Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Pez test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Pez category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

anguila =

dié

fēiyú
鲱鱼

shàn, màn
鳝, 鳗

shānhú
珊瑚
raya =

shāyú
鲨鱼

yáo mù
鳐目

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

bǐmùyú
大比目鱼
caballa =

qīng

xièshuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇
lucio =

gǒuyú
狗鱼

ténghú
藤壶dàbǐmùyú
大比目鱼
mero =

dàbǐmùyú
大比目鱼

shānhú
珊瑚

zhāngyú
章鱼

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇
langoste =

jīnqiāngyú
金枪鱼

biān yú
蝙鱼

shānhú
珊瑚

lóngxiā
龙虾
medusa =

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

xiǎoxiā
小虾

niánfǎng mù
鲇形目

gǒuyú
狗鱼
cnidaria =

cìbāo dòngwù
刺胞动物

ténghú
藤壶

zhāngyú
章鱼

lóngxiā
龙虾
carpa =

guī

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

lǐyú
鲤鱼

bǐmùyú
大比目鱼
atún =

jīnqiāngyú
金枪鱼

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

niánfǎng mù
鲇形目

dié
plagier =

fēiyú
鲱鱼

dié

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

shānhú
珊瑚
eglefino =

shānhú
珊瑚

hēixiànxuě
黑线鳕

zūnyú
鳟鱼

lǐyú
鲤鱼
pez =

shāyú
鲨鱼

lóngxiā
龙虾

xuě


coral =

qīng

xiǎoxiā
小虾

cìbāo dòngwù
刺胞动物

shānhú
珊瑚
pececito =

fēiyú
鲱鱼

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

jīnyú
金鱼

dàbǐmùyú
大比目鱼
salmón =

fēiyú
鲱鱼

shàn, màn
鳝, 鳗

biān yú
蝙鱼

guī
arenque =

biān yú
蝙鱼

fēiyú
鲱鱼

yáo mù
鳐目

hǎikuí
海葵
crustáceo =

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

shānhú
珊瑚

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇


cirrípedia =

ténghú
藤壶

shàn, màn
鳝, 鳗

yáo mù
鳐目

yóuyú
鱿鱼
trucha =

xuě

jīnyú
金鱼

zūnyú
鳟鱼

hǎikuí
海葵
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles