles