Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Fuerza con Energia test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Fuerza con Energia category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

fuerza =

fú shè
辐射

zǔ lì
阻力

lì liàng
力量

zǐ wài xiàn
紫外线
trayectoria =

xī yǐn lì
吸引力

yùn dòng
运动

diàn yā
电压

jì xiàn
迹线
repulsión =

shēng bō
声波

fú shè
辐射

chì lì
斥力

hóng wài xiàn
红外线
gravedad =

lì liàng
力量

chōnglì
重力

diàn yā
电压

zhèng xián bō
正弦波
trayectoria =

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线

jiǎn sù dù
减速度

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

zhèng xián bō
正弦波
frecuencia =

gōng lǜ
功率

pín lǜ
频率

diàn yā
电压

tuī lì
推力
ultravioleta =

āi kè sī shè xiàn
X射线

zǐ wài xiàn
紫外线

zǔ lì
阻力

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极
polaridad =

lí xīn lì de
离心力的

fǎn guāng
反光

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

zǐ wài xiàn
紫外线
resistecia =

shēng pǔ
声谱

diàn yā
电压

zǔ lì
阻力

zǐ wài xiàn
紫外线
espectro de sonido =

diàn liú
电流

shēng pǔ
声谱

shēng bō
声波

āi kè sī shè xiàn
X射线
fuerza centrifuga =

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线

hóng wài xiàn
红外线

nán jí
南极
campo magnético =

cícháng
磁场

guǐ dào
轨道

shēng bō
声波

shēng bō
声波
polo sur =

nán jí
南极

cícháng
磁场
onda =

guǐ dào
轨道

jīnglì
精力

zhèng xián bō
正弦波


voltaje =

diàn yā
电压

xī yǐn lì
吸引力

diàn liú
电流

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的
ultra-sonoro =

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

hóng wài xiàn
红外线

jiǎn sù dù
减速度

zhèng xián bō
正弦波
órita =

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

guǐ dào
轨道

jiǎn sù dù
减速度

yùn dòng
运动
polo norte =

lí xīn lì de
离心力的

běi jí
北极

yùn dòng
运动


velocidad del sonido =

chōnglì
重力

diàn cí de
电磁的

lí xīn lì de
离心力的

shēng sù
声速
electricidad =

āi kè sī shè xiàn
X射线

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

diàn lì
电力

fú shè
辐射
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles