Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Fuerza con Energia test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Fuerza con Energia category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

onda sonora, onda acústica =

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线

shēng bō
声波

zǔ lì
阻力

zhí liú diàn
直流电
positivo =

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

hóng wài xiàn
红外线

diàn lì
电力

zhèng de
正的
ultra-sonoro =

jiā sù dù
加速度

tuī lì
推力

kě jiàn guāng
可见光

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波
espectro de sonido =

cícháng
磁场

cícháng
磁场

zǐ wài xiàn
紫外线

shēng pǔ
声谱
onda sinusoidal =

yùn dòng
运动

zhèng xián bō
正弦波

yùn dòng
运动

shēng yīn
声音
reducir =jiǎn sù dù
减速度

kě jiàn guāng
可见光

zhèng xián bō
正弦波
rayo X =

gōng lǜ
功率

āi kè sī shè xiàn
X射线

hóng wài xiàn
红外线

chōnglì
重力
fuerza =

shēng bō
声波

gōng lǜ
功率

diàn liú
电流

lì liàng
力量
gravedad =

chōnglì
重力

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

shēng zhàng
声障

zhèng xián bō
正弦波
propulsión =

chì lì
斥力

kě jiàn guāng
可见光

běi jí
北极

tuī jìn lì
推进力
negativo =

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

zǐ wài xiàn
紫外线

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

jīnglì
精力
velocidad del sonido =

hóng wài xiàn
红外线

shēng sù
声速

diàn lì
电力

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极
infrarrojo =

zǔ lì
阻力

lí xīn lì de
离心力的

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

hóng wài xiàn
红外线
barrera del sonido =

shēng zhàng
声障

diàn cí de
电磁的

zhèng de
正的

tuī lì
推力
onda =

hóng wài xiàn
红外线guǐ dào
轨道

zhí liú diàn
直流电
trayectoria =

diàn liú
电流

jì xiàn
迹线

jiā sù dù
加速度

chì lì
斥力
campo magnético =

chì lì
斥力

cícháng
磁场

jīnglì
精力

hóng wài xiàn
红外线
polo sur =

jīnglì
精力jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

nán jí
南极
reflexión =

kě jiàn guāng
可见光

fú shè
辐射

hóng wài xiàn
红外线

fǎn guāng
反光
ultravioleta =

āi kè sī shè xiàn
X射线

zǐ wài xiàn
紫外线

yùn dòng
运动

shēng pǔ
声谱
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles