Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Elementos test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Elementos category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

aluminio =

gǒng

yīn
radón =

lái

dàn

dōng

láo
azufre =jiá

liú


gadolinio =

péi

yuánsù
元素qiú
fósforo =

lìn

āi

nǎi

tóng
cobalto =nuò

sōng

qiān
estaño =

diǎn

léi
cesio =
estroncio =

dàn

péng

sōng

lái
terbio =

yuánzǐde
原字的

kāi
rubidio =

jiá

jiá
mercurio =

kàng

gǒng

hài

nuò
fermio =

nuǒ

fèixiān
plutonio =

dōng

jiā
galio =làn

jiā

měng
uranio =

péng

tànyóu
electrón =

diànzǐ
电子

láo
americio =

méi

bèi

fāng


hidrógeno =qīng

jīn

kàng
plomo =

qiānāi

xīn
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles